29.06.2020
„Топъл обяд у дома“ в община Аксаково продължава до 24 юли 2020 г.
„Топъл обяд у дома“ в община Аксаково  продължава до 24 юли 2020 г.   Във връзка с подписан Анекс между Кмета на Община Аксаково инж. Атанас Стоилов и Агенция за социално подпомагане по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация - 2020 г. Ви уведомяваме че:   Срокът за предоставяне на „Топъл обяд“  в община Аксаково на 170 нуждаещи се от община Аксаково се  удължава до 24.07.2020 г. С програмата се подкрепят уязвими граждани, чрез подпомагане на ежедневната им необходимост от осигуряване на топла храна в ситуация на COVID-19. Всеки работен ден от Общинско социално предприятие „Домашен социален патронаж“  гр. Аксаково,  ще продължат...

25.06.2020
Продажба на карти за месец юли 2020
Уважаеми съграждани,   Уведомяваме Ви, че автобусни карти за пенсионери, навършили 68 г. с постоянен адрес в населените места на територията на община Аксаково, за месец юли, ще се продават за 18 броя пътувания, като цените остават непроменени.   Картите ще се продават в дните 27.06.2020 г., 29.06.2020 г., 30.06.2020 г., и 01.07.2020 г. вкл. в пункта за продажба на карти на спирка „Център“ – гр. Аксаково   Работно време:                        от 08:00 ч. до 17:00 ч.   Почивка: от 12:30 ч. до 13:00 ч.                  от 15:30 ч. до 16:30 ч.         ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - АКСАКОВО

16.06.2020
Наградени в конкурс „ ПОРТИТЕ НА ЩАСТИЕТО“
ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ – АКСАКОВО НАГРАДЕНИ В КОНКУРС „ ПОРТИТЕ НА ЩАСТИЕТО“   Елиян Иванов Енчев Кристиана Калоянова Маринова Лина Станимирова Живкова Деница Венелинова Стоянова Цветелина Димитрова Ангелова Даниел Филипов Филипов Рая Лъчезарова Добрева Явор Станимиров Стоянов Илина Тодорова Ангелова Деа Славова Димитрова Райна Радкова Марина Маринова Пламена Пенчева   Ще се свържем с всеки награден на посочения телефон за връзка, за да уговорим как ще получи наградата си. Благодарим Ви за участието!

11.06.2020
Съобщение относно плащането на местните данъци и такси в община Аксаково
Община Аксаково напомня, че срокът за плащане с 5% отстъпка на данък върху недвижимите имоти , такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства, ако се платят в пълен размер, е до 30-ти юни 2020 година. Срокът бе удължен заради пандемията, чрез Закона за мерките и действията по време на извънредното положение.      Задълженията могат да бъдат заплатени по следния начин: в брой или чрез POS-терминал на Каса № 2 в община Аксаково с работно време – 8.00 ч.-17.00 ч., чрез пощенски запис, във всеки клон на банка „ДСК” и пощенски клон в страната, във всеки офис на „ИЗИПЕЙ“,  както и онлайн...

03.06.2020
Благотворителен базар
Жани е талантливо и слънчево дете, което въпреки неприятните странични ефекти от лечението, за миг не сваля своята усмивка от лицето! Тя мечтае за напълно нормални за нейната възраст неща – училище, приятели … и да  може отново да посещава любимото си място - залата за народни танци!   Обръщаме се към Вас с молба за помощ и Ви очакваме на площада в град Аксаково на 08.06.2020г. от 10:00 до 20:00 часа. Нека заедно да помогнем на Жани, като си купим артикул от базара или пуснем средства в кутиите за дарения! Здравейте, мили хора!   Това е Жани - едно прекрасно и борбено момиче на 17 години от...

