11.08.2020
Заповед за въвеждане на воден режим - с.Доброглед
Заповед за въвеждане на воден режим - с.Доброглед

06.08.2020
Заповеди за въвеждане на воден режим - с.Зорница и с.Любен Каравелово
Заповед №573/05.08.2020г. - с.Зорница Заповед №574/05.08.2020г. - с.Любен Каравелово

28.07.2020
Продажба на карти за месец август 2020
Уважаеми съграждани,   Уведомяваме ви, че автобусни карти за пенсионери, навършили 68 г. с постоянен адрес в населените места на територията на община Аксаково, за месец август, ще се продават за 18 броя пътувания, като цените остават непроменени.   Картите ще се продават в дните 29.07.2020г., 30.07.2020г., 31.07.2020г. и 01.08.2020г. вкл. в пункта за продажба на карти на спирка „Център“ – гр. Аксаково   Работно време: от 08:00 ч. до 17:00 ч.   Почивка: от 12:30 ч. до 13:00 ч. от 15:30 ч. до 16:30 ч.        Общинска администрация - Аксаково

20.07.2020
Прием детски градини 2020-2021г.
Списък на новопритите деца в детските градини за учебната 2020/2021 година: Списък на новопритите деца в детска градина "Дгужба" гр.Аксаково Списък на новопритите деца в детска градина "Детство мое" гр.Аксаково Списък на новопритите деца в детска градина "Мир" гр.Игнатиево

29.06.2020
„Топъл обяд у дома“ в община Аксаково продължава до 24 юли 2020 г.
„Топъл обяд у дома“ в община Аксаково  продължава до 24 юли 2020 г.   Във връзка с подписан Анекс между Кмета на Община Аксаково инж. Атанас Стоилов и Агенция за социално подпомагане по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация - 2020 г. Ви уведомяваме че:   Срокът за предоставяне на „Топъл обяд“  в община Аксаково на 170 нуждаещи се от община Аксаково се  удължава до 24.07.2020 г. С програмата се подкрепят уязвими граждани, чрез подпомагане на ежедневната им необходимост от осигуряване на топла храна в ситуация на COVID-19. Всеки работен ден от Общинско социално предприятие „Домашен социален патронаж“  гр. Аксаково,  ще продължат...

25.06.2020
Продажба на карти за месец юли 2020
Уважаеми съграждани,   Уведомяваме Ви, че автобусни карти за пенсионери, навършили 68 г. с постоянен адрес в населените места на територията на община Аксаково, за месец юли, ще се продават за 18 броя пътувания, като цените остават непроменени.   Картите ще се продават в дните 27.06.2020 г., 29.06.2020 г., 30.06.2020 г., и 01.07.2020 г. вкл. в пункта за продажба на карти на спирка „Център“ – гр. Аксаково   Работно време:                        от 08:00 ч. до 17:00 ч.   Почивка: от 12:30 ч. до 13:00 ч.                  от 15:30 ч. до 16:30 ч.         ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - АКСАКОВО


15.07.2020
Във връзка с провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от „Хабитат Експерт” ЕООД, Ви уведомяваме следното:
 С Ъ О Б Щ Е Н И Е               Във връзка с провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от „Хабитат Експерт” ЕООД, Ви уведомяваме следното: От 25.07.2020г. до 30.07.2020г., в периода от Залез слънце до 10.00 часа ще се проведе третиране на територии в гр. Аксаково, гр. Игнатиево и с. Слънчево с препарат „Тетразин“ при разходна норма 40мл в 20л вода. В случай на нужда от антидот (противоотрова) няма специфичен, следва да се потърси лекар. Третирането се извършва срещу вредители – комари „Имаго”.   Подлежащите на третиране площи са, както следва: - гр. Акасково –25.07.2020г., резервен ден 26.07.2020г.; - с. Слънчево – 27.07.2020г., резервен ден...

09.07.2020
Заповер №502/ 08.07.2020
Заповер №502/ 08.07.2020 -Във връзка с постъпило в Община Аксаково писмо с вх.№2400-307/26.06.2020г. от III-PC на ПБЗН-Варна и на основание чл.15 от НАРЕДБА № 8 от 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари, и чл.44 ал.2 от ЗМСМ

01.07.2020
Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността Началник отдел „Архитектура"
  С П И С Ъ К   на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността Началник отдел „Архитектура"   Владимир  Лалов Силвия  Петрова Марио  Дойчинов     Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 08.07.2020 г. от 14.00 ч.  в Залата на  ет. 1 в сградата на Община Аксаково, ул. Г. Петлешев № 58 Б.           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: НАДКА СИМЕОНОВА  

