Проект за Дневен ред на ОбС - Аксаково
Проект за Дневен ред за XLVIII-ма сесия сесия на ОбС - Аксаково - 23.04.2019г.
18.04.2019

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам XLIX-та сесия на Общински съвет - Аксаково на 23.04.2019г. от 10:00 часа в ЦПЛР – гр. Аксаково, при следния

 

 

 

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-164/16.04.2019г. от д-р Л. Попова - Управител на АМЦСМП-АксаковоЕООД, относно: Резултати от финансовото приключване на първото тримесечие на 2019г. и обяснителна записка за финансовото състояние на дружеството към 31.03.2019г.
 2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-158/10.04.2019г., относно: Изменение на бюджета на община Аксаково за 2019г.
 3. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-159/10.04.2019г., относно: Годишни доклади за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020 г. на община Аксаково за 2017г. и 2018г.
 4. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-163/11.04.2019г., относно: Разходване на събрани средства по Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.
 5. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-160/10.04.2019г., относно: Участие на Община Аксаково в „Национален алианс за социална отговорност“ (НАСО)
 6. Обсъждане на годишните доклади за дейността на читалищата на територията на Община Аксаково за 2018г.
 7. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-154/09.04.2019г., относно: Приемане на отчет за изпълнението на „Годишен план на дейностите за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в Община Аксаково за периода 2018-2019 г.“ , „Стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в Община Аксаково за периода 2019-2021г.“ и „Годишен план на дейностите за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в Община Аксаково за периода 2019-2020 г.“.
 8. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-155/10.04.2019г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост за продажба на 1/3 ид.ч., равняваща се на 244,00 кв.м ид.ч. от УПИ ХV-74, кв. 2 по действащия план на гр. Аксаково, община Аксаково, целият с площ 732 кв.м. по заявление на Ганка Великова.
 9. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-148/08.04.2019г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост за продажба на 240 кв.м ид. части от УПИ VІІІ-244, кв. 40 по действащия план на с. Изворско, община Аксаково, целият с площ 740 кв.м. по заявление на Мита Маринова.
 10. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-157/10.04.2019г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост за продажба на 30 кв. м. ид. части от УПИ ХІ- 131, кв. 23 по действащия план на с. Куманово, Община Аксаково, целият с площ 625 кв. м. по заявление на Митко Лазаров.
 11. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-156/10.04.2019г., относно: Разполагане и монтаж на телекомуникационен шкаф за VDSL технология до съществуваща кабелна шахта към съществуваща канална мрежа на БТК ЕАД върху пешеходни площи на улица между О.Т. 94 - О.Т. 95 - О.Т. 96 (294) - О.Т. 97 (1055) и по-конкретно пред лицето на УПИ ХIII- 401 в кв. 24, по действащия план на гр. Аксаково, област Варна, с административен адрес ул. „Капитан Петко войвода“ № 10. в имот публична общинска собственост.
 12. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-153/08.04.2019г., относно: Одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за имот с идентификатор 32278.78.8 по КК на гр.Игнатиево, общ.Аксаково /стар номер 078008 по КВС на з-ще гр.Игнатиево /.
 13. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-161/11.04.2019г., относно: Даване на съгласие за допускане изработване на проект за изменение на действащ ПУП на гр.Аксаково.
 14. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-162/11.04.2019г., относно: Даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия план на с. Ген. Кантарджиево, община Аксаково.

  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                            

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: …………………...

                                                                       /СВ. ДОБРЕВА/  

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.