16.10.2020
Заповеди за отмяна на воден режим - с.Любен Каравелово
З А П О В Е Д   № 784 гр. Аксаково, 16.10.2020г.   Във връзка с писмо изх. № ИП-1276/07.10.2020г. от Управителя на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, регистрирано под Наш вх. № 2600-1007/09.10.2020г., предвид наличните водни количества и намаленото потребление на питейна вода от 01.10.2020г., на основание чл.41, ал.3, т.2 от Закона за водите и чл.44, ал.2 от ЗМСМА      Н А Р Е Ж Д А М :   І. Отменям изцяло своя Заповед № 574 от 05.08.2020г., с която е въведен временен режим във водоснабдяването и временни ограничения във водоползването на вода за питейно-битови нужди в землището на с.Любен Каравелово, община Аксаково.   ІІ. Възлагам...

16.10.2020
Заповед за отмяна на воден режим - с.Доброглед
З А П О В Е Д   № 783 гр. Аксаково, 16.10.2020г.   Във връзка с писмо изх. № ИП-1276/07.10.2020г. от Управителя на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, регистрирано под Наш вх. № 2600-1007/09.10.2020г., предвид наличните водни количества и намаленото потребление на питейна вода от 01.10.2020г., на основание чл.41, ал.3, т.2 от Закона за водите и чл.44, ал.2 от ЗМСМА      Н А Р Е Ж Д А М :   І. Отменям изцяло своя Заповед № 584 от 10.08.2020г., с която е въведен временен режим във водоснабдяването и временни ограничения във водоползването на вода за питейно-битови нужди на територията на с.Доброглед и СО „Доброгледски лозя“,...

30.09.2020
Транспортното обслужване на община Аксаково
Уважаеми съграждани,   Уведомяваме Ви, че от 01.10.2020 г. транспортното обслужване на община Аксаково се поема от „Ченсфилд-55“ ЕООД, като маршрутите и разписанията от транспортната схема на община Аксаково остават непроменени.   Телефон за връзка с диспечер на фирмата превозвач: 0886 883 691           Общинска администрация - Аксаково

28.09.2020
Продажба на карти за месец октомври 2020г
Уважаеми съграждани,   Уведомяваме ви, че автобусни карти за учебната 2020 г./2021 г. за ученици от езикови, професионални и профилирани паралелки и специализирани училища и студенти редовно обучение, както и за пенсионери, навършили 68 г. с постоянен адрес в населените места на територията на община Аксаково, за месец октомври, ще се продават за неограничен брой пътувания, като цените остават непроменени. Картите ще се продават в дните 29.09.2020 г., 30.09.2020 г., 01.10.2020 г. и 02.10.2020 г. вкл. в пункта за продажба на карти на спирка „Център“ – гр. Аксаково   Работно време: от 08:30 ч. до 17:30 ч.   Почивка: от 12:30 ч. до 13:00 ч. от 15:30 ч. до...

21.09.2020
Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация ще получат 170 потребители в община Аксаково
Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация ще получат 170 потребители в община Аксаково     Oбщинa Аксаково yвeдoмявa зaинтepecoвaнитe cтpaни, чe Aгeнция зa coциaлнo пoдпoмaгaнe щe финaнcиpa пpoгpaмa „Toпъл oбяд y дoмa в ycлoвиятa нa извънpeднa cитyaция – 2020 г.“. Oбщинa Аксаково e одобрен ĸaндидaт по пpoeĸтнo пpeдлoжeниe зa oбxвaт  дo 170 пoтpeбитeля. Πpeз пepиoдa oт 01.10.2020 г. дo 31.10.2020 г. в paмĸитe нa paбoтнитe дни щe ce пpигoтвя xpaнa, ĸoятo щe ce дocтaвя eжeднeвнo дo дoмa нa cъoтвeтнитe пoтpeбитeли. Храната ще се приготвя в деня на доставката, опакована в кутии за еднократна употреба, допълнително поставени в пакет.  Oпpeдeлeн e oбxвaтът...