25.06.2020
Заповер №456/ 25.06.2020 -
Заповер №456/ 25.06.2020

23.06.2020
Във връзка с провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от „Хабитат Експерт” ЕООД, Ви уведомяваме следното:
 С Ъ О Б Щ Е Н И Е               Във връзка с провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от „Хабитат Експерт” ЕООД, Ви уведомяваме следното: От 01.07.2020г. до 06.07.2020г., в периода от Залез слънце до 10.00 часа ще се проведе третиране на територии в гр. Аксаково, гр. Игнатиево и с. Слънчево с препарат „Тетразин“ при разходна норма 40мл в 20л вода. В случай на нужда от антидот (противоотрова) няма специфичен, следва да се потърси лекар. Третирането се извършва срещу вредители – комари „Имаго”.   Подлежащите на третиране площи са, както следва: - гр. Акасково – 01.07.2020г., резервен ден 02.07.2020г.; - с. Слънчево – 03.07.2020г., резервен...

12.06.2020
Kонкурс за длъжността Началник отдел „Архитектура”
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „АРХИТЕКТУРА”              Общинска администрация при Община Аксаково, гр.Аксаково, обл.Варна, ул. Г.Петлешев 58 Б, тел. 052 76 20 40, на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 421/11.06.2020 г.  на Кмета на Община Аксаково   ОБЯВЯВА КОНКУРС:   За длъжността Началник отдел „Архитектура” Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са: 2.1.Образование – висше с минимална образователна степен – магистър; 2.2. Специалност  - „Архитектура“; 2.3. Минимален ранг за заемане на длъжността –  ІІІ младши; 2.4. Минимален професионален опит – 4 години. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са: 4.1.Заявление...

13.08.2020
Съобщение за заседание на ПК - 20.08.2020г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е       На 20.08.2020г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Образование, култура, вероизповедание, спорт и младежки дейности” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния   ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-340/11.08.2020г., относно: Готовност на училищата и детските градини, разположени на територията на Община Аксаково за новата учебна 2020/ 2021 година.     Време за дезинфекция: 14:00 – 14:15 часа       На 20.08.2020г. от 14:15 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния     ДНЕВЕН...

31.07.2020
Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО       Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 13/30.07.2020г. на Общински съвет – Аксаково е прието следното решение:   Решение № 13.16/ 30.07.2020г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Аксаково  РЕШИ : Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за проектиране...

16.07.2020
Съобщение за заседание на ПК на 23.07.2020г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е       На 23.07.2020г. от 13.30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Образование, култура, вероизповедание, спорт и младежки дейности” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния ДНЕВЕН РЕД: Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-279/09.07.2020г., относно: Предложение за оставане на Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“- гр. Игнатиево и Основно училище „Св. Климент Охридски“- с. Кичево в списъка на средищните училища в Република България. Обсъждане на годишните доклади за дейността на читалищата на територията на Община Аксаково за 2019г.   Време за дезинфекция: 14:00 – 14:15 часа   На 23.07.2020г. от 14:15 часа ще се...

29.06.2020
Съобщение
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО     Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 11/25.06.2020г. на Общински съвет – Аксаково е прието следното решение:   Решение № 11.9./ 25.06.2020г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с           чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Аксаково  РЕШИ : Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за кабелна линия 20кV от съществуващ...

17.06.2020
Съобщение за заседание на ПК на 18.06.2020г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е     На 18.06.2020г. от 15:15 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Бюджет и финанси, инвестиции, проекти и международно сътрудничество“ в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния   ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-236/17.06.2020г. относно: Разходване на месечните отчисления по Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-237/17.06.2020г. относно: Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на „Общински план за развитие 2014-2020г.“ на Община Аксаково за 2019г.           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –...

11.06.2020
Съобщение за заседание на ПК на 18.06.2020г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-223/09.06.2020г., относно: Актуализация на “Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020 г.” Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-224/06.2020г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот с идентификатор 32490.31.61 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Изворско, Община Аксаково, целият с площ 63 897 кв.м. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-225/06.2020г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот с идентификатор 54145.502.467 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Осеново, община Аксаково, целият с площ 1209...

11.08.2020
Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА                    Община Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:                 Заповед  №ЗД-35/11.08.2020г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица-предложение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ за УПИ ІV-203, кв.18 по действащия план на гр.Аксаково, общ.Аксаково с цел делба на имота и установяване начин на застрояване.                Заповед  №ЗД-36/11.08.2020г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица-предложение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ за УПИ ХХVІ-747, кв.56а по действащия план на гр.Игнатиево, общ.Аксаково с цел отреждане на имота за „автосервиз,...

