Съобщения
Oбява за изготвените проекти на карта на масивите за ползване и на регистър към нея за стопанската 2019-2020 година
28.08.2019
ОБЯВА
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР.АКСАКОВО,

На основание чл. 74, ал.З от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) уведомява всички заинтересувани собственици и ползватели на земеделски земи, че за землищата на гр.Аксаково, с.Ботево, с.Водица, с.Въглен, с.Генерал Кантарджиево, с.Доброглед, с.Долище, с.Засмяно, с.Зорница, гр.Игнатиево, с.Изворско, с.Кичево, с.Климентово, с.Крумово, с.Куманово, с.Любен Каравелово, с.Новаково, с.Орешак, с.Осеново, с.Припек, с.Радево, с.Слънчево и с.Яребична, всички на територията на Община Аксаково, обл.Варна са изготвени проекти на карта на масивите за ползване и на регистър към нея за стопанската 2019-2020г.

Регистъра съдържа данни за масивите за ползване, за ползвателите и за идентификаторите на имотите по кадастрална карта, за площта, категорията, начина на трайно ползване, правно основание на ползването, съответно за имотите по чл.37в, ал.З, т.2 от ЗСПЗЗ (така наречените бели петна).

Проекта на регистъра и картата на масивите се намират в Общинска служба по земеделие гр.Аксаково на адрес: гр.Аксаково, общ.Аксаково, обл.Варна, ул."Георги Петлешев" №58А, етаж 2, стая 1.

Промени в проекта на регистъра и картата на масивите за землищата могат за се правят в срок до 30 август 2019 година.


ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА КОМИСИЯТА                  

ПО ЧЛ.37В, АЛ.1 ОТ ЗСПЗЗ                                                            

СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № РД 19-07- 69/01.08.2019

НА ДИРЕКТОРА НА ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВАРНА

АЛЕКСАНДРА ХРИСТОВА                             

ЯНКА ТОМОВА
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.