Съобщения екология
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
30.08.2019

ОБЯВА

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че има инвестиционно намерение за „Изработване на ПУП – ПРЗ за изменение на действащия регулационен план на с. Кичево, община Аксаково, в частта му относно площада между О.Т. 24-25-32-34 и УПИ ХІ в кв. 14, състоящо се в проектиране на нова улична регулация с О.Т. 32-25а-25-25в и обособяване на два нови УПИ: ХІІ и ХІV с отреждане за обществено обслужване”.

 

Община Аксаково има инвестиционно намерение за „Изработване на ПУП – ПРЗ за УПИ V-клубни помещения и УПИ І-кметство, здравна служба, кв. 36 по плана на с. Куманово, общ. Аксаково с цел обединяване на два имота, с конкретно отреждане „за кметство, здравна служба и общ. обслужване”.

Проекта ще се разработи съгласно изискванията на действащата нормативна уредба.

С настоящото инвестиционно намерение не се предвижда извършването на строително-ремонтни дейности. Целта на настоящото инвестиционно предложение се състои в проектиране на нова улична регулация с О.Т. 24-25-32-34 и УПИ ХІ в кв. 14, състоящо се в проектиране на нова улична регулация с О.Т. 32-25а-25-25в и обособяване на два нови УПИ: ХІІ и ХІV с отреждане за обществено обслужване

Не се предвижда изграждане на нова инфраструктура и използването на взрив.

При реализацията на инвестиционното намерение се предвиждат изкопни дейности.

Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с използването на природни ресурси.

Реализацията на ИП няма да окаже трансгранично въздействие.

Характерът на инвестиционното предложение не предвижда емисии на вредни вещества във въздуха.

Характерът на инвестиционното предложение не предполага генерирането на отпадъци.

 

Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, в 14 дневен срок от датата на публикуване на настоящата обява.

 

 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.