29.07.2020
Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА                    Община Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:                 Заповед  №ЗД-32/29.07.2020г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица-редложение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-237 в кв.36 по плана на с.Слънчево, общ.Аксаково, с цел промяна в отреждането на имота за „жилищно строителство и безвредни производствени дейности“.                Заповед  №ЗД-33/29.07.2020г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за разрешаване възлагане изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150  от  ЗУТ, включващ  проект за ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 37099.501.1032 по КК на с.Кичево,...

23.07.2020
Съобщение
СЪОБЩЕНИЕ                  Съгласно разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), дирекция „Устройство на територията“ - Аксаково, съобщава на Юлияна Георгиева, Борислав Ковачев и Деян Костов, че е образувана административна преписка за изменение на кадастралния плана на с. Генерал Кантарджиево, общ.Аксаково, обл.Варна, във връзка с постъпило заявление с вх. №УТ48-53/22.05.2020 г., подадено от  Георги Георгиев, състоящо се в отразяване на регулационните линии на урегулиран поземлен имот (УПИ) ХXV416 в кв.15 като кадастрални граници, както и нанасяне на построената в него сграда.            Вследствие на изменението, имотr пл.№№415 и 416 се заличават и се образуват четири имота с нови пл.№№548,...

16.07.2020
Съобщение
СЪОБЩЕНИЕ                  Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), дирекция „Устройство на територията“ - Аксаково, съобщава на Анка Петкова, в качеството ѝ на наследник на Кольо Тодоров, че е образувана административна преписка, във връзка с постъпило заявление с вх. №УТ48-44/28.04.2020 г., подадено от  Даниел Георгиев, с искане за изменение на кадастралния план на с. Куманово, общ. Аксаково, обл. Варна, състоящо се в отразяване на регулационните линии на урегулиран поземлен имот (УПИ) XI293 в кв.14 като кадастрални граници, както и нанасяне на построената в него сграда.           Вследствие на изменението, имот пл.№293 се заличава и се...

09.07.2020
Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА               Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП:          план за застрояване /ПУП-ПЗ/ в обхвата на имоти с идентификатори 14653.210.450, 14653.210.451, 14653.210.452, 14653.210.453 и 14653.210.454 ( стар идентификатор 14653.210.2) по КК на с.Ген.Кантарджиево, общ.Аксаково, обл.Варна, който предвижда делба на имота и установяване начин, характер и параметри на застрояване с конкретно отреждане на имотите „за складова дейност“ и „за техническа инфраструктура“.          Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.4.   ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ      

09.07.2020
Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА               Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП:        план за улична регулация /ПУП-ПУР/ за изменение на действащия план на с.Орешак, общ.Аксаково в частта му относно кв.15, предвиждащо достъп до УПИ XI-321, 322, чрез проектиране на улица между о.т.109 и о.т.110.                                                                                                                                        Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.4.      ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ    

07.08.2020
Обява на Общинска служба по земеделие гр.Аксаково
Обява на Общинска служба по земеделие гр.Аксаково

29.07.2020
Обявление
ОБЯВЛЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомявам лицата: Мария Няголова, Красимира Петрова, Димитър Димитров, Тодор Железов, Тодорка Димитрова, Стоян Иванов, Стефан Парушев, Добрин Парушев, Величка Бойчева, Иван Иванов, Веселина Симеонова, Атанас Янев, Катя Стоянова, Антон Янев, Петя Янева, Кольо Неделчев, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за ПИ с идентификатор 37099.510.3134 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кичево, община Аксаково, идентичен с Парцел № 513, кв. 1, находяш се в землището на...

29.07.2020
Обявление
ОБЯВЛЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомявам лицето: Свобода Иванова, законен представител на София Радославова, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за жилище № 2, жилище № 3 и  ½ ид.част от земя, находящи се в УПИ VII - 681, кв.36 по регулационния план гр. Аксаково, община Аксаково             Производството е по инициатива на Мита Николова, Николай Николов и Иван Николов.             На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по-дълъг от...

29.07.2020
Обява
О Б Я В А   На основание чл. 4, ал. 2 от  Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС,  Община Аксаково уведомява засегната общественост на гр. Игнатиево, общ. Аксаково, че има инвестиционно намерение „ПУП–ПЗ в обхвата на ПИ с идентификатори 32278.8.12, 32278.8.11 и 32278.8.9 по КККР на гр. Игнатиево, община Аксаково, с цел обособяване на допълнителен терен за гробищен парк”. Обект на планиране е терен в обхават на следните частни поземлени имоти с идентификатори 32278.8.12, 32278.8.11 и 32278.8.9 по КККР на гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна. Теренът представлява земеделска земя и се намира западно от границите на населеното място. Цел...

