Съобщения екология
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
02.09.2019

 

ОБЯВА

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че има инвестиционно намерение за Основен ремонт, преустройство и промяна на предназначение на част от сграда Кметство - с. Кичево, УПИ ІV, кр.14, община Аксаково“.

 

Община Аксаково има инвестиционно намерение за извършване на основен ремонт в сградата на кметството в с.Кичево, община Аксаково и преустройство на част от помещенията в информационно-образователен център. За целта е необходимо изготвяне на технически инвестиционен проект / ТИП /, за подмяна на стара дървена дограма с нова PVC и алуминиева,  подмяна на електро инсталациите, ремонт на фасадите, вътрешни ремонтни довършителни дейности в помещенията, предвидени за информационно-образователен център, привеждане на санитарните помещения към изискванията за хора в неравностойно положение, изграждане на достъпна среда за хора в неравностойно положение.

 

Не се предвижда изграждане на нова инфраструктура и използването на взрив.

При реализацията на инвестиционното намерение се предвиждат изкопни дейности.

Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с използването на природни ресурси.

Реализацията на ИП няма да окаже трансгранично въздействие.

Характерът на инвестиционното предложение не предвижда емисии на вредни вещества във въздуха.

Характерът на инвестиционното предложение не предполага генерирането на отпадъци

 

Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, в 14 дневен срок от датата на публикуване на настоящата обява.

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.