24.05.2020
Поздрав по случай 24 май


01.07.2020
Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността Началник отдел „Архитектура"
  С П И С Ъ К   на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността Началник отдел „Архитектура"   Владимир  Лалов Силвия  Петрова Марио  Дойчинов     Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 08.07.2020 г. от 14.00 ч.  в Залата на  ет. 1 в сградата на Община Аксаково, ул. Г. Петлешев № 58 Б.           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: НАДКА СИМЕОНОВА  

25.06.2020
Заповер №456/ 25.06.2020 -
Заповер №456/ 25.06.2020

23.06.2020
Във връзка с провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от „Хабитат Експерт” ЕООД, Ви уведомяваме следното:
 С Ъ О Б Щ Е Н И Е               Във връзка с провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от „Хабитат Експерт” ЕООД, Ви уведомяваме следното: От 01.07.2020г. до 06.07.2020г., в периода от Залез слънце до 10.00 часа ще се проведе третиране на територии в гр. Аксаково, гр. Игнатиево и с. Слънчево с препарат „Тетразин“ при разходна норма 40мл в 20л вода. В случай на нужда от антидот (противоотрова) няма специфичен, следва да се потърси лекар. Третирането се извършва срещу вредители – комари „Имаго”.   Подлежащите на третиране площи са, както следва: - гр. Акасково – 01.07.2020г., резервен ден 02.07.2020г.; - с. Слънчево – 03.07.2020г., резервен...

12.06.2020
Kонкурс за длъжността Началник отдел „Архитектура”
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „АРХИТЕКТУРА”              Общинска администрация при Община Аксаково, гр.Аксаково, обл.Варна, ул. Г.Петлешев 58 Б, тел. 052 76 20 40, на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 421/11.06.2020 г.  на Кмета на Община Аксаково   ОБЯВЯВА КОНКУРС:   За длъжността Началник отдел „Архитектура” Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са: 2.1.Образование – висше с минимална образователна степен – магистър; 2.2. Специалност  - „Архитектура“; 2.3. Минимален ранг за заемане на длъжността –  ІІІ младши; 2.4. Минимален професионален опит – 4 години. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са: 4.1.Заявление...

16.04.2020
Работно време на "Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна, Аксаково и Белослав" в з-ще на с. Въглен през Велиденските празници
Уведомявам Ви, че  "Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна, Аксаково и Белослав" в з-ще на с. Въглен, през Великденските празници ще бъде със следното работно време: Клетка 1 за депониране на отпадъци - на 19 и 20.04.2020г. - от 08,00ч до 13,00ч; - Инсталация за компостиране на зелени отпадъци и Инсталация за рециклиране на строители отпадъци - от 17 до 20.04.2020г. - почивни дни.  

17.02.2020
Проект - „Образование и заетост на младежите на община Аксаково“
„Образование и заетост на младежите на община Аксаково“, с административен договор  № BG05M9OP001-1.082-0001 по процедура BG05M9OP001-1.082 МИГ „Девня-Аксаково“- «Инвестиции в образование и заетост»   Община Аксаково стартира нов проект „Образование и заетост на младежите на община Аксаково“, с административен договор  № BG05M9OP001-1.082-0001. Проектът цели устойчиво интегриране на пазара на труда, предоставяне на възможности за образование и заетост на младежите до 29 г. вкл. изложени на риск от социално изключване, поради неангажираност с трудова дейност, образование или обучение на територията на община Аксаково. За постигане на целта в проектното предложение ще се реализират дейности по повишаване квалификацията на целевата група чрез включване в обучения...

29.06.2020
Съобщение
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО     Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 11/25.06.2020г. на Общински съвет – Аксаково е прието следното решение:   Решение № 11.9./ 25.06.2020г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с           чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Аксаково  РЕШИ : Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за кабелна линия 20кV от съществуващ...

17.06.2020
Съобщение за заседание на ПК на 18.06.2020г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е     На 18.06.2020г. от 15:15 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Бюджет и финанси, инвестиции, проекти и международно сътрудничество“ в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния   ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-236/17.06.2020г. относно: Разходване на месечните отчисления по Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-237/17.06.2020г. относно: Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на „Общински план за развитие 2014-2020г.“ на Община Аксаково за 2019г.           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –...

11.06.2020
Съобщение за заседание на ПК на 18.06.2020г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-223/09.06.2020г., относно: Актуализация на “Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020 г.” Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-224/06.2020г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот с идентификатор 32490.31.61 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Изворско, Община Аксаково, целият с площ 63 897 кв.м. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-225/06.2020г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот с идентификатор 54145.502.467 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Осеново, община Аксаково, целият с площ 1209...

