Съобщения
Съветът на децата
18.03.2019

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва представители на младите хора от всяка административна област и на децата от уязвими групи и им дава възможност да обменят знания, умения и ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

Във връзка с разработената процедура за избор на членове на Съвета на децата към Държавна агенция за закрила на детето /ДАЗД/, Община Аксаково обявява прием на документи.

Документите се подават до 24.05.2019г. – 17:00 часа на адрес: гр. Аксаково, ул. „Г. Петлешев” № 58 Б, етаж 1, гише № 2 или на електронен адрес: aksakovo@mail.orbitel.bg, като всяко дете кандидатства в община по местоживеене (настоящ адрес). За целта се попълва формуляр за кандидатстване и кратко мотивационно писмо. Образец на документите за кандидатстване се получава в деловодството на Община Аксаково /на посочения по-горе адрес/. Може да изтеглите документите и от интернет страницата на община Аксаково.

 

Всяко дете на възраст до 18 години има право да кандидатства за член на Съвета на децата в една от четирите категории:

А) членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.; 

Б) представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;

В) представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;

Г) индивидуални кандидатури.

 

Всяко дете може да кандидатства само в едно от посочените направления!!!

 

Ако дете кандидатства по направление А), Б) или В), то е необходимо към формуляра за кандидатстване да бъде прикрепен протокол или друг документ, доказващ решение за номинацията. Това означава, че всяка организация или програма може да номинира само един свой представител, като вземе официално решение за това.

Децата могат да кандидатстват и индивидуално. При индивидуалното кандидатстване е изключително важно кандидатът да опише как ще работи с другите деца от областта си. Важно е да се знае, че ролята на детето е представителна, т.е. то изразява интересите на децата от областта си, а не само своето лично мнение. Затова е важно кандидатът да опише в мотивационното си писмо механизма, по който той/тя ще синхронизира мненията на децата от дадена административна област.

При попълването на формуляра, след като посочи в кое направление кандидатства,  всяко дете има възможност да отбележи дали се самоопределя като дете от уязвима група. С това отбелязване, кандидатът автоматично участва в класирането и за свободните квотни места.

 

Членовете на Съвета следва да отговарят на следните критерии:

 • Активност
 • Креативност
 • Толерантност
 • Ангажираност към обща кауза
 • Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии
 • Ориентираност към резултати
 • Организаторски умения
 • Доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта
 • Умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта
 • Възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа).
 • Относно избора на деца бежанци да бъдат взети под внимание следните изисквания:
  • Детето да е получило международна закрила;
  • Детето трябва да владее достатъчно добре български език, за да може да общува с всички членове на Съвета.

 

Изясняване на значението на използвани понятия:

Под „уязвима група“ се разбира не само деца в риск по смисъла на Закона за закрила на детето, но и деца бежанци, деца, останали в България, чиито родители са трудови емигранти, деца на родители в неравностойно положение и т.н.

Активност – важно е детето да демонстрира инициативност и желание за участие в обществения живот. Членуването в множество организации не означава, че детето е непременно активно. Ако осъществява дейности в няколко организации, няма да може да се включва пълноценно във всички инициативи на Съвета на децата. Кандидатът е подходящ, ако членува и е активен най-много в две организации, тъй като членството в Съвета ще породи допълнителни ангажименти.

Успешният кандидат за член на Съвета трябва в мотивационното си писмо да посочи реализираните от него инициативи и да опише начините за осъществяването им.

Креативност – от мотивационното писмо трябва да е видно, че кандидатът може да предложи нови решения на вече съществуващи проблеми.

Толерантност – участието в Съвета на децата се основава на принципите на толерантност, демократичност, прозрачност, не-дискриминация. Член на Съвета не може да бъде дете, което използва в мотивационното си писмо реч на омраза или обидни квалификации.

Ангажираност към обща кауза – важно е детето да посочи какво конкретно иска да постигне с работата си в Съвета на децата и как тази кауза е важна и за други деца от областта.

Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии – заседанията на Съвета на децата протичат интерактивно, като се редуват презентации, дискусии в малка група, работа в голяма група, и т.н. Решенията обикновено се вземат с консенсус. Важно е кандидатът да демонстрира умения за участване в дискусии – както да излага свободно позиция, така и да изслушва другите деца и да отговаря аргументирано.

Ориентираност към резултати – Съветът на децата е ориентиран към резултатите. Ангажиментите на членовете на Съвета не се изчерпват само с участие в заседанията на Съвета на децата и достигане до решения. Взетите решения след това се  изпълнят в предвидените от самите деца срокове.

Организаторски умения – Свързано е с необходимостта от предприемане на действия на местно ниво след проведено заседание. Успешният кандидат трябва да демонстрира умения да организира събития/инициативи.

Доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта – този критерий отново е свързан с необходимостта да се извършват редица дейности на местно ниво. Кандидатът трябва да опише случай, в който е довел своя инициатива до успешен край, като е привлякъл в нейното изпълнение свои връстници.

Изказва позиция от името на другите деца от областта – В Съвета на децата всеки член изразява мнението на децата от областта, която представлява. В мотивационните си  писма кандидатите трябва да опишат как ще работят с други деца от областта си.

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.