28.09.2020
Продажба на карти за месец октомври 2020г
Уважаеми съграждани,   Уведомяваме ви, че автобусни карти за учебната 2020 г./2021 г. за ученици от езикови, професионални и профилирани паралелки и специализирани училища и студенти редовно обучение, както и за пенсионери, навършили 68 г. с постоянен адрес в населените места на територията на община Аксаково, за месец октомври, ще се продават за неограничен брой пътувания, като цените остават непроменени. Картите ще се продават в дните 29.09.2020 г., 30.09.2020 г., 01.10.2020 г. и 02.10.2020 г. вкл. в пункта за продажба на карти на спирка „Център“ – гр. Аксаково   Работно време: от 08:30 ч. До 17:30 ч.   Почивка: от 12:30 ч. До 13:00 ч. от 15:30 ч. До...

21.09.2020
Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация ще получат 170 потребители в община Аксаково
Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация ще получат 170 потребители в община Аксаково     Oбщинa Аксаково yвeдoмявa зaинтepecoвaнитe cтpaни, чe Aгeнция зa coциaлнo пoдпoмaгaнe щe финaнcиpa пpoгpaмa „Toпъл oбяд y дoмa в ycлoвиятa нa извънpeднa cитyaция – 2020 г.“. Oбщинa Аксаково e одобрен ĸaндидaт по пpoeĸтнo пpeдлoжeниe зa oбxвaт  дo 170 пoтpeбитeля. Πpeз пepиoдa oт 01.10.2020 г. дo 31.10.2020 г. в paмĸитe нa paбoтнитe дни щe ce пpигoтвя xpaнa, ĸoятo щe ce дocтaвя eжeднeвнo дo дoмa нa cъoтвeтнитe пoтpeбитeли. Храната ще се приготвя в деня на доставката, опакована в кутии за еднократна употреба, допълнително поставени в пакет.  Oпpeдeлeн e oбxвaтът...

11.09.2020
Съобщение - 4 плана землище Осеново
  С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Във връзка с публикувани обяви в ДВ бр.80/11.09.2020 г. в сградата на община Аксаково, област Варна /1 етаж, в зала „Социални услуги на едно гише“/ и сградата на кметство с.Осеново са изложени, приетите помощни планове и плановете на новообразуваните имоти на: местност „Кариерата“(Шейтана), кадастрален район №133– земеделска земя, част от СО „Могилите“(м-ст „Колколука“), кадастрален район 129, на част от СО „Могилите“(м-ст „“Могилата“), кадастрален район 142, на част от СО „Черноморска панорама“ (м-ст „Студена вода“ и м-ст „Перчемлията“), кадастрални райони №124 и №125, всички в землище с.Осеново (ЕКАТЕ 54145), община Аксаково, област Варна.             На основание чл.28б, ал.5 ППЗСПЗЗ...

11.09.2020
Обнародвана заповед №РД-20-7706-140/30.07.2020г. на областен управител на област с административен център Варна
С Ъ О Б Щ E Н И Е   Общинска администрация Аксаково съобщава, че в Държавен вестник бр. 76 от 28.08.2020 г. е обнародвана заповед  №РД-20-7706-140/30.07.2020г. на областен управител на област с административен център Варна, с която на основание §4к, ал.6 от ПЗРЗСПЗЗ, чл.28б, ал.8 от ППЗСПЗЗ и чл.32, ал.1 от Закона за администрацията е одобрен план на новообразуваните имоти на селищно образувание  местност „Панорама І, ІІ, ІІІ“, землище с.Осеново, община Аксаково, област Варна, в частта относно новообразувани имоти и регистри към тях, както следва: В изпълнение на влязло в законна сила на 01.11.2010 г. Решение № 1913/13.11.2009 г. по адм.дело №...