27.05.2020
Съобщение за заседание на ПК на 29.05.2020г.
С Ъ О Б Щ Е Н ИЕ   На 29.05.2020г. от 14:00 часа ще се проведе съвместно заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и  следприватизационен контрол” и П.К. по „Здравеопазване, социално подпомагане, трудова заетост и екология“ в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния                                                                                   ДНЕВЕН РЕД: Относно: Инвестиционно намерение за обновяване на оборудване и прекратяване на част от дейностите на фирма „Пластхим –Т“ АД в имот с административен адрес гр. Аксаково, ул. „Добруджа“ № 21.         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: …………………...                                                                        /СВ. ДОБРЕВА/  

15.05.2020
Съобщение за заседание на ПК на 21.05.2020г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е     На 21.05.2020г. от 13:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния                                                                                   ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-185/05.05.2020г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост за продажба на 460 кв.м. ид. части от УПИ Х-349, кв. 12 по действащия план на с. Генерал Кантарджиево, община Аксаково, целият с площ 1305 кв. м. по заявление на Димитър Димитров. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-189/05.2020г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост за...

24.04.2020
Съобщение за заседание на ПК - 24.04.2020г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   На 30.04.2020г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на заседание на П.К. по „Установяване конфликт на интереси, обществен ред и законност, транспорт и съобщения” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния     ДНЕВЕН РЕД:     Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-176/23.04.2020г., относно: Съгласие за отпочване на процедура за промяна на републиканската транспортна схема и откриване на нова междуселищна автобусна линия. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: ………………........                                                                         /СВ. ДОБРЕВА/    

01.07.2020
Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА               Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП:                          план за застрояване за имот с идентификатор 37099.17.27 по КК на с.Кичево, общ.Аксаково, обл.Варна, с цел установяване на режим, начин, характер и параметри на застрояване в имотита за изграждане на гробищен парк.                                                                                                                                                    Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.4.       ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  

19.06.2020
Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА                 Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП:          за изменение на действащия план на с.Ген.Кантарджиево, общ.Аксаково, обл.Варна в частта му относно урегулирани поземлени имоти /УПИ/ VI-130 и VII-129 в кв.41, състоящо се в промяна на регулацията между тях по реда на чл.15, ал.3 от ЗУТ и поставяне на вътрешно – дворищните регулационни линии в съответствие със съществуващите граници между имоти пл.№ 129, 130 и пл.№ 127 и 128 в частта на УПИ VI-130 и VII-129, при което се образуват четири нови урегулирани поземлени имота: УПИ XXIX-130...

18.06.2020
Съобщение
СЪОБЩЕНИЕ              Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомяваме Маринка Георгиева, че е образувана административна преписка, във връзка с постъпило заявление с вх. №УТ48-40/14.04.2020 г., подадено от Николина Вичева, с искане за изменение  кадастралния план на с.Доброглед, общ. Аксаково, обл. Варна, състоящо се в отразяване на регулационните линии на урегулиран поземлен имот (УПИ) IV15 в кв.15 като кадастрални граници, както и нанасяне на построената в него сграда. Вследствие на изменението, имоти пл.№15 и 16 се заличават и се образуват три имота с нови пл.№№135, 136 и 137. Проектният номер на имота включен в УПИ...

12.06.2020
Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА                 Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП:        план за застрояване за имот с идентификатор 11702.50.8 по КК на с.Водица, общ.Аксаково, обл.Варна, предвиждащ делба на имота и установяване режим, начин, характер и параметри на застрояване и конкретно отреждане на новообразуваните имоти „за складова дейност“.                                                                                      Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.4.       ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  

12.06.2020
Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА                 Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП:        за изменението на действащия регулационен план на с.Кичево, общ.Аксаково, обл.Варна за част от кв.51, състоящо се в поставяне на вътрешно – дворищните регулационни линии на УПИ XII-324 в съответствие със съществуващите граници между имоти с идентификатори 37099.505.615 и 37099.505.461 и 37099.505.617 по КК на с.Кичево, при което се образуват три нови урегулирани поземлени имота: УПИ XI-461, XIII-617 и XVII-615 – отреден за жилищно строителство.                                                                                                           Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на...

