Обс - Съобщения
Съобщение за заседание на ПК на 21.03.2019г.
15.03.2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е    

 

 1.  На 21.03.2019г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Бюджет, финанси, и инвестиции” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-92/13.03.2019г., относно: Изменение на бюджета на община Аксаково за 2019г.
 2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-101/14.03.2019г., относно: Кандидатстване на Община Аксаково за средства от Фонд “Социална закрила“с формуляр за реализиране на проекти за изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги, Приложение 2 от Методиката за разпределение на средствата по фонд „Социална закрила”.
 3. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-98/13.03.2019г., относно: Разходване на събрани средства по Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.
 4. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-86/13.03.2019г., относно: Приемане на Тарифа за таксите за водовземане от минерална вода на територията на Община Аксаково.
 5. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-97/13.03.2019г., относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково.

 1. На 21.03.2019г. от 14:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-87/13.03.2019г., относно: Актуализация на „Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2019г.“
 2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-88/13.03.2019г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост за продажба на 30 кв.м ид. части, от УПИ VІІІ-34 , кв. 1  по действащия план на с. Генерал Кантарджиево, община Аксаково, целият с площ 1005 кв.м по заявление на Стоянка Янулова.
 3. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-91/13.03.2019г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственосто за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ: новообразуван имот № 508.2170, по плана на новообразуваните имоти на местност "Вълчан чешма"- земеделска земя гр. Аксаково, вид територия - селско стопанство, начин на трайно ползване - изоставени орни земи, категория - V, целия с площ 331 кв.м.
 4. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-100/14.03.2019г., относно: Одобряване на подробен устройствен план - парцеларен план за изграждане на водопроводно отклонение за НИ №500.570 по ПНИ на местност "Старите лозя", з-ще гр.Игнатиево, общ.Аксаково.

 1. На 21.03.2019г. от 15:15 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Установяване конфликт на интереси, обществен ред и законност, транспорт и съобщения” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-76/07.03.2019г., относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ към Община Аксаково за календарната 2018 година.

 1. На 21.03.2019г. от 15:45 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Здравеопазване, социално подпомагане, трудова заетост и екология” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-77/07.03.2019г., относно: Приемане на „Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Аксаково за 2020г.“ и „Отчет по изпълнението на годишния план за развитие на социалните услуги в Община Аксаково за календарната 2018г.“

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: ………………........

                                                                        /СВ. ДОБРЕВА/

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.