Местност „Лозите”
Местност „Лозите” - №501.765
31.07.2019

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

            Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Лозите”, КР 501, землище с.Кичево, община Аксаково.

            Уведомяват се наследниците на Илия Стоянов(като собственици на стар имот №159 по ПКП/) и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §30, ал.2 от ПЗР на ППЗСПЗЗ за изготвяне на експертна оценка на трайните насаждения и подобрения във връзка със заявление с вх. № УТ 53.3-4/22.07.2019г. подадено от Пенка Петрова, относно новообразуван имот  №501.765, по ПНИ на част от СО „Лозите”, КР 501, землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед №РД-17-7706-327/13.12.2017 г. на Областния управител на област Варна, включващ:

- част от имот № 501.229 по помощния план на местност ”Лозите”записан на Цвятко Цветков и

- част от имот № 501.230 по помощния план на местност ”Лозите”записан на Недю Чакъров, и ще завърши с издаване на заповеди за оценка на трайните насаждения и други подобрения в горецитираният имот.

            На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

        

 

 

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

 

Изготвил:

инж.М.Пискалска

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.