11.06.2020
Съобщение
УВЕДОМЛЕНИЕ                На основание чл. 61, ал. 1 и чл.18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и на основание §4, ал.8 от ПЗР на Наредба №РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, уведомяваме Тодор Дюлгеров, че е издадена Заповед №317/11.05.2020 г. на Кмета на община Аксаково за изменение на кадасралния план на с.Слънчево, общ.Аксаково, състоящо се в образуването на три нови имота, съгласно съдебна делба,  вследствие на което, имот пл.№284 се заличава и от него се образуват три имота с нови пл.№№561, 562 и 563.            В 14-дневен срок, считано от датата на поставяне...

12.06.2020
Обявление
 ОБЯВЛЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомявам Калина Герасимова, в качеството й на ползвател на НИ № 504.739 /по ПКП/, участващ в образуването на НИ № 504.1065 по ПНИ на местност „Сухата чешма“, с. Кичево, община Аксаково, че на 24.06.2020 г. от 10,30 ч. ще се извърши оглед на гореописания имот, с цел изготвяне оценка на направените подобрения.             На основание чл. 34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по-дълъг от 7 дни мога да правят писмени искания и възражения.                     ДЕСИСЛАВА  СТОЯНОВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ОСССК

12.06.2020
Обявление
ОБЯВЛЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомявам Лариса Димитрова, в качеството й на ползвател с удостоверение за ползване на НИ № 504.813 /по ПКП/, участващ в образуването на НИ № 504.1065 по ПНИ на местност „Сухата чешма“, с. Кичево, община Аксаково, че на 24.06.2020 г. от 10,30 ч. ще се извърши оглед на гореописания имот, с цел изготвяне оценка на направените подобрения.             На основание чл. 34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по-дълъг от 7 дни мога да правят писмени искания и възражения.                     ДЕСИСЛАВА  СТОЯНОВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ОСССК

12.06.2020
Обявление
ОБЯВЛЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомявам Наташа Жейнова, Кръстинка Иванова, Йордан Иванов, Неделчо Иванов и Светла Иванова, в качеството им на наследници на Неделчо Иванов, ползвател с удостоверение за ползване на НИ № 504.374 /по ПКП/, участващ в образуването на НИ № 504.1109 по ПНИ на местност „Сухата чешма“, с. Кичево, община Аксаково, че на 24.06.2020г. от 09,30 ч. ще се извърши оглед на гореописания имот с цел оценка на направените подобрения.             На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по-дълъг от 7 дни мога...

12.06.2020
Обявление
 ОБЯВЛЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомявам Любка Димова и Тодор Симов, в качеството им на наследници на Манол Димов, ползвател с удостоверение за ползване на НИ № 504.372 /по ПКП/, участващ в образуването на НИ № 504.1109 по ПНИ на местност „Сухата чешма“, с. Кичево, община Аксаково, че на 24.06.2020г. от 09,30 ч. ще се извърши оглед на гореописания имот с цел оценка на направените подобрения.             На основание чл. 34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по-дълъг от 7 дни мога да правят писмени искания и...

10.06.2020
Обявление
 ОБЯВЛЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомявам лицата: Злати Цветков, Иван Парушев и Съби Събев или техните наследници, в случай че има такива, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за ПИ с идентификатор 37099.510.3134 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кичево, община Аксаково, идентичен с Парцел № 513, кв. 1, находяш се в землището на с. Кичево, община Аксаково, област Варна.             В кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кичево, община Аксаково...

05.06.2020
Обявление
ОБЯВЛЕНИЕ     Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Дирекция „Общинска собственост и стопанство, сигурност и контрол” при Община Аксаково, област Варна уведомява Беата Драгош Черневне, Патрик Чернев, наследници на Росен Петров Чернев, и Петко Рачев Петков или неговите наследници (ако има такива), че е започнала процедура за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за Поземлен имот с идентификатор 54145.506.300, представляващ земя и сграда, по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Осеново, община Аксаково, местност Панорама – І – ІІ – ІІІ. В кадастралната карта на кадастралните регистри на с. Осеново...