01.09.2020
Уведомление
  ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА           Община Аксаково, област Варна на основание чл. 198, ал. 5 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №591 от 14.08.2020 г. на Кмета на община Аксаково, за изменение на негова Заповед № 515/06.08.2019г. за налагане на строителна забрана на основание чл. 198, ал.1, ал.2, ал.4 и ал.5 от ЗУТ и чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, съгласно която се налага строителна забрана за цялата територия на гр.Аксаково, в обхвата на действащия ЗРП на населеното място.           На основание чл.198, ал.4 от ЗУТ, строителната забрана спира прилагането на влезлия в сила подробен устройствен план (ПУП) за частите...

30.08.2020
Поздравление от кмета на община Аксаково по случай празника на града


24.09.2020
Национално състезание за Младежки Стартъпи насочено към младежи до 29 г. живеещи в малките населени места
Национално състезание за Младежки Стартъпи насочено към младежи до 29 г. живеещи в малките населени места

21.08.2020
Обява на Общинска служба по земеделие гр.Аксаково
Обява на Общинска служба по земеделие гр.Аксаково

14.08.2020
Във връзка с провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от „Хабитат Експерт” ЕООД, Ви уведомяваме следното:
С Ъ О Б Щ Е Н И Е               Във връзка с провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от „Хабитат Експерт” ЕООД, Ви уведомяваме следното: От 22.08.2020г. до 27.08.2020г., в периода от залез слънце до 10.00 часа ще се проведе третиране на територии в гр. Аксаково, гр. Игнатиево и с. Слънчево с препарат „Тетразин“ при разходна норма 40мл в 20л вода. В случай на нужда от антидот (противоотрова) няма специфичен, следва да се потърси лекар. Третирането се извършва срещу вредители – комари „Имаго”.   Подлежащите на третиране площи са, както следва: - гр. Акасково –22.08.2020г., резервен ден 23.08.2020г.; - с. Слънчево – 24.08.2020г., резервен ден...

15.07.2020
Във връзка с провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от „Хабитат Експерт” ЕООД, Ви уведомяваме следното:
 С Ъ О Б Щ Е Н И Е               Във връзка с провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от „Хабитат Експерт” ЕООД, Ви уведомяваме следното: От 25.07.2020г. до 30.07.2020г., в периода от Залез слънце до 10.00 часа ще се проведе третиране на територии в гр. Аксаково, гр. Игнатиево и с. Слънчево с препарат „Тетразин“ при разходна норма 40мл в 20л вода. В случай на нужда от антидот (противоотрова) няма специфичен, следва да се потърси лекар. Третирането се извършва срещу вредители – комари „Имаго”.   Подлежащите на третиране площи са, както следва: - гр. Акасково –25.07.2020г., резервен ден 26.07.2020г.; - с. Слънчево – 27.07.2020г., резервен ден...

09.07.2020
Заповер №502/ 08.07.2020
Заповер №502/ 08.07.2020 -Във връзка с постъпило в Община Аксаково писмо с вх.№2400-307/26.06.2020г. от III-PC на ПБЗН-Варна и на основание чл.15 от НАРЕДБА № 8 от 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари, и чл.44 ал.2 от ЗМСМ

01.07.2020
Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността Началник отдел „Архитектура"
  С П И С Ъ К   на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността Началник отдел „Архитектура"   Владимир  Лалов Силвия  Петрова Марио  Дойчинов     Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 08.07.2020 г. от 14.00 ч.  в Залата на  ет. 1 в сградата на Община Аксаково, ул. Г. Петлешев № 58 Б.           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: НАДКА СИМЕОНОВА  

11.09.2020
Съобщение за заседание на ПК 17.09.20г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е    На 17.09.2020г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния     ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-384/09.2020г., относно: Актуализация на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2020г.“   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-385/08.09.2020г., относно: Разпореждане с идеални части от имот - частна общинска собственост за продажба на 1045 кв.м. ид. части от новообразуван имот № 500.337, целият с площ 2696 кв.м., находящ се в...

28.08.2020
Съобщение на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО       Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 14/27.08.2020г. на Общински съвет – Аксаково е прието следното решение:   Решение № 14.15./ 27.08.2020г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 135, ал. 2 от с.з, Общински съвет – Аксаково  РЕШИ : Разрешава изработване на проект за ПУП-ПРЗ за изменение на действащия регулационен план на с....

