23.11.2020
Продажба на карти за месец декември 2020г
  Уважаеми съграждани,   Уведомяваме ви, че автобусни карти за учебната 2020 г./2021 г. за ученици от езикови, професионални и профилирани паралелки и специализирани училища и студенти редовно обучение, както и за пенсионери, навършили 68 г. с постоянен адрес в населените места на територията на община Аксаково, за месец декември, ще се продават, както следва: Гр. Аксаково:   В периода от 24.11.2020г. до 01.12.2020г. /с изключение на 28.11. и 29.11.2020г./, в пункта за продажба на карти на спирка „Център“ – гр. Аксаково   Работно време: от 08:00 ч. до 17:00 ч.                 Почивка: от 12:00 ч. до 13:00 ч.          Гр. Варна:   В периода от 24.11.2020г. до 04.12.2020г. /с изключение...

10.11.2020
Проект „Целево подпомагане с топъл обяд в Община Аксаково“ се удължава до края на годината
Проект „Целево подпомагане с топъл обяд в Община Аксаково“ се удължава до края на годината   Със Заповед № РД-06-38/21.10.2020 г. на министъра на труда и социалната политика е удължено действието на Целевата програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“ до  края на годината. Община Аксаково е заявила желанието си пред Агенцията за социално подпомагане за удължаване продължителността на Проект „Целево подпомагане с топъл обяд в Община Аксаково ” до 31.12.2020 г., като предстои сключване на допълнително споразумение към договора за реализирането му. Програмата е изцяло финансирана от Агенцията за социално подпомагане и сe реализира на територията...

10.11.2020
Конкурс „Есенна магия“

02.11.2020
Удължава се срокът за набиране на преброители
Удължава се срокът за набиране на преброители

29.10.2020
Заповед №828 от 29.10.2020
З  А  П  О  В  Е  Д   № 828 гр. Аксаково 29.10.2020г.     Във връзка с Решение № 673 на Министерския съвет от 25.09.2020г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12.06.2020г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25.06.2020г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15.07.2020г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30.07.2020г. и Решение № 609 на Министерския съвет от 28.08.2020г., и с оглед необходимостта от прилагане на въведените със Заповед № РД-01-609 от 21.10.2020г. и Заповед № РД-01-626 от 27.10.2020г....

29.10.2020
Заповед №829 от 29.10.2020
З  А  П  О  В  Е  Д   № 828 гр. Аксаково 29.10.2020г.     Във връзка с Решение № 673 на Министерския съвет от 25.09.2020г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12.06.2020г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25.06.2020г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15.07.2020г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30.07.2020г. и Решение № 609 на Министерския съвет от 28.08.2020г., в изпълнение разпорежданията на Заповед № РД-01-626/28.10.2020г. на министъра на здравеопазването, с цел създаване на организация и осъществяване на контрол...


19.11.2020
Съобщение за преустановяване на услуга за безплатно събиране на строителни и едрогабаритни отпадъци за 2020г.
Уведомяваме Ви, че Община Аксаково преустановява услугата по безплатно събиране „от врата на врата“ на строителни и едрогабаритни отпадъци, получени от вътрешни ремонтни дейности в домовете за настоящата 2020 година. Получените заявки до 18.11.2020г. ще бъдат обслужени.            За датата на възобновяване на услугата през следващата календарна година, ще бъде публикувано съобщение.     Общинска администрация – Аксаково

30.10.2020
Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността Ръководител на звено за вътрешен одит
С П И С Ъ К   на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността Ръководител на звено за вътрешен одит   Нели Христова   Посочените допуснатият кандидат трябва да се яви на тест на 11.11.2020 г. от 10.30 ч.  в Залата на  ет. 1 в сградата на Община Аксаково, ул. Г. Петлешев № 58 Б.       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: НАДКА СИМЕОНОВА  