11.09.2020
Съобщение - 4 плана землище Осеново
  С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Във връзка с публикувани обяви в ДВ бр.80/11.09.2020 г. в сградата на община Аксаково, област Варна /1 етаж, в зала „Социални услуги на едно гише“/ и сградата на кметство с.Осеново са изложени, приетите помощни планове и плановете на новообразуваните имоти на: местност „Кариерата“(Шейтана), кадастрален район №133– земеделска земя, част от СО „Могилите“(м-ст „Колколука“), кадастрален район 129, на част от СО „Могилите“(м-ст „“Могилата“), кадастрален район 142, на част от СО „Черноморска панорама“ (м-ст „Студена вода“ и м-ст „Перчемлията“), кадастрални райони №124 и №125, всички в землище с.Осеново (ЕКАТЕ 54145), община Аксаково, област Варна.             На основание чл.28б, ал.5 ППЗСПЗЗ...


22.10.2020
Набиране на преброители

12.10.2020
Обява за конкурс за длъжността Ръководител на звено за вътрешен одит
РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ              Общинска администрация при Община Аксаково, гр.Аксаково, обл.Варна, ул. Г.Петлешев 58 Б, тел. 052 76 20 40, на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 749 /07.10.2020 г.  на Кмета на Община Аксаково   ОБЯВЯВА КОНКУРС:   За длъжността Ръководител на звено за вътрешен одит Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са: 2.1.Образование – висше с минимална образователна степен – магистър; 2.2. Минимален ранг за заемане на длъжността –  ІІІ младши; 2.3. Минимален професионален опит – 4 години. 2.4. Да притежават сертификат "вътрешен одитор в публичния...

02.10.2020
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Варна по чл.37в, ал.4 то ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 г.
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Варна по чл.37в, ал.4 то ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 г.

24.09.2020
Национално състезание за Младежки Стартъпи насочено към младежи до 29 г. живеещи в малките населени места
Национално състезание за Младежки Стартъпи насочено към младежи до 29 г. живеещи в малките населени места

21.08.2020
Обява на Общинска служба по земеделие гр.Аксаково
Обява на Общинска служба по земеделие гр.Аксаково

14.08.2020
Във връзка с провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от „Хабитат Експерт” ЕООД, Ви уведомяваме следното:
С Ъ О Б Щ Е Н И Е               Във връзка с провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от „Хабитат Експерт” ЕООД, Ви уведомяваме следното: От 22.08.2020г. до 27.08.2020г., в периода от залез слънце до 10.00 часа ще се проведе третиране на територии в гр. Аксаково, гр. Игнатиево и с. Слънчево с препарат „Тетразин“ при разходна норма 40мл в 20л вода. В случай на нужда от антидот (противоотрова) няма специфичен, следва да се потърси лекар. Третирането се извършва срещу вредители – комари „Имаго”.   Подлежащите на третиране площи са, както следва: - гр. Акасково –22.08.2020г., резервен ден 23.08.2020г.; - с. Слънчево – 24.08.2020г., резервен ден...

15.10.2020
Съобщение за заседание на ПК на 22.10.2020г.
  С Ъ О Б Щ Е Н И Е   На 22.10.2020г. от 13:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния     ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-426/10.2020г., относно: Актуализация на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2020г.“ Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-424/02.10.2020г., относно: Разпореждане с идеални части от имот - частна общинска собственост за продажба на 125 кв.м. ид.ч. от УПИ VІІІ-109 в кв. 59 по действащия план на с. Крумово, община Аксаково,...

11.09.2020
Съобщение за заседание на ПК 17.09.20г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е    На 17.09.2020г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния     ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-384/09.2020г., относно: Актуализация на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2020г.“   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-385/08.09.2020г., относно: Разпореждане с идеални части от имот - частна общинска собственост за продажба на 1045 кв.м. ид. части от новообразуван имот № 500.337, целият с площ 2696 кв.м., находящ се в...

28.08.2020
Съобщение на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО       Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 14/27.08.2020г. на Общински съвет – Аксаково е прието следното решение:   Решение № 14.15./ 27.08.2020г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 135, ал. 2 от с.з, Общински съвет – Аксаково  РЕШИ : Разрешава изработване на проект за ПУП-ПРЗ за изменение на действащия регулационен план на с....