13.08.2020
Съобщение за заседание на ПК - 20.08.2020г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е       На 20.08.2020г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Образование, култура, вероизповедание, спорт и младежки дейности” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния   ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-340/11.08.2020г., относно: Готовност на училищата и детските градини, разположени на територията на Община Аксаково за новата учебна 2020/ 2021 година.     Време за дезинфекция: 14:00 – 14:15 часа       На 20.08.2020г. от 14:15 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния     ДНЕВЕН...

31.07.2020
Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО       Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 13/30.07.2020г. на Общински съвет – Аксаково е прието следното решение:   Решение № 13.16/ 30.07.2020г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Аксаково  РЕШИ : Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за проектиране...

16.07.2020
Съобщение за заседание на ПК на 23.07.2020г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е       На 23.07.2020г. от 13.30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Образование, култура, вероизповедание, спорт и младежки дейности” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния ДНЕВЕН РЕД: Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-279/09.07.2020г., относно: Предложение за оставане на Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“- гр. Игнатиево и Основно училище „Св. Климент Охридски“- с. Кичево в списъка на средищните училища в Република България. Обсъждане на годишните доклади за дейността на читалищата на територията на Община Аксаково за 2019г.   Време за дезинфекция: 14:00 – 14:15 часа   На 23.07.2020г. от 14:15 часа ще се...

29.06.2020
Съобщение
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО     Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 11/25.06.2020г. на Общински съвет – Аксаково е прието следното решение:   Решение № 11.9./ 25.06.2020г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с           чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Аксаково  РЕШИ : Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за кабелна линия 20кV от съществуващ...

28.09.2020
Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
  С Ъ О Б Щ Е Н И Е     ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА                    Община Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:                 Заповед  №ЗД-53/24.09.2020г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на задание за изработване на проект за ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор 00182.510.1272 по КК на гр. Аксаково, общ. Аксаково, с.о. „Янчова поляна” за установяване на режим на застрояване на имота за зона „Ов”.             Заповед  №ЗД-54/24.09.2020г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за разрешаване възлагане изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ по чл.150  от  ЗУТ,...

23.09.2020
Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
С Ъ О Б Щ Е Н И Е     ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА                    Община Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:                 Заповед  №ЗД-46/21.09.2020г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица-предложение за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-85,86 в кв.12 по регулационния план на с.Кичево, общ.Аксаково / имот с идентификатор 37099.505.153 по КК на с.Кичево/, с цел делба на имота и установяване на режим на застрояване на имота за зона „Жм”.             Заповед  №ЗД-47/21.09.2020г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за разрешаване възлагане изработване на комплексен проект за инвестиционна...

17.09.2020
Съобщение
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Във връзка с публикувана обява в ДВ/бр.81/15.09.2020 г./ в сградата на община Аксаково, област Варна /етаж 4, стая 2, дирекция „Устройство на територията”/ е изложен приетият с протокол №42 от 17.07.2020 г. на комисията по чл.28б, ал.2 от ППЗСПЗЗ проект за изменение на ПНИ на местност „Кум тепе“, землище гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна, в частта относно поземлен имот (стар) №51 по ПКП и новообразуван имот №501.1660 по ПНИ, в изпълнение на влязло в законна сила на 21.03.2010 г., решение №2196/29.10.2010 г., по адм. дело №630/2010 г. г. на Административен съд Варна...

17.09.2020
Съобщение
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Във връзка с публикувана обява в ДВ/бр.81/15.09.2020 г./ в сградата на община Аксаково, област Варна /етаж 4, стая 2, дирекция „Устройство на територията”/ е  изложен приетият с протокол №43 от 23.07.2020 г. на комисията по чл.28б, ал.2 от ППЗСПЗЗ, назначена със заповед №РД-16-7706-192/15.09.2016 г. на областния управител на област с административен център Варна, проект за изменение на ПНИ на СО „Доброгледски лозя“, землище с.Доброглед, община Аксаково, област Варна, в частта относно новообразувани имоти №501.131, 501.133, 501.134 и 501.2047, в изпълнение на влязло в законна сила на 05.06.2019 г., решение №5293/18.12.2017 г., по...

