Новини
Набиране на персонал в „Център за социална рехабилитация и интеграция“
06.06.2019

Община Аксаково, в качеството си на доставчик на Социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ – социална услуга в общността – държавно делегирана дейност

 

ОБЯВЯВА  ПОДБОР

 

за набиране на персонал в „Център за социална рехабилитация и интеграция“ за следните длъжности:


 

 1. Социален работник, код по НКПД 26356002

 Наименование на работодател: Община Аксаково;

 Място на работа: гр.Аксаково, ул. „Михаил Иванов“ № 13;

1.Минималните изисквания за заемане на  длъжността:

1.1. Степен на образование – висше - бакалавър, професионално направление –  „Социални дейности“, „Педагогика“ ;

1.2.Професионален опит  - не се изисква;

 1. Специфични изисквания за заемане на длъжността:

2.1. Да е дееспособно лице;
2.2. Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото за заема съответната длъжност.

 1. Допълнителни изисквания:
 • Познания на нормативната уредба в областта на социалните услуги;
 • Компютърна компетентност - Microsoft Office, Internet.
 • Умения и нагласа за работа с лица с увреждания;
 • Добри комуникативни умения;
 • Мотивация за работа в екип.
 1. Кратко описание на длъжността: Осигуряване на социална подкрепа и извършване на социална работа с потребителите. Подпомагане социалната адаптация на хората с увреждания, повишаване на тяхната пригодност за самостоятелен и качествен живот.

 

 II.Трудотерапевткод по НКПД 53291008

 Наименование на работодател: Община Аксаково;

 Място на работа: гр.Аксаково, ул. „Михаил Иванов“ № 13.

 Минимални изисквания за заемане на  длъжността:

 

 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Степен на образование – завършена образователна степен бакалавър професионално направление – „Социални дейности“, „Педагогика“ 
1.2.   Минимален професионален опит – 1 година опит по специалността.

 1. Специфични изисквания за заемане на длъжността:

2.1. Да е дееспособно лице;
2.2. Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото за заемане на съответната длъжност.

 1. Допълнителни изисквания:

3.1. Познания на нормативната уредба в областта на социалните услуги;
3.2. Компютърна компетентност - Microsoft Office, Internet.
3.3. Умения и нагласа за работа с лица с увреждания.
3.4. Добри комуникативни умения.
3.5. Мотивация за работа в екип.

 1. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Трудотерапията е метод, при който се използва трудова дейност, съобразена с вида увреждане, фазите му и функционалното и психичното състояние на човека. Организацията на трудотерапевтичните мероприятия е свързана с индивидуалните възможности и личния избор на всяко лице. Задължения на трудотерапевта ще включва: подпомага лицата с уврежданея за постигане на промяна и развитие в личностен план чрез използване на арттерапия, музикотерапия, организиране и провеждане спортни мероприятия, запознаване с обичаи, обреди и други занимания. Съвместно със социалния работник, изготвят годишен план за организиране и провеждане на екскурзии, излети, спортни игри, мероприятия

 

III. Рехабилитатор, код по НКПД 22645001

Наименование на работодател: Община Аксаково;

Място на работа: гр.Аксаково, ул. „Михаил Иванов“ № 13.

Минимални изисквания за заемане на  длъжността:

 

 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Степен на образование – завършена образователна степен – полувисше, висше бакалавър, професионално направление – „Здравни грижи“, „Обществено здраве“, специалност -    Кинезитерапия,Рехабилитация
1.2.   Минимален професионален опит – 2 години опит по специалността.

 1. Специфични изисквания за заемане на длъжността:

2.1. Да е дееспособно лице;
2.2. Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото за заема съответната длъжност.

 1. Допълнителни изисквания:

3.1. Познания на нормативната уредба в областта на социалните услуги;
3.2. Компютърна компетентност - Microsoft Office, Internet.
3.3. Умения и нагласа за работа с лица с увреждания.
3.4. Добри комуникативни умения.
3.5. Мотивация за работа в екип.

4.Кратко описание на длъжността: Използване на рехабилитационни методи за профилактика, преодоляване или компенсиране на уврежданията, с оглед постигане на самостоятелност и независимост в ежедневния живот.

 

                        Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление /по образец/;
 2. Автобиография;
 3. Мотивационно писмо;
 4. Представяне на Препоръка при възможност;
 5. Копие на диплома за завършено образование;
 6. Копие на удостоверения за придобита допълнителна квалификация, при наличие на такава;
 7. Копие на документи, удостоверяващи професионалния опит;
 8. Декларация /по образец/ от лицето, че не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, не е лишено по съответен ред от правото за заемане на длъжността, за която кандидатства, че няма наложено дисциплинарно наказание "уволнение", освен ако уволнението не е отменено като незаконно по съответния ред;
 9. Декларация /по образец/, че лицето е физически и психически пригодно за изпълняване на длъжността, за която кандидатства.

 

Характеристиките на  длъжностите ще се предоставят в ст. №1, ет.1 на общинска администрация при Община Аксаково -  от Главен специалист „Човешки ресурси”.

 

Място и срок за подаване на документите:

Документите се подават в  Центъра за услуги и информация на Община Аксаково, в срок до 21.06.2019 г.

Начин за провеждане на подбора:

 

Подборът ще се проведе на два етапа:

 • Подбор по документи;
 • Интервю с допуснатите кандидати.
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.