13.08.2020
Съобщение за заседание на ПК - 20.08.2020г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е       На 20.08.2020г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Образование, култура, вероизповедание, спорт и младежки дейности” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния   ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-340/11.08.2020г., относно: Готовност на училищата и детските градини, разположени на територията на Община Аксаково за новата учебна 2020/ 2021 година.     Време за дезинфекция: 14:00 – 14:15 часа       На 20.08.2020г. от 14:15 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния     ДНЕВЕН...

31.07.2020
Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО       Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 13/30.07.2020г. на Общински съвет – Аксаково е прието следното решение:   Решение № 13.16/ 30.07.2020г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Аксаково  РЕШИ : Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за проектиране...

16.07.2020
Съобщение за заседание на ПК на 23.07.2020г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е       На 23.07.2020г. от 13.30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Образование, култура, вероизповедание, спорт и младежки дейности” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния ДНЕВЕН РЕД: Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-279/09.07.2020г., относно: Предложение за оставане на Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“- гр. Игнатиево и Основно училище „Св. Климент Охридски“- с. Кичево в списъка на средищните училища в Република България. Обсъждане на годишните доклади за дейността на читалищата на територията на Община Аксаково за 2019г.   Време за дезинфекция: 14:00 – 14:15 часа   На 23.07.2020г. от 14:15 часа ще се...

22.10.2020
Съобщение
СЪОБЩЕНИЕ                Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), дирекция „Устройство на територията“ - Аксаково, съобщава на Стилиян Рангелов, че е образувана административна преписка, във връзка с постъпило заявление с вх. №УТ48-78/24.07.2020г., подадено от Свилен Димитров, с искане за изменение на кадастралния план на с. Орешак, общ. Аксаково, обл. Варна, състоящо се в отразяване на регулационните линии на урегулиран поземлен имот (УПИ) ХIII15 в кв.2 като кадастрални граници, както и нанасяне на построената в него сграда. Вследствие на изменението, имот пл.№15 се заличава и се образуват два имота с нови пл.№№452 и 453. Проектният...

15.10.2020
Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА              Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП:        парцеларен план за кабелна линия 20 kV от съществуващ СРС в оста на електропровод 20 kV извод „Осеново“ до предвиден за изграждане трафопост тип МТТ20/0.4kVA, 100kVA в имот с идентификатор 54145.2.449 по КК на с.Осеново, общ.Аксаково, обл.Варна, с териториален обхват: № 54145.2.448 – с НТП – за местен път, частна собственост, 54145.2.727 – с НТП – иглолистна гора, държавна частна собственост и 54145.2.730 – за местен път, общинска публична собственост на Община Аксаково.                                                                                                                                    Проекта за подробен...

07.10.2020
Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
  ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА                    Община Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:               Заповед  №ЗД-55/07.10.2020г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица-предложение за изработване на проект за ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатори 44519.40.913, 44519.40.912 и 44591.40.914 по КК на с.Любен Каравелово, общ. Аксаково за изменение на действащите в обхвата на имотите ПУП.             Заповед  №ЗД-56/07.10.2020г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на задание за изработване на проект за ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор 37099.10.604 по КК на с.Кичево, общ. Аксаково за установяване...

28.09.2020
Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
  С Ъ О Б Щ Е Н И Е     ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА                    Община Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:                 Заповед  №ЗД-53/24.09.2020г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на задание за изработване на проект за ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор 00182.510.1272 по КК на гр. Аксаково, общ. Аксаково, с.о. „Янчова поляна” за установяване на режим на застрояване на имота за зона „Ов”.             Заповед  №ЗД-54/24.09.2020г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за разрешаване възлагане изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ по чл.150  от  ЗУТ,...

23.09.2020
Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
С Ъ О Б Щ Е Н И Е     ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА                    Община Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:                 Заповед  №ЗД-46/21.09.2020г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица-предложение за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-85,86 в кв.12 по регулационния план на с.Кичево, общ.Аксаково / имот с идентификатор 37099.505.153 по КК на с.Кичево/, с цел делба на имота и установяване на режим на застрояване на имота за зона „Жм”.             Заповед  №ЗД-47/21.09.2020г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за разрешаване възлагане изработване на комплексен проект за инвестиционна...