10.09.2020
Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА               Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП:                                                              план за застрояване /ПУП-ПЗ/ в обхвата на ПИ с идентификатор 67489.127.133 /образуван от ПИ с идентификатори 67489.127.5 и 67489.127.6/ по КК на с.Слънчево, общ.Аксаково, обл.Варна, предвиждащ установяване начин, характер и параметри на застрояване и конкретно отреждане на имота за „производствена, складова, административна, търговска и обслужваща дейност“.                                                                                                                                              Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.4.       ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ    

02.09.2020
Уведомление
  У В Е Д О М Л Е Н И Е за съобщаване съдържанието на общ административен акт                                                           На основание чл. 72, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/  Общинска администрация - Аксаково уведомява всички заинтересовани лица, че със Заповед № 591/14.08.2020г. на Кмета на община Аксаково за изменение на негова Заповед №515/06.08.2019г. за  налагане на строителна забрана за цялата територия на гр.Аксаково, в обхвата на действащия ЗРП, одобрен със Заповед №358/20.12.2001г. на Кмета на община Аксаково. Строителната забрана спира прилагането на влезлия в сила подробен устройствен план (ПУП) за частите на територията, за които се отнася, с изключение на : ПУП в...

23.09.2020
Обявление
  О Б Я В А   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС,  Община Аксаково уведомява засегната общественост на гр. Аксаково, общ. Аксаково, област Варна, че има инвестиционно намерение: „Промяна предназначението на УПИ ХХ – „за детска градина“, кв. 14, по плана на гр. Аксаково, община Аксаково, целият с площ 2463 кв.м, при граници на имота: север – улица, изток – УПИ І- 293 (едно римско, двеста деветдесет и три) и УПИ ІІ (две римско)- „църква“, юг – УПИ ХХІV- 290 (двадесет и четири римско, двеста и деветдесет), запад – улица, ведно със...

09.09.2020
Обявление
 ОБЯВЛЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомявам наследниците на Кръстю Кръстев, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за имот пл. № 40 по кадастрален и регулационен план на  местност „Перчемлията“, землище с. Осеново, община Аксаково, област Варна, с площ 700 кв.м.             В скица № 827-746/09.07.2020 г., издадена от Дирекция „Устройство на територията“ при Община Аксаково е отбелязано, че „За местността има изработен проект на план на новообразуваните имоти по реда на чл. 28 от ППЗСПЗЗ,...

09.09.2020
Обявление
 ОБЯВЛЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомявам Василка Балева, Валентина Енгл, Данчо Данчев, Боряна Салонен и Виолина Данчева, в качеството им на наследници на Ганчо Балев, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за имот пл. № 40 по кадастрален и регулационен план на  местност „Перчемлията“, землище с. Осеново, община Аксаково, област Варна, с площ 700 кв.м.             В регистъра към плана като ползвател е записан Ганчо Балев.             Производството е по инициатива на Иван Аенски.             На основание...

09.09.2020
Обявление
ОБЯВЛЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомявам: Милена Кючукова, Снежана Стоянова–Бъчварова, Радослав Кичуков и Цветелин Кючуков, в качеството им на наследници на Георги Стоянов Кичуков, ползвател с удостоверение за ползване на НИ № 504.738 /по ПКП/, участващ в образуването на новообразуван имот № 504.1065 по ПНИ на местност „Сухата чешма“, с. Кичево, общ. Аксаково, че е извършен оглед на НИ № 504.1065 по ПНИ на местност „Сухата чешма“, с. Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна, с цел изготвяне оценка на направените подобрения.               На основание чл. 34 от АПК заинтересованите граждани и...