08.07.2020
Обявление
ОБЯВЛЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомявам лицата: Георгина Илиева, Павли Койчев, Димитър Желязков, Светла Георгиева, Валя Желязкова, Стелияна Баева, Димитър Баев, Слава Фотева, Виолета Пеева, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за проектен имот № 501.2089, образуван от поземлен имот № 501.1438 по ПНИ на СО „Доброгледски лозя“, с.Доброглед, община Аксаково.             В плана на новообразуваните имоти за собственици на поземлен имот № 501.1438  са посочени наследници на Павли Калчев.             На основание чл.34 от...

06.07.2020
Обявление
 ОБЯВЛЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомявам Дияна Димитрова Нейкова, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за УПИ VІІІ-241, кв. 34 по действащия план на с. Любен Каравелово, община Аксаково, целият с площ 1180 кв.м.                      В разписния лист на с. Любен Каравелово, общ. Аксаково, имотът е записан на наследниците на Стефан Нейков и Христо Нейков.             Производството е по инициатива на Славка Стоянова.             На основание чл.34, ал.3 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок...

07.08.2020
Съобщение за инициатива за водоползване на "ТЕЦ Варна" ЕАД, с.Езерово, община Белослав
Съобщение за инициатива за водоползване на "ТЕЦ Варна" ЕАД, с.Езерово, община Белослав

20.07.2020
Обява за инвестиционно предложение
  ОБЯВА За инвестиционно предложение     На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че в общинска администрация е входирано под № 3200-229/16.07.2020 г., уведомление за: „Поставяне на инсталация - инсинератор за изгаряне на животински трупове“ в имот с идентификатор №44519.49.912 в землището на с. Любен Каравелово, община Аксаково.   С Възложител : „АГРО СИП“ ООД, С адрес: гр. Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов“ №8     Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, в 14 дневен срок от датата на публикуване на настоящата обява.     ОБЩИНСКА...

20.07.2020
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
  ОБЯВА     На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява засегната общественост на гр. Аксаково, че има следното инвестиционно намерение за благоустрояване на част от зелената система на гр. Аксаково. Община Аксаково има инвестиционно намерение за благоустрояване на част от зелената система на гр. Аксаково. включващо паркоустрояване на улиците „Добруджа“ и част от ул. „Георги Петлешев“(от разклонението с ул. „Добруджа“ до края). За озеленяването ще се използват устойчиви видове – вечнозелени и полувечнозелени храсти и ще се изгради поливна система. Проектното решение предвижда създаване на живи плетове и пакети от вечни храсти –...

15.07.2020
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
  ОБЯВА     На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява засегната общественост на гр.Аксаково, че има следното инвестиционно намерение: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение СМР на обект: „Реконструкция на улични водопроводи и сградни водопроводни отклонения по улици в гр. Аксаково и гр. Игнатиево“   Община Аксаково има инвестиционно намерение за „Реконструкция на улични водопроводи и сградни водопроводни отклонения по улици в гр. Аксаково и гр. Игнатиево“ Целта на инвестиционното намерение е  да се  подменят уличните  водопроводи по две улици в гр. Аксаково ( ул. „Здравец“ и ул. „Илия Димитров“) и  по една улица в...

10.07.2020
Съобщение за обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), Община Аксаково осигурява обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение:  „Жилищно строителство“, свързано с изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-План за застрояване /ПУП-ПЗ/, с цел делба на ПИ 87518.27.122 и конкретно отреждане „за жилищно строителство“ на новообразувани имоти: ПИ №№87518.27.313, 87518.27.314, 87518.27.315, 87518.27.316, 87518.27.317, 87518.27.318, 87518.27.319, 87518.27.320, 87518.27.321, 87518.27.322, 87518.27.323, 87518.27.324, урбанизирана...

29.06.2020
Съобщение за обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), Община Аксаково осигурява обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение:  „Изграждане на селскостопанска сграда за съхранение на растителна и животинска продукция и сондаж за напоителни нужди“, свързано с изработването на ПУП-ПЗ за ПИ 37099.31.138, с площ 1593 кв.м. в землището на с. Кичево, община Аксаково.       С Възложител : Силвия Сълкова   С адрес: гр. Варна, ул. „Кръстю...

Община Аксаково

Община Аксаково се намира в Североизточна България, област Варна. В състава и влизат 23 населени места на 460,54 кв.км. Има излаз на Черно море – четири километра ивица.