22.10.2020
Набиране на преброители

12.10.2020
Обява за конкурс за длъжността Ръководител на звено за вътрешен одит
РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ              Общинска администрация при Община Аксаково, гр.Аксаково, обл.Варна, ул. Г.Петлешев 58 Б, тел. 052 76 20 40, на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 749 /07.10.2020 г.  на Кмета на Община Аксаково   ОБЯВЯВА КОНКУРС:   За длъжността Ръководител на звено за вътрешен одит Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са: 2.1.Образование – висше с минимална образователна степен – магистър; 2.2. Минимален ранг за заемане на длъжността –  ІІІ младши; 2.3. Минимален професионален опит – 4 години. 2.4. Да притежават сертификат "вътрешен одитор в публичния...

02.10.2020
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Варна по чл.37в, ал.4 то ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 г.
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Варна по чл.37в, ал.4 то ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 г.

24.09.2020
Национално състезание за Младежки Стартъпи насочено към младежи до 29 г. живеещи в малките населени места
Национално състезание за Младежки Стартъпи насочено към младежи до 29 г. живеещи в малките населени места

26.11.2020
Съобщение на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО     Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 18/24.11.2020г. на Общински съвет – Аксаково е прието следното решение:   Решение № 18.24./ 24.11.2020г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от с.з и чл.124б, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Аксаково РЕШИ: Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за проектиране на трасе...

13.11.2020
Съобщение за заседание на ПК на 19.11.2020г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е      На 19.11.2020г. от 13:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Образование, култура, вероизповедание, спорт и младежки дейности” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния ДНЕВЕН РЕД: Докладна записка с вх. № ОБС-9500-486/09.11.2020г., относно: Задължителна предучилищна подготовка на 4 – годишните деца в детските градини, разположени на територията на Община Аксаково. Докладна записка с вх. № ОБС-9500-488/09.11.2020г., относно: Предложение за Програма за развитие на читалищната дейност в Община Аксаково през 2021 година. Докладна записка с вх. № ОБС-9500-487/09.11.2020г., относно: Изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване...

15.10.2020
Съобщение за заседание на ПК на 22.10.2020г.
  С Ъ О Б Щ Е Н И Е   На 22.10.2020г. от 13:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния     ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-426/10.2020г., относно: Актуализация на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2020г.“ Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-424/02.10.2020г., относно: Разпореждане с идеални части от имот - частна общинска собственост за продажба на 125 кв.м. ид.ч. от УПИ VІІІ-109 в кв. 59 по действащия план на с. Крумово, община Аксаково,...

11.09.2020
Съобщение за заседание на ПК 17.09.20г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е    На 17.09.2020г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния     ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-384/09.2020г., относно: Актуализация на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2020г.“   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-385/08.09.2020г., относно: Разпореждане с идеални части от имот - частна общинска собственост за продажба на 1045 кв.м. ид. части от новообразуван имот № 500.337, целият с площ 2696 кв.м., находящ се в...

28.08.2020
Съобщение на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО       Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 14/27.08.2020г. на Общински съвет – Аксаково е прието следното решение:   Решение № 14.15./ 27.08.2020г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 135, ал. 2 от с.з, Общински съвет – Аксаково  РЕШИ : Разрешава изработване на проект за ПУП-ПРЗ за изменение на действащия регулационен план на с....

13.08.2020
Съобщение за заседание на ПК - 20.08.2020г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е       На 20.08.2020г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Образование, култура, вероизповедание, спорт и младежки дейности” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния   ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-340/11.08.2020г., относно: Готовност на училищата и детските градини, разположени на територията на Община Аксаково за новата учебна 2020/ 2021 година.     Време за дезинфекция: 14:00 – 14:15 часа       На 20.08.2020г. от 14:15 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния     ДНЕВЕН...

