Проект за Дневен ред на ОбС - Аксаково
Проект за Дневен ред за LI-ва сесия на ОбС - Аксаково - 18.06.2019г
13.06.2019

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам LI-ва сесия на Общински съвет - Аксаково на 18.06.2019г. от 10:00 часа в ЦПЛР – гр. Аксаково, при следния

 

 

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-208/29.05.2019г. от д-р Л. Попова - Управител на АМЦСМП - АксаковоЕООД, относно: Провеждане на процедура по пряко договаряне от Управителя на „АМЦСМП - Аксаково” ЕООД за отдаване под наем на лекарски и дентални кабинети.
 2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-222/07.06.2019г. относно: Изменение на бюджета на Община Аксаково.
 3. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-232/12.06.2019г. относно: Издаване на запис на заповед от община Аксаково в полза на Министерство на труда и социалната политика, с адрес: гр. София, ул. „Триадица” № 2, ЕИК 000695395, в качеството му на Управляващ орган за проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - община Аксаково“, с договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0014-C01 по процедура № BG05M9OP001-2.040 – «Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2», Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси»
 4. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-226/10.06.2019г., относно: Възлагане предоставяне на услуга от общ икономически интерес по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Община Аксаково“ по ОП „РЧР“.
 5. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-230/12.06.2019г., относно: Сключване на договор за съвместна дейност на „АМЦСМП-Аксаково“ ЕООД.
 6. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-225/06.2019г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост за продажба на 1188 кв. м. ид. ч. от поземлен имот с идентификатор 37099.504.1088, местност „Сухата чешма“, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кичево, община Аксаково, целият с площ 1361 кв.м. по заявление на Желязко Панайотов.
 7. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-213/06.2019г., относно: Обявяване на имот - публична общинска собственост с идентификатор 32278.10.27, местност „Ескибалък“ по КККР на землището на град Игнатиево, община Аксаково с площ 75,776 дка за частна общинска собственост.
 8. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-214/06.2019г., относно: Обявяване на имот - публична общинска с идентификатор 32278.10.48, местност „Ескибалък“ по КККР на землището на гр.Игнатиево, общ.Аксаково с площ 84, 358 дка  за частна общинска собственост.
 9. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-221/07.06.2019г., относно: Отмяна на Решение № 44.30, взето с Протокол № 044 от 23.07.2014 г. на Общински съвет – Аксаково и давaне на съгласие за започване на процедура по изработване на ПУП-ПЗ с цел обособяване на допълнителен терен за гробищен парк на гр. Игнатиево, общ. Аксаково.
 10. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-227/10.06.2019г., относно: Възлагане изработване на проект за изменение на действащия застроителен, регулационен и кадастрален план на гр. Аксаково, общ. Аксаково, обл. Варна.
 11. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-231/12.06.2019г., относно: Одобряване на представената план – схема към действащия план на гр. Аксаково за кабелно електрозахранване и инвестиционен проект за обект: „Външно кабелно електрозахранване 0,4kV от съществуващ ШК–5 до нов РК 3”, пред УПИ XIX–2672, кв.102, по плана на гр. Аксаково, общ. Аксаково, обл. Варна.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                            

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: …………………...

                                                                       /СВ. ДОБРЕВА/  
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.