17.09.2020
Съобщение
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Във връзка с публикувана обява в ДВ/бр.81/15.09.2020 г./ в сградата на община Аксаково, област Варна /етаж 4, стая 2, дирекция „Устройство на територията”/ е изложен приетият с протокол №42 от 17.07.2020 г. на комисията по чл.28б, ал.2 от ППЗСПЗЗ проект за изменение на ПНИ на местност „Кум тепе“, землище гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна, в частта относно поземлен имот (стар) №51 по ПКП и новообразуван имот №501.1660 по ПНИ, в изпълнение на влязло в законна сила на 21.03.2010 г., решение №2196/29.10.2010 г., по адм. дело №630/2010 г. г. на Административен съд Варна...

19.10.2020
Обявление
 ОБЯВЛЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал. 2 и чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Дирекция ОСССК при Община Аксаково, област Варна уведомявам лицата Екатерина Керчева и Теодора Петрова, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за УПИ ХI - 151, кв.15, в едно с построените в него сгради по плана на гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна В образуването на УПИ ХI - 151, кв.15, участва част от имот от парцел VI -120 записан в разписните листи на Станьо Керчев           Производството е по...

13.10.2020
Обявление
УВЕДОМЛЕНИЕ     УВЕДОМЯВА СЕ КРАСЕН ЯНКОВ АНДОНОВ УЛ. „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ №79 ЕТ. 9, АП. 40 ГР. ВАРНА          Че с Договор № 168/29.12.1989 г. за отстъпено право на строеж върху държавна зема, Председателя на ИК на ОНС, е отстъпил право на строеж за изграждане на сграда в УПИ VIII, кв. 32 по регулационния план на с. Яребична, община Аксаково, област  Варна, съответстващ на ПИ с идентификатор № 87518.501.124 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Яребична, община Аксаково, област  Варна, актуван с АОС № 6869/02.03.2020 г.       При извършена проверка на място от служители на Дирекция ОСССК се установи, че строителството в имота не е реализирано, за...

12.10.2020
Обявление
 ОБЯВЛЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомявам както следва:     Йордан Димитров Димитров в качеството му на собственик на НИ 501.123 по ПКП на местност „Старите лозя“, гр. Игнатиево, община Аксаково   че във връзка със стартирала процедура за въвод на НИ № 500.601 по ПНИ на местност „Старите лозя“, гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна, на 21.10.2020 г. /сряда/ от 10:30ч., ще се извърши оглед с цел оценка на направените подобрения в части от имоти с №№ 501.120, 501.121, 501.123 /по ПКП/, участващи в образуването му.             На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и...

09.10.2020
Обявление
О Б Я В А   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС,  Община Аксаково уведомява засегната общественост на с. Кичево, общ. Аксаково, област Варна, че има инвестиционно намерение: „Изработване на ПУП-ПРЗ за изменение на действащия регулационен план на с. Кичево, общ.Аксаково в частта му относно кв.27 и улица м/у О.Т.32-О.Т.33-О.Т.35-О.Т.34 (имот с идентификатор 37099.505.582 по КККР на с. Кичево)  предвиждащ обособяване на нов УПИ ХІІІ - „за общ. обслужване“. Територията в обхвата на разработката е публична общинска собственост, съгласно § 7, ал. 1, т. 4 от ПЗР на ЗМСМА.           Целта на инвестиционното...

06.10.2020
Обявление
 ОБЯВЛЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал. 2 и чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Дирекция ОСССК при Община Аксаково, област Варна уведомявам лицето: Станю Тодоров Кирчев или неговите наследници, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за УПИ ХI - 151, кв.15, в едно с построените в него сгради по плана на гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна В образуването на УПИ ХI - 151, кв.15, участва част от имот от парцел VI -120 записан в разписните листи на Станю Тодоров...