09.09.2020
Обявление
ОБЯВЛЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомявам Наташа Жейнова, Кръстинка Иванова, Йордан Иванов, Неделчо Иванов и Светла Иванова, в качеството им на наследници на Неделчо Иванов, ползвател с удостоверение за ползване на НИ № 504.374 /по ПКП/, участващ в образуването на НИ № 504.1109 по ПНИ на местност „Сухата чешма“, с. Кичево, община Аксаково, че е издадена Заповед № 88/14.08.2020 г. на Кмета на Община Аксаково за одобряване на оценка за създадените трайни насаждения и други подобрения, попадащи в имота. На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок...

09.09.2020
Обявление
 ОБЯВЛЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомявам Милка Атанасова, Красен Кръстев и Димитра Петрова, в качеството им на наследници на Кръстю Пенев, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за 285 кв.м. ид.части от имот с пл. № 62, включени в УПИ IV-46, кв. 2 по действащия план на с. Доброглед, община Аксаково, област Варна, целият с площ 1145 кв.м.             В разписния лист към плана като собственици.са записани наследниците на Кръстю Пенев.             Производството е по инициатива...

24.09.2020
Обява
ОБЯВА   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява засегната общественост на гр. Аксаково, че има следното инвестиционно намерение: „Изграждане на Детска градина“, в УПИ-IV „детска градина“, кв. 14, с. Изворско, община Аксаково. В имота, предвиден за изграждане на детската градина има съществуваща такава, която е въведена в експлоатация през 1970г. Съгласно заключение от извършеното обследване на сградата се счита, че същата е негодна за експлоатация. С реализацията на инвестиционното предложение ще се изгради нова сграда за детска градина. Новопроектираната сграда ще е ситуирана в севороизточната част на УПИ-IV, при спазване на...

17.09.2020
Обява за инвестиционно предложение
  ОБЯВА За инвестиционно предложение     На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че в общинска администрация е входирано под № ИП 10-3/11.09.2020 г., уведомление за: „ПУП-ПЗ за жилищно строителство“ в ПИ с идентификатор 54145.2.725, м-ст „Шейтана“, с. Осеново, община Аксаково.   С Възложител : „БОРА-РВБ“ ЕООД, С адрес: гр. Варна, ул. „Радко Димитриев“ №7, ет.4, офис 2     Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, в 14 дневен срок от датата на публикуване на настоящата обява.     ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

17.09.2020
Решение №Ва-46 ЕО 2020г.
Решение №Ва-46 ЕО 2020г.

14.09.2020
Съобщение за инициатива - Стефан Петров
Съобщение за инициатива - Стефан Петров

20.08.2020
Обява за инвестиционно предложение
ОБЯВА За инвестиционно предложение     На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че в общинска администрация е входирано под                            № 3200-262/13.08.2020 г., уведомление за: „Разполагане на преместваем обект-колонка и резервоар за подулна станция за дизелово гориво за надземен монтаж“ в ПИ 37246.118.27, урбанизирана територия, с площ 3217 кв.м., НТП „За стопански двор“, с. Климентово, община Аксаково.   С Възложител : „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ“ ЕООД С адрес: гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ №12     Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, в...

07.08.2020
Съобщение за инициатива за водоползване на "ТЕЦ Варна" ЕАД, с.Езерово, община Белослав
Съобщение за инициатива за водоползване на "ТЕЦ Варна" ЕАД, с.Езерово, община Белослав

Община Аксаково

Община Аксаково се намира в Североизточна България, област Варна. В състава и влизат 23 населени места на 460,54 кв.км. Има излаз на Черно море – четири километра ивица.

Уникалното разположение на общината благоприятства икономическото, социалното и екологичното и развитие. Намира се в непосредствена близост до природния феномен Побити камъни и защитената местност Батова. Населението на общината е 20426 жители.

Уникално разположение – на територията на Аксаково се намира международното летище Варна, от което през летния сезон има чартърни полети до всички големи летища в Европа и Азия. През територията на общината минава автомагистрала „Хемус”, свързваща Варна със столицата София. В близост се намира пристанища „Варна запад” и „Варна изток”. Чрез добре изградената си транспортна инфраструктура община Аксаково предлага постоянна транспортна връзка с най-големите курортни комплекси по Северното Черноморие – Златни пясъци, Албена, Кранево и Балчик.

