Проект за Дневен ред на ОбС - Аксаково
Проект за Дневен ред за XLVIII-ма сесия сесия на ОбС - Аксаково - 28.03.2019
21.03.2019На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам XLVIII-ма сесия на Общински съвет - Аксаково на 28.03.2019г. от 10:00 часа в ЦПЛР – гр. Аксаково, при следния

 

 

 

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-92/13.03.2019г., относно: Изменение на бюджета на община Аксаково за 2019г.
 2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-101/14.03.2019г., относно: Кандидатстване на Община Аксаково за средства от Фонд „Социална закрила“ с формуляр за реализиране на проекти за изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги, Приложение 2 от Методиката за разпределение на средствата по фонд „Социална закрила”.
 3. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-98/13.03.2019г., относно: Разходване на събрани средства по Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.
 4. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-97/13.03.2019г., Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-86/13.03.2019г., относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково - Приемане на Тарифа за таксите за водовземане на минерална вода на територията на Община Аксаково.
 5. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-76/07.03.2019г., относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ към Община Аксаково за календарната 2018 година.
 6. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-77/07.03.2019г., относно: Приемане на „Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Аксаково за 2020г.“ и „Отчет по изпълнението на годишния план за развитие на социалните услуги в Община Аксаково за календарната 2018г.“
 7. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-87/13.03.2019г., относно: Актуализация на „Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2019г.“
 8. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-88/13.03.2019г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост за продажба на 30 кв.м ид. части, от УПИ VІІІ-34 , кв. 1  по действащия план на с. Генерал Кантарджиево, община Аксаково, целият с площ 1005 кв.м по заявление на Стоянка Янулова.
 9. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-91/13.03.2019г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственосто за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ: новообразуван имот № 508.2170, по плана на новообразуваните имоти на местност "Вълчан чешма"- земеделска земя гр. Аксаково, вид територия - селско стопанство, начин на трайно ползване - изоставени орни земи, категория - V, целия с площ 331 кв.м.
 10. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-105/19.03.2019г., относно: Даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия план на с.Кичево, община Аксаково.
 11. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-100/14.03.2019г., относно: Одобряване на подробен устройствен план - парцеларен план за изграждане на водопроводно отклонение за НИ № 570 по ПНИ на местност "Старите лозя", з-ще гр.Игнатиево, общ.Аксаково.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                            

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: …………………...

                                                                       /СВ. ДОБРЕВА/  


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.