02.10.2020
Обявление
 ОБЯВЛЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомявам   Иванка Стоянова, Йордан Тодоров и Илияна Колчакова  наследници на Димо Стоянов, ползвател на НИ 504.413 по ПКП на местност „ Сухата чешма““, с. Кичево, община Аксаково, област Варна,че във връзка със стартирала процедура за въвод на ПИ с идентификатор 37099.504.1106, по КККР на с. Кичево, общ. Аксаково, СО „Янчова Поляна“, на 21.10.2020 г. /сряда/ от 11:45 ч., ще се извърши оглед с цел оценка на направените подобрения в часта от имот с № 504.413, участващи в образуването му.             На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани...

07.10.2020
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
ОБЯВА   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява засегната общественост на община Аксаково, в частност но с. Изворско, че има следното инвестиционно намерение: „Изграждане на Детска градина“, в УПИ-IV „детска градина“, кв. 14, с. Изворско, община Аксаково. В имота, предвиден за изграждане на детската градина има съществуваща такава, която е въведена в експлоатация през 1970г. Съгласно заключение от извършеното обследване на сградата се счита, че същата е негодна за експлоатация. С реализацията на инвестиционното предложение ще се изгради нова сграда за детска градина. Новопроектираната сграда ще е ситуирана в севороизточната част...

01.10.2020
Обявление
       РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ     МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ   О Б Я В Л Е Н И Е   Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000132 „Побитите камъни“. Защитената зона е разположена в землищата на гр. Белослав, с. Страшимирово, община Белослав, област Варна, с. Баново, община Суворово, област Варна, гр. Девня, община Девня, област Варна, с. Слънчево, община Аксаково, област Варна. Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на...

01.10.2020
Обявление
       РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ     МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ   О Б Я В Л Е Н И Е   Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000107 „Суха река“. Защитената зона е разположена в землищата на с. Ботево, с. Водица, с. Засмяно, с. Зорница, с. Изворско, с. Крумово, с. Любен Каравелово, с. Радево, община Аксаково, област Варна, с. Изгрев, с. Калиманци, с. Николаевка, община Суворово Варна, гр. Добрич, община Добрич, област Добрич, с....

01.10.2020
Обявление
       РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ     МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ   О Б Я В Л Е Н И Е   Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000102 „Долината на река Батова“. Защитената зона е разположена в землищата на гр. Аксаково, с. Въглен, с. Генерал Кантарджиево, с. Долище, с. Изворско, с. Климентово, с. Любен Каравелово, с. Новаково, с. Орешак, с. Яребична, с. Куманово, община Аксаково, област Варна, с. Кранево, с. Ляхово, с. Оброчище, с....

24.09.2020
Обява
ОБЯВА   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява засегната общественост на гр. Аксаково, че има следното инвестиционно намерение: „Изграждане на Детска градина“, в УПИ-IV „детска градина“, кв. 14, с. Изворско, община Аксаково. В имота, предвиден за изграждане на детската градина има съществуваща такава, която е въведена в експлоатация през 1970г. Съгласно заключение от извършеното обследване на сградата се счита, че същата е негодна за експлоатация. С реализацията на инвестиционното предложение ще се изгради нова сграда за детска градина. Новопроектираната сграда ще е ситуирана в севороизточната част на УПИ-IV, при спазване на...

17.09.2020
Обява за инвестиционно предложение
  ОБЯВА За инвестиционно предложение     На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че в общинска администрация е входирано под № ИП 10-3/11.09.2020 г., уведомление за: „ПУП-ПЗ за жилищно строителство“ в ПИ с идентификатор 54145.2.725, м-ст „Шейтана“, с. Осеново, община Аксаково.   С Възложител : „БОРА-РВБ“ ЕООД, С адрес: гр. Варна, ул. „Радко Димитриев“ №7, ет.4, офис 2     Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, в 14 дневен срок от датата на публикуване на настоящата обява.     ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Община Аксаково

Община Аксаково се намира в Североизточна България, област Варна. В състава и влизат 23 населени места на 460,54 кв.км. Има излаз на Черно море – четири километра ивица.

Уникалното разположение на общината благоприятства икономическото, социалното и екологичното и развитие. Намира се в непосредствена близост до природния феномен Побити камъни и защитената местност Батова. Населението на общината е 20426 жители.