30.11.2020
Уведомление за откриване на производство по издаване на общ административен акт
  У В Е Д О М Л Е Н И Е за откриване на производство по издаване на общ административен акт                                                       На основание чл.66 от Административно процесуалния кодекс /АПК/  Общинска администрация - Аксаково уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на общ административен акт за изменение на Заповед №515/06.08.2019г. (изм. със Заповед №591/14.08.2020г.) за налагане на строителна забрана за цялата територия на гр.Аксаково по смисъла на чл. 198, ал.1 от ЗУТ. Предмет на бъдещия общ административен акт - строителната забрана спира прилагането на влезлия в сила подробен устройствен план (ПУП) за частите на територията, за които се отнася, с изключение...

16.11.2020
Съобщение на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА               Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработена план-схема на кабелна линия НН за обект:        Кабелна линия 20kV от съществуващ СРС на ВЕЛ 20kV, извод „Осеново“ в с.Кичево до съществуваща кабелна линия на границата между ПИ 37099.505.614 и ПИ 37099.45.236 по КК на населеното място.                                                                                                                                                                                   Проекта на изработената план – схема по чл.108 от ЗУТ към действащия план на гр.Аксаково е изложена за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.6.            Приемен ден на техническа служба е всеки вторник от 900ч. до 1200ч. и от 1300ч....

12.11.2020
Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА              Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП:        за изменение на действащия план на с.Новаково, общ.Аксаково, обл.Варна в частта му относно урегулирани поземлени имоти /УПИ/ XXI-86 и V-83 в кв.12, състоящо се в поставяне на вътрешно – дворищната регулационна линия в съответствие със съществуващата граница между имоти пл.№№ 86 и 83 в частта на УПИ XXI-86, при което се образуват два нови урегулирани поземлени имота: УПИ XXII-86 и XXIII-83 – отредени за жилищно строителство.                                                                                                                          Проекта за подробен устройствен план е изложен...

12.11.2020
Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА              Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП:        за изменение на действащия план на с.Климентово, общ.Аксаково, обл.Варна за част от кв.13 и улица м/у ОТ26-71б – 71а и площад м/у ОТ 71б-71а-36-36а-37-34а-71б, предвиждащ промяна на уличната регулация и обособяване на три нови урегулирани поземлени имота с отреждане за „жилищно строителство“, „за общ. обслужване“ и „за озеленяване“.                                                                                                              Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.4.     ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  

12.11.2020
Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА            Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП:        за изменение на действащия подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ в обхвата на урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXX-8033, кв.1 по плана на гр.Аксаково, общ.Аксаково, обл.Варна, предвиждащ промяна на конкретното отреждане на имота от „за жил. строителство“ в „за  безвредни, производствени и складови дейности“, промяна на устройствената зона от „Жс“ на „Жм“ и прилагане разпоредбите на чл.16 от ЗУТ                                                                                                                                                         Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община...

11.11.2020
Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
  ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА                  Община Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:               Заповед  №ЗД-67/06.11.2020г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица-предложение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ за УПИ ХІ-196 кв.8 по плана на с.Долище, общ. Аксаково, с цел делба на имота и установяване режим на застрояване за зона „Жм”.             Заповед  №ЗД-68/06.11.2020г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на задание за изработване на проект за ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор 37099.504.115 по КК на с.Кичево, общ.Аксаково, с.о. „Сухата чешма” за...

26.11.2020
Обявление
ОБЯВЛЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомявам Борислав Борисов, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за 430 кв.м. ид.ч. от УПИ VII-96, кв. 19 по действащия план на с. Долище, община Аксаково, област Варна, целият с площ 1810 кв.м.             Производството е по инициатива на Драгомир Драгнев и Ваня Драгнева.              На основание чл.34, ал.3 от АПК в 7-дневен срок от получаване на писмото, можете да правите писмени искания и възражения.             ДЕСИСЛАВА  СТОЯНОВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ОСССК

26.11.2020
Обявление
 ОБЯВЛЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомявам заинтересованите лица (ползватели и техните наследници), че във връзка със стартирала процедура за въвод на ПИ с идентификатор 37099.504.1065 по КККР на с. Кичево, общ. Аксаково, СО „Могилите“, че след извърши оглед с цел оценка на направените подобрения в части от имоти с №№ 504.813 и 504.738 /по ПКП/, участващи в образуването на горепосочения имот са издадени заповеди с оценка на създадените трайни насъждения и други подобрения, както следва: Заповед № 142/09.10.2020 г. за оценката на създаданите трайни насъждения и други подобрения, съответстваща на част...

