23.12.2020
Заповед преустановяване приема на граждани от 22.12.2020г. до 31.01.2021г.

23.12.2020
  Уважаеми съграждани,   Уведомяваме Ви, че автобусни карти за учебната 2020 г./2021 г. за ученици от езикови, професионални и профилирани паралелки и специализирани училища и студенти редовно обучение, както и за пенсионери, навършили 68 г. с постоянен адрес в населените места на територията на община Аксаково, за месец януари 2021 г., ще се продават, както следва:   Гр. Аксаково:   В периода от 28.12.2020г. до 31.12.2020г., както и на 04.01.2021г., в...

23.11.2020
  Уважаеми съграждани,   Уведомяваме ви, че автобусни карти за учебната 2020 г./2021 г. за ученици от езикови, професионални и профилирани паралелки и специализирани училища и студенти редовно обучение, както и за пенсионери, навършили 68 г. с постоянен адрес в населените места на територията на община Аксаково, за месец декември, ще се продават, както следва: Гр. Аксаково:   В периода от 24.11.2020г. до 01.12.2020г. /с изключение на 28.11. и 29.11.2020г./, в...

10.11.2020
Проект „Целево подпомагане с топъл обяд в Община Аксаково“ се удължава до края на годината   Със Заповед № РД-06-38/21.10.2020 г. на министъра на труда и социалната политика е удължено действието на Целевата програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“ до  края на годината. Община Аксаково е заявила желанието си пред Агенцията за социално подпомагане за удължаване продължителността на Проект „Целево...

09.12.2020
Заповед № РД-20-04-397/08.12.2020 г. на Директора на ОД „Земеделие” гр. Варна за частично изменение на Заповед № РД-20-04-193/30.09.2020 г. на Директора на ОД „Земеделие“ – Варна по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020-2021 г. за разпределение на масивите в землището на с. Водица, ЕКАТТЕ 11702, общ. Аксаково, обл. Варна.

19.11.2020
Уведомяваме Ви, че Община Аксаково преустановява услугата по безплатно събиране „от врата на врата“ на строителни и едрогабаритни отпадъци, получени от вътрешни ремонтни дейности в домовете за настоящата 2020 година. Получените заявки до 18.11.2020г. ще бъдат обслужени.            За датата на възобновяване на услугата през следващата календарна година, ще бъде публикувано съобщение.     Общинска администрация – Аксаково

30.10.2020
С П И С Ъ К   на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността Ръководител на звено за вътрешен одит   Нели Христова   Посочените допуснатият кандидат трябва да се яви на тест на 11.11.2020 г. от 10.30 ч.  в Залата на  ет. 1 в сградата на Община Аксаково, ул. Г. Петлешев № 58 Б.       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: НАДКА СИМЕОНОВА  


12.10.2020
РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ              Общинска администрация при Община Аксаково, гр.Аксаково, обл.Варна, ул. Г.Петлешев 58 Б, тел. 052 76 20 40, на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 749 /07.10.2020 г.  на Кмета на Община Аксаково   ОБЯВЯВА КОНКУРС:   За длъжността Ръководител на звено за вътрешен одит Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове...

15.01.2021
С Ъ О Б Щ Е Н И Е     На 21.01.2021г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Здравеопазване, социално подпомагане, трудова заетост и екология” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния   ДНЕВЕН РЕД: Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-13/12.01.2021г., относно: Приемане на Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на община Аксаково „Булекопак” АД. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-17/13.01.2021г.,...

31.12.2020
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО       Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 19/21.12.2020г. на Общински съвет – Аксаково е прието следното решение:   Решение № 19.18./ 21.12.2020г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, във...

26.11.2020
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО     Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 18/24.11.2020г. на Общински съвет – Аксаково е прието следното решение:   Решение № 18.24./ 24.11.2020г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с...

13.11.2020
С Ъ О Б Щ Е Н И Е      На 19.11.2020г. от 13:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Образование, култура, вероизповедание, спорт и младежки дейности” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния ДНЕВЕН РЕД: Докладна записка с вх. № ОБС-9500-486/09.11.2020г., относно: Задължителна предучилищна подготовка на 4 – годишните деца в детските градини, разположени на територията на Община Аксаково. Докладна записка с вх....

15.10.2020
  С Ъ О Б Щ Е Н И Е   На 22.10.2020г. от 13:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния     ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-426/10.2020г., относно: Актуализация на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2020г.“ Докладна...

11.09.2020
С Ъ О Б Щ Е Н И Е    На 17.09.2020г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния     ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-384/09.2020г., относно: Актуализация на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2020г.“   Докладна...

08.01.2021
О Б Я В А              Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за УПИ ХІ-36 „за офис сграда, заведение за хранене, паркинги и озеленяване”, кв.1; УПИ ІV-18,41„за пътнически терминал, търговска зона, КПП, временни обслужващи сгради, озеленяване, паркинги и техническа инфраструктура”, кв.4;...

