Съобщения по чл. 32 от ДОПК
ЖЕНЯ ГЕОРГИЕВА - АУЗД
17.10.2018
СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК
№ ФС33 –  1135/03.07.2018 г.

 


ДО

ЖЕНЯ  ГЕОРГИЕВА

 

 

УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО  ГЕОРГИЕВА,

 

        Уведомявам Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за съобщения и обяви в община Аксаково и от публикуването му в сайта на община Аксаково в интернет, следва да се явите лично или упълномощено от Вас лице в отдел “Местни данъци и такси” при община Аксаково, ул. “Георги Петелешев” № 58 Б, Център за услуги и информация на гражданите, гише № 3 – “Местни данъци и такси” при Мина Йорданова – Главен специалист-МДТ, за връчване на Акт за установяване на задължения с № 169/29.03.2018 г.

          В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК съответният документ ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

 

 

 

 

 

С уважение,

 

ЖИВКА  ГОСПОДИНОВА,

Началник отдел “МДТ”

 

 

Мина Йорданова,

Главен специалист-МДТ

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.