Проект за Дневен ред на ОбС - Аксаково
Проект за Дневен ред за LII-ра сесия на ОбС - Аксаково - 25.07.2019
18.07.2019
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам LII-ра сесия на Общински съвет - Аксаково на 25.07.2019г. от 10:00 часа в ЦПЛР – гр. Аксаково, при следния

 

 

 
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

 

 1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-272/11.07.2019г., относно: Кандидатстване за финансиране по Мярка 3.1.1. Екологична и устойчива рибарска област от Стратегията за ВОМР на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“.

Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.007 „Екологична и устойчива рибарска област” по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 - мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за ВОМР“.

 1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-268/05.07.2019г., относно: Предложение за оставане на Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“- гр. Игнатиево и Основно училище „Св. Климент Охридски“- с. Кичево в списъка на средищните училища в Република България.
 2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-273/11.07.2019г., относно: Актуализация на „ Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2019г. “
 3. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-261/05.07.2019г., относно: Одобрявяне на годишен план за ползване на дървесина през 2019 г. в горите, собственост на община Аксаково.
 4. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-271/11.07.2019г., относно: Кандидатстване за финансиране по МЯРКА 2.1.1. „Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал“, включена в Стратегията за ВОМР на територията на МИРГ „Варна, Район Аспарухово-Белослав-Аксаково“, процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.006 „Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал“, финансирана по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. - мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за ВОМР“
 5. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-260/05.07.2019г., относно: Извеждане от екслоатация на язовир „Крумово“, представляващ общински поземлен имот с идентификатор 39983.79.179, местност „Край село”, по КК и КР на с. Крумово, община Аксаково, област Варна, целият с площ 22 138 в.м.
 6. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-241/19.06.2019г., относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост за продажба на 80 кв.м.ид.ч. От УПИ XX-64 в кв. 11 по действащият план на с. Новаково, община Аксаково, целия с площ 800 кв.м., по заявление на Станислав Бориславов Димитров.
 7. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-263/05.07.2019г., относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост за продажба на 50 кв.м.ид.ч. От УПИ VI-64 в кв. 16 по действащият план на с. Новаково, община Аксаково, целия с площ 740 кв.м., по заявление на Милена Белинова и Красимир Киряков.
 8. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-266/05.07.2019г., относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост за продажба на 35 кв.м.ид.ч. От УПИ III-181 в кв. 41 по действащият план на с. Орешак, община Аксаково, целия с площ 1 725 кв.м., по заявление на Симеон Маринов и Магдалена Маринова, чрез пълномощник адв. Петранка Стоилова.
 9. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-259/05.07.2019г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственосто за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движима вещ - фургон, тип „строителен“, изграден от сандвич панел, сив на цвят, в лошо състояние, с инвентарен № 009536, поставен в имот частна общинска собственост, представляващ УПИ Х – 172, кв. 40 по действащия план на с. Куманово, община Аксаково.
 10. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-265/05.07.2019г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственосто за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ: УПИ ХVІІІ – общ., кв. 24, по действащия план на с. Долище, община Аксаково, целият с площ 500 кв.м.
 11. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-264/05.07.2019г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственосто за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ: ПИ с идентификатор № 87518.501.123, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид застрояване по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Яребична, община Аксаково, целият с площ 540 кв.м.
 12. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-267/05.07.2019г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственосто за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот с идентификатор 37099.505.65, трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м.) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кичево, община Аксаково, целият с площ 628 кв. м.
 13. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-269/08.07.2019г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственосто за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ: ПИ с идентификатор № 37099.43.66, трайно предназначение на територията – територия на транспорта, начин на трайно ползване – за друг поземлен имот за движение и транспорт, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кичево, община Аксаково, целият с площ 14722 кв.м.
 14. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-262/05.07.2019г., относно: Съгласие за прокарване на кабелна линия с дължина 38.6 м. и сервитут 81 кв.м. през имот частна общинска собственост, представляващ УПИ XV – „за поликлиника и трафопост“ в кв. 25, по действащия план на гр. Аксаково, област Варна.
 15. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-256/04.07.2019г., относно: Даване на съгласие за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Долище, община Аксаково.
 16. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-257/04.07.2019г., относно: Даване на съгласие за промяна на действащия регулационен план на с. Крумово, община Аксаково в частта му относно УПИ І - 109 в кв.59, с цел делба на имота и установяване на режим, начин, характер и параметри на застрояване и конкретно отреждане на новообразуваните имоти за „жилищно строителство“.
 17. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-258/04.07.2019г., относно: Дава съгласие за изменение на действащия план на с. Куманово, общ. Аксаково в обхвата на УПИ за озеленяване и спорт в кв. 39.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                            

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: …………………...

                                                                       /СВ. ДОБРЕВА/  

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.