04.01.2021
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА              Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП:             план за застрояване за имот с идентификатор по КК на гр.Игнатиево, общ.Аксаково, обл.Варна, предвиждащ установяване режим, начин и характер на застрояване и конкретно отреждане на имота за „дестилация на плодови материали, безвредни производствени дейности и търговия “.                                                                                                                                               Проекта за подробен устройствен план...

29.12.2020
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА                  Община Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:                                        Заповед  №ЗД-71/18.11.2020г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на задание за изработване на проект за ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор 37099.510.3301 по КК на с.Кичево, общ.Аксаково, с.о.„Черноморска панорама” за установяване режим на застрояване на имота за зона „Ов”.           ...

15.12.2020
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА              Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП:                                                                     план за улична регулация /ПУП-ПУР/ за изменение на действащия план на гр.Аксаково, общ.Аксаково в частта му относно кв.79 и кв.80, включващ корекция на улица между о.т.246 и 141(107).                                                                                                                                               Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба...

15.12.2020
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА              Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП:                                                                            план за застрояване /ПУП-ПЗ/ в обхвата на УПИ XXVI-747, кв.56а по плана на гр.Игнатиево, общ.Аксаково, обл.Варна, предвиждащ установяване начин, характер и параметри на застрояване и конкретно отреждане на имота за „автосервиз, автомивка,кафе-бар и магазини“.                                                                                                                                               Проекта за подробен устройствен план е изложен...

11.12.2020
С Ъ О Б Щ E Н И Е   Общинска администрация Аксаково съобщава, че в Държавен вестник        бр. 105 от 11.12.2020 г. е обнародвана  Заповед № РД-20-7706-177 от 23 ноември 2020 г.  на областен управител на област Варна, с която на основание §4к, ал.6 от ПЗР ЗСПЗЗ, чл.28б, ал.8 от ППЗСПЗЗ и чл.32, ал.1 от  ЗА е одобрен плана на новообразуваните имоти в графичен и цифров...

23.12.2020
ОБЯВЛЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомявам Нина Стоева, Христо Тодоров, Марийка Тодорова и Йордан Димитров, че във връзка със стартирала процедура за въвод на НИ № 500.601 по ПНИ на местност „Старите лозя“, гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна, че след извърши оглед с цел оценка на направените подобрения в части от имоти с...

16.12.2020
 ОБЯВЛЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомявам Михна Пенева, Елена Йоргакиева, Стойка Петкова, Каля Добрева и Пауна Митева, като наследници на Елена Йоргакиева, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за УПИ III-160, кв. 65, с площ 1160 кв.м, ведно с...

14.12.2020
УВЕДОМЛЕНИЕ     На основание чл. 26 ал. 2 във връзка с чл. 18а от АПК, Община Аксаково, област Варна, Дирекция ОСССК уведомява собствениците на имоти, които попадат в сервитута на обект: „Нова въздушна електропроводна линия 110 kV п/ст „Варна север“ до п/ст „Каварна“, преминаващи през следните населени места на територията на община Аксаково, област Варна – с. Орешак, с. Куманово, с. Кичево и с. Осеново, че е...

02.12.2020
   ОБЯВЛЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал. 2 и чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Дирекция ОСССК при Община Аксаково, област Варна уведомявам лицата: Йорданка Вълчева, Живко Вълчев, Ивелина Вълчева,Милена Вълчева, Василка Маринова, Радка Станева, Димка Маринова и Митко Радев, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена...

02.12.2020
 ОБЯВЛЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал. 2 и чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Дирекция ОСССК при Община Аксаково, област Варна уведомявам лицата: Асен Чаушев, Недка Проданова, Атанас Илиев, Вълкана Костадинова, Елена Григорова, Иванка Стоянова и Васил Василев, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за...

26.11.2020
ОБЯВЛЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомявам Борислав Борисов, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за 430 кв.м. ид.ч. от УПИ VII-96, кв. 19 по действащия план на с. Долище, община Аксаково, област Варна, целият с площ 1810 кв.м.             Производството...

18.01.2021
Решение на РИОСВ гр.Варна за изграждане на спортна площадка - гр.Игнатиево

18.01.2021
ОБЯВА За инвестиционно предложение     На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че в общинска администрация е входирано под                            № 3200-450/24.11.2020г., уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на три еднофамилни жилищни сгради“, в ПИ с идентификатор 54145.127.56, м-ст „Голяма река“, по плана на с. Осеново, община Аксаково. Заявеното ИП е за изграждане на три еднофамилни жилищни сгради...

18.01.2021
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), Община Аксаково осигурява обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение:  „Изграждане на търговска сграда“, в УПИ XX, кв. 29 по...

21.12.2020
  СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), Община Аксаково осигурява обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение:  „Изграждане на спортна площадка и ограда“, в УПИ II-поща, квартал...