17.11.2020
Обявление
ОБЯВЛЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомявам Неранза Коларова, Желязко Дреков и Венелин Дреков, като наследници на Георги Дреков, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за УПИ II-236, кв. 73 по действащия план на с. Крумово, община Аксаково, област Варна, целият с площ 2150 кв.м.,  ведно с построените в имота жилище с РЗП 40,00 кв.м. и стопанска постройка с РЗП 20,00 кв.м.             В разписния лист към плана като собственици са записани наследници на Георги Дреков.            ...

03.11.2020
Обявление
О Б Я В Л Е Н И Е                   Съгласно нормативните изисквания на чл. 24а, ал. 11 от Закона за автомобилните превози Общински съвет – Аксаково следва да определи минималните и максималните цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег. В тази връзка, Общинска администрация–Аксаково подготвя докладна записка до Общински съвет – Аксаково за предстоящата сесия, с която се предлага да се определят минималната и максималната цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответните тарифи, валидни за територията на Община Аксаково, както следва: Дневна тарифа за един километър пробег – минимална цена 1.00 лв./км (един...

23.10.2020
Обявление
ОБЯВЛЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомявам: Тодор Ламбов или неговите наследници, в качеството му на ползвател на НИ 510.667 по ПКП на местност „ Янчова Поляна“, гр. Аксаково и всички заинтересовани лица, че във връзка със стартирала процедура за въвод на ПИ с идентификатор 00182.510.1344, по КККР на гр. Аксаково, общ. Аксаково, СО „Янчова Поляна“, че след извърши оглед с цел оценка на направените подобрения в части от имоти №№ 510.667 и 510.741 /по ПКП/, участващи в образуването на горепосочения имот са издадени заповеди с оценка на създадените трайни...

22.10.2020
Обявление
 ОБЯВЛЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомявам заинтересованите лица (ползватели), че във връзка със стартирала процедура за въвод на ПИ с идентификатор 00182.510.1161, по КККР на гр. Аксаково, общ. Аксаково, СО „Янчова поляна“, че след извърши оглед с цел оценка на направените подобрения в части от имоти с №№ 510.390, 510.391 и 510.392 /по ПКП/, участващи в образуването на горепосочения имот са издадени заповеди с оценка на създадените трайни насъждения и други подобрения, както следва: Заповед № 139/09.10.2020 г. оценката на създаданите трайни насаждения и други подобрения, съответстваща на част от ПИ...

26.11.2020
Обява за инвестиционно предложение
ОБЯВА За инвестиционно предложение На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че в общинска администрация е входирано под № 3200-461/25.11.2020г., уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на ТК „Медекс-Слънчево“ за капково напояване на лозя и овощна градина“, в ПИ с идентификатор 67489.48.15, с. Слънчево, община Аксаково. Заявеното ИП е за „Изграждане на ТК „Медекс-Слънчево“ за капково напояване на лозя и овощна градина“, в ПИ с идентификатор 67489.48.15, с площ 14 699 кв.м., урбанизирана територия, с НТП „За складова база“, местност „Пелетлика“, с. Слънчево, община Аксаково.   С Възложител : „Медекс“ ООД С адрес: с....