29.06.2020
Съобщение за обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), Община Аксаково осигурява обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение:  „Изграждане на селскостопанска сграда за съхранение на растителна и животинска продукция и сондаж за напоителни нужди“, свързано с изработването на ПУП-ПЗ за ПИ 37099.31.138, с площ 1593 кв.м. в землището на с. Кичево, община Аксаково.       С Възложител : Силвия Сълкова   С адрес: гр. Варна, ул. „Кръстю...

25.06.2020
Съобщение за обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), Община Аксаково осигурява обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение:  „Изграждане на газово стопанство за компресиран природен газ за резервно захранване на завод за полипропиленово фолио“ в ПИ с идентификатор 00182.28.65 по КККР на гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна.     с Възложител: „ ПЛАСТХИМ Т“ АД   ул. „Хан Аспарух“ №97, гр. Тервел   Информацията е достъпна в Информационния център,...

19.06.2020
Обява за инвестиционно предложение
ОБЯВА За инвестиционно предложение     На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че в общинска администрация е входирано под                            № 3200-193/16.06.2020 г., уведомление за: „Изграждане на селскостопанска сграда за съхранение на растителна и животинска продукция и сондаж за напоителни нужди“, свързано с изработването на ПУП-ПЗ за ПИ 37099.31.138, с площ 1593 кв.м. в землището на с. Кичево, община Аксаково.   С Възложител : Силвия Сълкова С адрес: гр. Варна, ул. „Кръстю Мирски“ №19, ап.10     Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна,...

10.06.2020
Обява за инвестиционно предложение
  ОБЯВА За инвестиционно предложение     На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че в общинска администрация е входирано под                            № 3200-183/03.06.2020 г., уведомление за: „Жилищно строителство“ свързано с изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-План за застрояване /ПУП-ПЗ/, с цел делба на ПИ 87518.27.122 и конкретно отреждане „за жилищно строителство“ на новообразувани имоти: ПИ №№87518.27.313, 87518.27.314, 87518.27.315, 87518.27.316, 87518.27.317, 87518.27.318, 87518.27.319, 87518.27.320, 87518.27.321, 87518.27.322, 87518.27.323, 87518.27.324, урбанизирана територия с обща площ 7238 кв.м., НТП „Ниско застрояване (до 10 m.)“ и ПИ 87518.27.325, урбанизирана територия, с площ 1009 кв.м.,...

10.06.2020
Обява за инвестиционно предложение
ОБЯВА За инвестиционно предложение     На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че в общинска администрация е входирано под № 3200-180/02.06.2020 г., уведомление за: „Поставяне на мобилна инсталация за изгаряне на животински трупове“ в имот с идентификатор №67489.18.711 в землището на с. Слънчево, община Аксаково.   С Възложител : „Манекс сън“ АД, с. Слънчево С адрес: гр. Варна, ул. „27-ми юли“ №68     Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, в 14 дневен срок от датата на публикуване на настоящата обява.     ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

18.05.2020
Обява за инвестиционно предложение
ОБЯВА За инвестиционно предложение На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че в общинска администрация е входирано под № ИП 10-2/ 14.05.2020 г., уведомление за: „Проект за ПУП-ПП за изграждане на кабелна линия 20/0.4 кV“ за електрозахранване на ПИ 40590.33.5, местност „Кавак дере“, по КК на с. Куманово, община Аксаково. С Възложител : „Ауто Партс 07“ЕООД, гр. Варна   С адрес: гр. Варна, кв. „Младост“, бл. 129, вх.1, ет.9, ап.26     Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, в 14 дневен...

Община Аксаково

Община Аксаково се намира в Североизточна България, област Варна. В състава и влизат 23 населени места на 460,54 кв.км. Има излаз на Черно море – четири километра ивица.

Уникалното разположение на общината благоприятства икономическото, социалното и екологичното и развитие. Намира се в непосредствена близост до природния феномен Побити камъни и защитената местност Батова. Населението на общината е 20426 жители.