Уникалното разположение на общината благоприятства икономическото, социалното и екологичното и развитие. Намира се в непосредствена близост до природния феномен Побити камъни и защитената местност Батова. Населението на общината е 20426 жители.

Уникално разположение – на територията на Аксаково се намира международното летище Варна, от което през летния сезон има чартърни полети до всички големи летища в Европа и Азия. През територията на общината минава автомагистрала „Хемус”, свързваща Варна със столицата София. В близост се намира пристанища „Варна запад” и „Варна изток”. Чрез добре изградената си транспортна инфраструктура община Аксаково предлага постоянна транспортна връзка с най-големите курортни комплекси по Северното Черноморие – Златни пясъци, Албена, Кранево и Балчик.

Аксаково е сред първите общини, въвело обслужване на едно гише за бизнеса. Има устойчива политика за ниски данъци и такси както за населението, така и за инвеститорите. В общината действат бизнес зони с изградена инфраструктура и комуникации, които предлагат удобство на инвеститорите, техните партньори и служители. Изградена модерна социална инфраструктура, обхващаща всички възрастови и социални групи, включително – газификация, изцяло изградена канализация и водопроводна мрежа и над 70% преасфалтирани улици. Аксаково е средище за съхранение и обогатяване на автентични български обичаи и традиции. Общината подържа и развива читалищата като центрове за изява на самодейни и професионални формации. Културният календар е изкушение за български и чуждестранни гости с неповторимите си традиционни фестивали за автентичен фолклор, а селцата наоколо – пазител на духовни и религиозни ценности с обновените си и приветливи читалища и православни храмове.

Градът подържа активен международен обмен и партньорства с побратимени селища от страни от ЕС и извън него. Землището на Аксаково е предлагало благоприятни условия за живот на много култури, за това е богато на останки от древността. На юг – в местността Побити камъни, праисторически хора от късния палеолит са обитавали пещери и открити селища. Там са намерени кости от риба и черупки от костенурки, културни останки от кремък и глинени съдове. Живописните територии в землището на община Аксаково изобилстват от подходящи места за селски, ловен и спортен туризъм. За любителите на адреналина има разработени маршрути за офроуд и джип сафари.

Аксаково е бизнес сърцето на Варненска област. Младият град за кратко време успя да се превърне в привлекателен център за български и чужди инвеститори. През 2014г. той стана първият носител на наградата „Най-добър малък град”.

За 10 години на територията му бяха вложени над половин милиард лева под формата на модерни екологични производства, логистични бази, съвременни жилищни комплекси от затворен тип. Аксаково е сред българските общини пионери в привличането на европейски средства за подобряване на комуналната, образователната, културната и социалната инфраструктура. Намира се на 7 минути от центъра на гр.Варна, което формира на Аксаково най-атрактивния за бизнес и живот на млади хора район в Североизточна България – едновременно в близост до морския бряг и модерните черноморски курорти и далече от шума на големия град.

Сертификати – Кредитен рейтинг 3В дългосрочен и А1 краткосрочен, Сертификат „Община, готова за бизнес”

Асоциации и членства – Община Аксаково е член на НСОРБ, Асоциация на Българските Черноморски общини, Агенция за икономическо развитие.

От 2008 г. Кметът на Община Аксаково – инж. Атанас Стоилов е Председател на Управителния съвет на Асоциация на Българските Черноморски общини в която са включени 21 общини в близост до Черно море.

Побратимени градове и партньорства – Община Аксаково е побратимена с общините – Сетубал – Португалия, Игуалада – Испания, Кераско – Италия , Тараклия – Република Молдова.

 

Аксаково изкушение за туристите

Освен привлекателно място за живот и бизнес най-добрият малък град за живеене в България за 2014г. – Аксаково, предлага и добри възможности и за туризъм. Градът е на крачка от природния феномен Побити камъни и защитената местност Батова. Живописните територии в землището на община Аксаково изобилстват от подходящи места за селски, ловен и спортен туризъм. За любителите на адреналина има разработени маршрути за офроуд и джип сафари. На територията на общината в близост до селата Любен Каравелово, Ботево, Засмяново, Крумово и Осеново са разположени едни от най-големите и красиви язовири. Неиндустриалната част на община Аксаково граничи с уютна плажна ивица на с.Кранево. Културният календар е изкушение за български и чуждестранни гости с неповторимите си традиционни фестивали за автентичен фолклор, а селцата наоколо – пазител на духовни и религиозни ценности с обновените си и приветливи читалища и православни храмове.

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.