26.11.2020
Обява за инвестиционно предложение
ОБЯВА За инвестиционно предложение   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че в общинска администрация е входирано под № 3200-450/24.11.2020г., уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на сондаж (тръбен кладенец) за добив на подземни води“, в ПИ с идентификатор 32278.43.24,гр. Игнатиево, община Аксаково. Заявеното ИП е за изграждане на сондаж (тръбен кладенец) за добив на подземни води в ПИ с идентификатор 32278.43.24, с площ 7 038 кв.м., урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За складова база“, находящ се в м-ст „Клиса баир“,  землище гр. Игнатиево, община Аксаково, с цел поливане на тревни...

26.11.2020
Обява за инвестиционно предложение
  ОБЯВА За инвестиционно предложение     На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че в общинска администрация е входирано под  № 3200-393-(2)/24.11.2020г., уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на спортна площадка и ограда“, в УПИ II, квартал 24, по действащия план на гр. Игнатиево, община Аксаково. Теренът, върху който ще се изгражда площадката представлява обширно заравнено пространство – двор на бивше (недействащо) училище, представляващо УПИ II, квартал 24, по действащия план на гр. Игнатиево. Площадката и в момента се използва за спортни занимания (футбол), въпреки, че на практика няма подходящи условия за това. Спортната...

20.11.2020
Обява за инвестиционно предложение: „Разширяване на съществуващ завод и подмяна на технологично оборудване“ с възложител „Пластхим Т“ АД
ОБЯВА За инвестиционно предложение   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че в общинска администрация е входирано под № 3200-133/ 15.04.2020 г., уведомление за: „Разширяване на съществуващ завод и подмяна на технологично оборудване“ находящ се в поземлен имот № 00182.28.65, по КККР на гр. Аксаково, община Аксаково.   С Възложител : „Пластхим Т“АД, гр. Тервел    С адрес: гр. Тервел, ул. „Хан Аспарух“ №97     Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, в 14 дневен срок от датата на публикуване на настоящата...

19.11.2020
Съобщение за преустановяване на услуга за безплатно събиране на строителни и едрогабаритни отпадъци за 2020г.
Уведомяваме Ви, че Община Аксаково преустановява услугата по безплатно събиране „от врата на врата“ на строителни и едрогабаритни отпадъци, получени от вътрешни ремонтни дейности в домовете за настоящата 2020 година. Получените заявки до 18.11.2020г. ще бъдат обслужени.            За датата на възобновяване на услугата през следващата календарна година, ще бъде публикувано съобщение.     Общинска администрация – Аксаково

13.11.2020
Обява
ОБЯВА   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява засегната общественост на гр. Аксаково, че има следното инвестиционно намерение: „Изграждане на спортна площадка и ограда“, в УПИ IIпоща, квартал 24, по действащия план на гр. Игнатиево, община Аксаково. Теренът, върху който ще се изгражда площадката представлява обширно заравнено пространство – двор на бивше (недействащо) училище, представляващо УПИ IIпоща, квартал 24, по действащия план на гр. Игнатиево. Площадката и в момента се използва за спортни занимания (футбол), въпреки, че на практика няма подходящи условия за това. Спортната площадка ще бъде ситуирана в източната...

Община Аксаково

Община Аксаково се намира в Североизточна България, област Варна. В състава и влизат 23 населени места на 460,54 кв.км. Има излаз на Черно море – четири километра ивица.

Уникалното разположение на общината благоприятства икономическото, социалното и екологичното и развитие. Намира се в непосредствена близост до природния феномен Побити камъни и защитената местност Батова. Населението на общината е 20426 жители.

Уникално разположение – на територията на Аксаково се намира международното летище Варна, от което през летния сезон има чартърни полети до всички големи летища в Европа и Азия. През територията на общината минава автомагистрала „Хемус”, свързваща Варна със столицата София. В близост се намира пристанища „Варна запад” и „Варна изток”. Чрез добре изградената си транспортна инфраструктура община Аксаково предлага постоянна транспортна връзка с най-големите курортни комплекси по Северното Черноморие – Златни пясъци, Албена, Кранево и Балчик.

