Местност „Янчова поляна”
Местност „Янчова поляна” - №№510.1372, 510.1373 и 510.1378
13.08.2019

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

 

            Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че са издадени заповеди по реда на §4 к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за имот по плана новообразуваните имоти /ПНИ/ на СО „Янчова поляна”, КР 510, землище гр. Аксаково, община Аксаково.

            Уведомяват се Кирил Казълов, Кремена Ангелова и всички заинтересовани лица, че са издадени заповеди №№ 96, 95 и 94 от 03.07.2019 г.  на Кмета на община Аксаково, на основание §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ, за възстановяване на новообразувани имоти №№510.1372, 510.1373 и 510.1378 по ПНИ на СО „Янчова поляна”, землище гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед РД-15-7706-235 от 12.03.2015 г. на Областния управител на област Варна, във връзка със: заявление с вх. № УТ 55.1-22/11.03.2019 г. подадено от Стелиана Станева, Станка Йосифова и Таня Вълчева,  заявление с вх. № УТ 55.1-10/22.01.2019 г. подадено от Марийка Нанева, Таня Вълчева и Стелиана Станева и заявление с вх. № УТ 55.1-9/22.01.2019 г. подадено от Марийка Нанева и Стелиана Станева.

 

Заповеди 96, 95 и 94 от 03.07.2019 г. на Кмета на община Аксаково,  подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й пред Районен съд – Варна.

 

        

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

 

Изготвил:

инж.М.Пискалска

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.