Уникално разположение – на територията на Аксаково се намира международното летище Варна, от което през летния сезон има чартърни полети до всички големи летища в Европа и Азия. През територията на общината минава автомагистрала „Хемус”, свързваща Варна със столицата София. В близост се намира пристанища „Варна запад” и „Варна изток”. Чрез добре изградената си транспортна инфраструктура община Аксаково предлага постоянна транспортна връзка с най-големите курортни комплекси по Северното Черноморие – Златни пясъци, Албена, Кранево и Балчик.

Аксаково е сред първите общини, въвело обслужване на едно гише за бизнеса. Има устойчива политика за ниски данъци и такси както за населението, така и за инвеститорите. В общината действат бизнес зони с изградена инфраструктура и комуникации, които предлагат удобство на инвеститорите, техните партньори и служители. Изградена модерна социална инфраструктура, обхващаща всички възрастови и социални групи, включително – газификация, изцяло изградена канализация и водопроводна мрежа и над 70% преасфалтирани улици. Аксаково е средище за съхранение и обогатяване на автентични български обичаи и традиции. Общината подържа и развива читалищата като центрове за изява на самодейни и професионални формации. Културният календар е изкушение за български и чуждестранни гости с неповторимите си традиционни фестивали за автентичен фолклор, а селцата наоколо – пазител на духовни и религиозни ценности с обновените си и приветливи читалища и православни храмове.

Градът подържа активен международен обмен и партньорства с побратимени селища от страни от ЕС и извън него. Землището на Аксаково е предлагало благоприятни условия за живот на много култури, за това е богато на останки от древността. На юг – в местността Побити камъни, праисторически хора от късния палеолит са обитавали пещери и открити селища. Там са намерени кости от риба и черупки от костенурки, културни останки от кремък и глинени съдове. Живописните територии в землището на община Аксаково изобилстват от подходящи места за селски, ловен и спортен туризъм. За любителите на адреналина има разработени маршрути за офроуд и джип сафари.

Аксаково е бизнес сърцето на Варненска област. Младият град за кратко време успя да се превърне в привлекателен център за български и чужди инвеститори. През 2014г. той стана първият носител на наградата „Най-добър малък град”.

За 10 години на територията му бяха вложени над половин милиард лева под формата на модерни екологични производства, логистични бази, съвременни жилищни комплекси от затворен тип. Аксаково е сред българските общини пионери в привличането на европейски средства за подобряване на комуналната, образователната, културната и социалната инфраструктура. Намира се на 7 минути от центъра на гр.Варна, което формира на Аксаково най-атрактивния за бизнес и живот на млади хора район в Североизточна България – едновременно в близост до морския бряг и модерните черноморски курорти и далече от шума на големия град.

Сертификати – Кредитен рейтинг 3В дългосрочен и А1 краткосрочен, Сертификат „Община, готова за бизнес”

Асоциации и членства – Община Аксаково е член на НСОРБ, Асоциация на Българските Черноморски общини, Агенция за икономическо развитие.

От 2008 г. Кметът на Община Аксаково – инж. Атанас Стоилов е Председател на Управителния съвет на Асоциация на Българските Черноморски общини в която са включени 21 общини в близост до Черно море.

Побратимени градове и партньорства – Община Аксаково е побратимена с общините – Сетубал – Португалия, Игуалада – Испания, Кераско – Италия , Тараклия – Република Молдова.

 

Аксаково изкушение за туристите

Освен привлекателно място за живот и бизнес най-добрият малък град за живеене в България за 2014г. – Аксаково, предлага и добри възможности и за туризъм. Градът е на крачка от природния феномен Побити камъни и защитената местност Батова. Живописните територии в землището на община Аксаково изобилстват от подходящи места за селски, ловен и спортен туризъм. За любителите на адреналина има разработени маршрути за офроуд и джип сафари. На територията на общината в близост до селата Любен Каравелово, Ботево, Засмяново, Крумово и Осеново са разположени едни от най-големите и красиви язовири. Неиндустриалната част на община Аксаково граничи с уютна плажна ивица на с.Кранево. Културният календар е изкушение за български и чуждестранни гости с неповторимите си традиционни фестивали за автентичен фолклор, а селцата наоколо – пазител на духовни и религиозни ценности с обновените си и приветливи читалища и православни храмове.

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.