Аксаково е сред първите общини, въвело обслужване на едно гише за бизнеса. Има устойчива политика за ниски данъци и такси както за населението, така и за инвеститорите. В общината действат бизнес зони с изградена инфраструктура и комуникации, които предлагат удобство на инвеститорите, техните партньори и служители. Изградена модерна социална инфраструктура, обхващаща всички възрастови и социални групи, включително – газификация, изцяло изградена канализация и водопроводна мрежа и над 70% преасфалтирани улици. Аксаково е средище за съхранение и обогатяване на автентични български обичаи и традиции. Общината подържа и развива читалищата като центрове за изява на самодейни и професионални формации. Културният календар е изкушение за български и чуждестранни гости с неповторимите си традиционни фестивали за автентичен фолклор, а селцата наоколо – пазител на духовни и религиозни ценности с обновените си и приветливи читалища и православни храмове.

Градът подържа активен международен обмен и партньорства с побратимени селища от страни от ЕС и извън него. Землището на Аксаково е предлагало благоприятни условия за живот на много култури, за това е богато на останки от древността. На юг – в местността Побити камъни, праисторически хора от късния палеолит са обитавали пещери и открити селища. Там са намерени кости от риба и черупки от костенурки, културни останки от кремък и глинени съдове. Живописните територии в землището на община Аксаково изобилстват от подходящи места за селски, ловен и спортен туризъм. За любителите на адреналина има разработени маршрути за офроуд и джип сафари.

Аксаково е бизнес сърцето на Варненска област. Младият град за кратко време успя да се превърне в привлекателен център за български и чужди инвеститори. През 2014г. той стана първият носител на наградата „Най-добър малък град”.

За 10 години на територията му бяха вложени над половин милиард лева под формата на модерни екологични производства, логистични бази, съвременни жилищни комплекси от затворен тип. Аксаково е сред българските общини пионери в привличането на европейски средства за подобряване на комуналната, образователната, културната и социалната инфраструктура. Намира се на 7 минути от центъра на гр.Варна, което формира на Аксаково най-атрактивния за бизнес и живот на млади хора район в Североизточна България – едновременно в близост до морския бряг и модерните черноморски курорти и далече от шума на големия град.

Сертификати – Кредитен рейтинг 3В дългосрочен и А1 краткосрочен, Сертификат „Община, готова за бизнес”

Асоциации и членства – Община Аксаково е член на НСОРБ, Асоциация на Българските Черноморски общини, Агенция за икономическо развитие.

От 2008 г. Кметът на Община Аксаково – инж. Атанас Стоилов е Председател на Управителния съвет на Асоциация на Българските Черноморски общини в която са включени 21 общини в близост до Черно море.

Побратимени градове и партньорства – Община Аксаково е побратимена с общините – Сетубал – Португалия, Игуалада – Испания, Кераско – Италия , Тараклия – Република Молдова.

 

Аксаково изкушение за туристите

Освен привлекателно място за живот и бизнес най-добрият малък град за живеене в България за 2014г. – Аксаково, предлага и добри възможности и за туризъм. Градът е на крачка от природния феномен Побити камъни и защитената местност Батова. Живописните територии в землището на община Аксаково изобилстват от подходящи места за селски, ловен и спортен туризъм. За любителите на адреналина има разработени маршрути за офроуд и джип сафари. На територията на общината в близост до селата Любен Каравелово, Ботево, Засмяново, Крумово и Осеново са разположени едни от най-големите и красиви язовири. Неиндустриалната част на община Аксаково граничи с уютна плажна ивица на с.Кранево. Културният календар е изкушение за български и чуждестранни гости с неповторимите си традиционни фестивали за автентичен фолклор, а селцата наоколо – пазител на духовни и религиозни ценности с обновените си и приветливи читалища и православни храмове.

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.