Аксаково е сред първите общини, въвело обслужване на едно гише за бизнеса. Има устойчива политика за ниски данъци и такси както за населението, така и за инвеститорите. В общината действат бизнес зони с изградена инфраструктура и комуникации, които предлагат удобство на инвеститорите, техните партньори и служители. Изградена модерна социална инфраструктура, обхващаща всички възрастови и социални групи, включително – газификация, изцяло изградена канализация и водопроводна мрежа и над 70% преасфалтирани улици. Аксаково е средище за съхранение и обогатяване на автентични български обичаи и традиции. Общината подържа и развива читалищата като центрове за изява на самодейни и професионални формации. Културният календар е изкушение за български и чуждестранни гости с неповторимите си традиционни фестивали за автентичен фолклор, а селцата наоколо – пазител на духовни и религиозни ценности с обновените си и приветливи читалища и православни храмове.

Градът подържа активен международен обмен и партньорства с побратимени селища от страни от ЕС и извън него. Землището на Аксаково е предлагало благоприятни условия за живот на много култури, за това е богато на останки от древността. На юг – в местността Побити камъни, праисторически хора от късния палеолит са обитавали пещери и открити селища. Там са намерени кости от риба и черупки от костенурки, културни останки от кремък и глинени съдове. Живописните територии в землището на община Аксаково изобилстват от подходящи места за селски, ловен и спортен туризъм. За любителите на адреналина има разработени маршрути за офроуд и джип сафари.

Аксаково е бизнес сърцето на Варненска област. Младият град за кратко време успя да се превърне в привлекателен център за български и чужди инвеститори. През 2014г. той стана първият носител на наградата „Най-добър малък град”.

За 10 години на територията му бяха вложени над половин милиард лева под формата на модерни екологични производства, логистични бази, съвременни жилищни комплекси от затворен тип. Аксаково е сред българските общини пионери в привличането на европейски средства за подобряване на комуналната, образователната, културната и социалната инфраструктура. Намира се на 7 минути от центъра на гр.Варна, което формира на Аксаково най-атрактивния за бизнес и живот на млади хора район в Североизточна България – едновременно в близост до морския бряг и модерните черноморски курорти и далече от шума на големия град.

Сертификати – Кредитен рейтинг 3В дългосрочен и А1 краткосрочен, Сертификат „Община, готова за бизнес”

Асоциации и членства – Община Аксаково е член на НСОРБ, Асоциация на Българските Черноморски общини, Агенция за икономическо развитие.

От 2008 г. Кметът на Община Аксаково – инж. Атанас Стоилов е Председател на Управителния съвет на Асоциация на Българските Черноморски общини в която са включени 21 общини в близост до Черно море.

Побратимени градове и партньорства – Община Аксаково е побратимена с общините – Сетубал – Португалия, Игуалада – Испания, Кераско – Италия , Тараклия – Република Молдова.

 

Аксаково изкушение за туристите

Освен привлекателно място за живот и бизнес най-добрият малък град за живеене в България за 2014г. – Аксаково, предлага и добри възможности и за туризъм. Градът е на крачка от природния феномен Побити камъни и защитената местност Батова. Живописните територии в землището на община Аксаково изобилстват от подходящи места за селски, ловен и спортен туризъм. За любителите на адреналина има разработени маршрути за офроуд и джип сафари. На територията на общината в близост до селата Любен Каравелово, Ботево, Засмяново, Крумово и Осеново са разположени едни от най-големите и красиви язовири. Неиндустриалната част на община Аксаково граничи с уютна плажна ивица на с.Кранево. Културният календар е изкушение за български и чуждестранни гости с неповторимите си традиционни фестивали за автентичен фолклор, а селцата наоколо – пазител на духовни и религиозни ценности с обновените си и приветливи читалища и православни храмове.

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.