16.12.2020
Решение № ВА-153/ПР/2020г. за инвестиционно намерение  „Изграждане на Детска градина“ в УПИ-IV „детска градина“, кв. 14, с. Изворско, община Аксаково

26.11.2020
ОБЯВА За инвестиционно предложение На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че в общинска администрация е входирано под № 3200-461/25.11.2020г., уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на ТК „Медекс-Слънчево“ за капково напояване на лозя и овощна градина“, в ПИ с идентификатор 67489.48.15, с. Слънчево, община Аксаково. Заявеното ИП е за „Изграждане на ТК „Медекс-Слънчево“ за капково...

Община Аксаково

Община Аксаково се намира в Североизточна България, област Варна. В състава и влизат 23 населени места на 460,54 кв.км. Има излаз на Черно море – четири километра ивица.

Уникалното разположение на общината благоприятства икономическото, социалното и екологичното и развитие. Намира се в непосредствена близост до природния феномен Побити камъни и защитената местност Батова. Населението на общината е 20426 жители.

Уникално разположение – на територията на Аксаково се намира международното летище Варна, от което през летния сезон има чартърни полети до всички големи летища в Европа и Азия. През територията на общината минава автомагистрала „Хемус”, свързваща Варна със столицата София. В близост се намира пристанища „Варна запад” и „Варна изток”. Чрез добре изградената си транспортна инфраструктура община Аксаково предлага постоянна транспортна връзка с най-големите курортни комплекси по Северното Черноморие – Златни пясъци, Албена, Кранево и Балчик.

Аксаково е сред първите общини, въвело обслужване на едно гише за бизнеса. Има устойчива политика за ниски данъци и такси както за населението, така и за инвеститорите. В общината действат бизнес зони с изградена инфраструктура и комуникации, които предлагат удобство на инвеститорите, техните партньори и служители. Изградена модерна социална инфраструктура, обхващаща всички възрастови и социални групи, включително – газификация, изцяло изградена канализация и водопроводна мрежа и над 70% преасфалтирани улици. Аксаково е средище за съхранение и обогатяване на автентични български обичаи и традиции. Общината подържа и развива читалищата като центрове за изява на самодейни и професионални формации. Културният календар е изкушение за български и чуждестранни гости с неповторимите си традиционни фестивали за автентичен фолклор, а селцата наоколо – пазител на духовни и религиозни ценности с обновените си и приветливи читалища и православни храмове.

Градът подържа активен международен обмен и партньорства с побратимени селища от страни от ЕС и извън него. Землището на Аксаково е предлагало благоприятни условия за живот на много култури, за това е богато на останки от древността. На юг – в местността Побити камъни, праисторически хора от късния палеолит са обитавали пещери и открити селища. Там са намерени кости от риба и черупки от костенурки, културни останки от кремък и глинени съдове. Живописните територии в землището на община Аксаково изобилстват от подходящи места за селски, ловен и спортен туризъм. За любителите на адреналина има разработени маршрути за офроуд и джип сафари.

Аксаково е бизнес сърцето на Варненска област. Младият град за кратко време успя да се превърне в привлекателен център за български и чужди инвеститори. През 2014г. той стана първият носител на наградата „Най-добър малък град”.

За 10 години на територията му бяха вложени над половин милиард лева под формата на модерни екологични производства, логистични бази, съвременни жилищни комплекси от затворен тип. Аксаково е сред българските общини пионери в привличането на европейски средства за подобряване на комуналната, образователната, културната и социалната инфраструктура. Намира се на 7 минути от центъра на гр.Варна, което формира на Аксаково най-атрактивния за бизнес и живот на млади хора район в Североизточна България – едновременно в близост до морския бряг и модерните черноморски курорти и далече от шума на големия град.

Сертификати – Кредитен рейтинг 3В дългосрочен и А1 краткосрочен, Сертификат „Община, готова за бизнес”

Асоциации и членства – Община Аксаково е член на НСОРБ, Асоциация на Българските Черноморски общини, Агенция за икономическо развитие.

От 2008 г. Кметът на Община Аксаково – инж. Атанас Стоилов е Председател на Управителния съвет на Асоциация на Българските Черноморски общини в която са включени 21 общини в близост до Черно море.

Побратимени градове и партньорства – Община Аксаково е побратимена с общините – Сетубал – Португалия, Игуалада – Испания, Кераско – Италия , Тараклия – Република Молдова.

 

Аксаково изкушение за туристите

Освен привлекателно място за живот и бизнес най-добрият малък град за живеене в България за 2014г. – Аксаково, предлага и добри възможности и за туризъм. Градът е на крачка от природния феномен Побити камъни и защитената местност Батова. Живописните територии в землището на община Аксаково изобилстват от подходящи места за селски, ловен и спортен туризъм. За любителите на адреналина има разработени маршрути за офроуд и джип сафари. На територията на общината в близост до селата Любен Каравелово, Ботево, Засмяново, Крумово и Осеново са разположени едни от най-големите и красиви язовири. Неиндустриалната част на община Аксаково граничи с уютна плажна ивица на с.Кранево. Културният календар е изкушение за български и чуждестранни гости с неповторимите си традиционни фестивали за автентичен фолклор, а селцата наоколо – пазител на духовни и религиозни ценности с обновените си и приветливи читалища и православни храмове.