Уникално разположение – на територията на Аксаково се намира международното летище Варна, от което през летния сезон има чартърни полети до всички големи летища в Европа и Азия. През територията на общината минава автомагистрала „Хемус”, свързваща Варна със столицата София. В близост се намира пристанища „Варна запад” и „Варна изток”. Чрез добре изградената си транспортна инфраструктура община Аксаково предлага постоянна транспортна връзка с най-големите курортни комплекси по Северното Черноморие – Златни пясъци, Албена, Кранево и Балчик.

Аксаково е сред първите общини, въвело обслужване на едно гише за бизнеса. Има устойчива политика за ниски данъци и такси както за населението, така и за инвеститорите. В общината действат бизнес зони с изградена инфраструктура и комуникации, които предлагат удобство на инвеститорите, техните партньори и служители. Изградена модерна социална инфраструктура, обхващаща всички възрастови и социални групи, включително – газификация, изцяло изградена канализация и водопроводна мрежа и над 70% преасфалтирани улици. Аксаково е средище за съхранение и обогатяване на автентични български обичаи и традиции. Общината подържа и развива читалищата като центрове за изява на самодейни и професионални формации. Културният календар е изкушение за български и чуждестранни гости с неповторимите си традиционни фестивали за автентичен фолклор, а селцата наоколо – пазител на духовни и религиозни ценности с обновените си и приветливи читалища и православни храмове.

Градът подържа активен международен обмен и партньорства с побратимени селища от страни от ЕС и извън него. Землището на Аксаково е предлагало благоприятни условия за живот на много култури, за това е богато на останки от древността. На юг – в местността Побити камъни, праисторически хора от късния палеолит са обитавали пещери и открити селища. Там са намерени кости от риба и черупки от костенурки, културни останки от кремък и глинени съдове. Живописните територии в землището на община Аксаково изобилстват от подходящи места за селски, ловен и спортен туризъм. За любителите на адреналина има разработени маршрути за офроуд и джип сафари.

Аксаково е бизнес сърцето на Варненска област. Младият град за кратко време успя да се превърне в привлекателен център за български и чужди инвеститори. През 2014г. той стана първият носител на наградата „Най-добър малък град”.

За 10 години на територията му бяха вложени над половин милиард лева под формата на модерни екологични производства, логистични бази, съвременни жилищни комплекси от затворен тип. Аксаково е сред българските общини пионери в привличането на европейски средства за подобряване на комуналната, образователната, културната и социалната инфраструктура. Намира се на 7 минути от центъра на гр.Варна, което формира на Аксаково най-атрактивния за бизнес и живот на млади хора район в Североизточна България – едновременно в близост до морския бряг и модерните черноморски курорти и далече от шума на големия град.

Сертификати – Кредитен рейтинг 3В дългосрочен и А1 краткосрочен, Сертификат „Община, готова за бизнес”

Асоциации и членства – Община Аксаково е член на НСОРБ, Асоциация на Българските Черноморски общини, Агенция за икономическо развитие.

От 2008 г. Кметът на Община Аксаково – инж. Атанас Стоилов е Председател на Управителния съвет на Асоциация на Българските Черноморски общини в която са включени 21 общини в близост до Черно море.

Побратимени градове и партньорства – Община Аксаково е побратимена с общините – Сетубал – Португалия, Игуалада – Испания, Кераско – Италия , Тараклия – Република Молдова.

 

Аксаково изкушение за туристите

Освен привлекателно място за живот и бизнес най-добрият малък град за живеене в България за 2014г. – Аксаково, предлага и добри възможности и за туризъм. Градът е на крачка от природния феномен Побити камъни и защитената местност Батова. Живописните територии в землището на община Аксаково изобилстват от подходящи места за селски, ловен и спортен туризъм. За любителите на адреналина има разработени маршрути за офроуд и джип сафари. На територията на общината в близост до селата Любен Каравелово, Ботево, Засмяново, Крумово и Осеново са разположени едни от най-големите и красиви язовири. Неиндустриалната част на община Аксаково граничи с уютна плажна ивица на с.Кранево. Културният календар е изкушение за български и чуждестранни гости с неповторимите си традиционни фестивали за автентичен фолклор, а селцата наоколо – пазител на духовни и религиозни ценности с обновените си и приветливи читалища и православни храмове.

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.