23.02.2021
На 24.02.2021г. от 09.00часа до 16.00часа се спира движението на МПС по участък от общински път №VAR2028, от пътен възел с републикански път №III – 2902 до с.Долище с цел премахване на опасно надвиснали над пътното платно скали.

23.02.2021
Уважаеми съграждани,   Уведомяваме Ви, че автобусни карти за учебната 2020 г./2021 г. за ученици от езикови, професионални и профилирани паралелки и специализирани училища и студенти редовно обучение, както и за пенсионери, навършили 68 г. с постоянен адрес в населените места на територията на община Аксаково, за месец март, ще се продават, както следва:   Гр. Аксаково:   В периода от 24.02.2021г. до 26.02.2021 г., както и от 01.03.2021г. до 02.03.2021г....

22.02.2021
Заповед №118/19.02.2021 - Обявяване на избирателните списъци за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г

22.02.2021
Пътят за село Орешак през помпената станция временно ще бъде затварян от 09:00 часа до 16:00 часа от 22.02.2021г. до 26.02.2021г. с цел почистване на храстова разтителност в сервитута на пътя.

22.02.2021
Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г.

19.02.2021
Заповед №117/19.02.2021 - Подаване на заявки за транспортиране на избиратели с увредено зрение и/или със затруднения в предвижването в изборния ден за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Слънчево, общ. Аксаково, обл. Варна, на 28 февруари 2021г.21.01.2021
               Заповеди на Директора на ОД „Земеделие” гр.Варна, изготвени на основание чл.37 в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка чл.37в, ал.16 от ЗИД ЗСПЗЗ ( ДВ, бр.14/20.02.2015г.) за предоставяне на имотите – полски пътища на съответните ползватели по реда на чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, описани в приложение №1 към  заповедта по ал.4, по цена в размер на средното...


09.12.2020
Заповед № РД-20-04-397/08.12.2020 г. на Директора на ОД „Земеделие” гр. Варна за частично изменение на Заповед № РД-20-04-193/30.09.2020 г. на Директора на ОД „Земеделие“ – Варна по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020-2021 г. за разпределение на масивите в землището на с. Водица, ЕКАТТЕ 11702, общ. Аксаково, обл. Варна.

19.11.2020
Уведомяваме Ви, че Община Аксаково преустановява услугата по безплатно събиране „от врата на врата“ на строителни и едрогабаритни отпадъци, получени от вътрешни ремонтни дейности в домовете за настоящата 2020 година. Получените заявки до 18.11.2020г. ще бъдат обслужени.            За датата на възобновяване на услугата през следващата календарна година, ще бъде публикувано съобщение.     Общинска администрация – Аксаково

30.10.2020
С П И С Ъ К   на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността Ръководител на звено за вътрешен одит   Нели Христова   Посочените допуснатият кандидат трябва да се яви на тест на 11.11.2020 г. от 10.30 ч.  в Залата на  ет. 1 в сградата на Община Аксаково, ул. Г. Петлешев № 58 Б.       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: НАДКА СИМЕОНОВА  


26.02.2021
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО       Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 21/25.02.2021г. на Общински съвет – Аксаково е прието следното решение: Решение № 21.34./ 25.02.2021г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и чл. 16 от ЗУТ, във връзка...

11.02.2021
С Ъ О Б Щ Е Н И Е       На 18.02.2021г. от 13:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Транспорт и съобщения, обществен ред и законност, противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния   ДНЕВЕН РЕД: Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-39/04.02.2021г., относно: Отчет за дейността на „Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните...

29.01.2021
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО       Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 20/28.01.2021г. на Общински съвет – Аксаково е прието следното решение:   Решение № 20.10./ 28.01.2021г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с...

15.01.2021
С Ъ О Б Щ Е Н И Е     На 21.01.2021г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Здравеопазване, социално подпомагане, трудова заетост и екология” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния   ДНЕВЕН РЕД: Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-13/12.01.2021г., относно: Приемане на Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на община Аксаково „Булекопак” АД. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-17/13.01.2021г.,...

31.12.2020
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО       Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 19/21.12.2020г. на Общински съвет – Аксаково е прието следното решение:   Решение № 19.18./ 21.12.2020г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, във...

26.11.2020
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО     Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 18/24.11.2020г. на Общински съвет – Аксаково е прието следното решение:   Решение № 18.24./ 24.11.2020г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с...

25.02.2021
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА              Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП:            план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатори 32278.37.385,  32278.37.386, 32278.37.387, 32278.37.388, 32278.37.389 и 32278.37.390  по КК на гр.Игнатиево,  общ. Аксаково, с цел определяне режима, начина, характера и параметрите на застрояване за имотите, конкретното им отреждане: „за производствено-складова дейност“ и прилагане...

23.02.2021
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА               Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.2, във връзка със 128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/ за кабелна линия СрН,  като част от КПИИ по чл.150 от с.з., за обект:                        Кабелна линия средно напрежение /СрН/ от съществуващ стоманобетонов стълб/СБС/ на ВЕЛ 20kV “Аксаково“, находящ се в поземлен имот...

23.02.2021
  ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА                  Община Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:               Заповед  №ЗД-14/19.02.2021г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за разрешаване възлагане изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от  ЗУТ, включващ ПУП-ПП за кабелна линия СрН от ВЕЛ 20кV „Осеново“ до нов МТП в имот с идентификатор 37099.47.40 по КК на...

16.02.2021
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА                  Община Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:                                        Заповед  №ЗД-10/10.02.2021г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за разрешаване изработване на проект за ПУП – ПРЗ за УПИ VІІ-17 в кв.8 по плана на с.Припек, община Аксаково, с цел делба на имота и установяване начин и характер на застрояване на имота...

10.02.2021
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА              Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП:      план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ IV-88, кв.7 по плана на гр.Игнатиево, общ.Аксаково, обл.Варна, предвиждащ прилагане разпоредбите на §8, ал.2, т.3 от ЗУТ и конкретно отреждане на имота за „жил. строителство“.                                       Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане...

05.02.2021
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА                  Община Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:               Заповед  №ЗД-9/04.02.2021г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за разрешаване изработване на проект за ПУП – ПЗ за ПИ №505.2151 по ПНИ на местност „Вълчан чешма” /част от с.о.„Терасите”/, з-ще гр.Аксаково, общ.Аксаково, за установяване режим на застрояване на имота за зона „Ов”.  Заповедите не...

20.01.2021
ОБЯВЛЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомявам лицата: Станка Стойкова, Светлана Атанасова, Ивайло Стойчев, Златка Стойкова, Димитър Вълков, Каролина Атанасова, Гинка Божкова, Иван Иванов, Светослава Златева, Лиляна Панева, Десислава Бояджиева, Деница Бояджиева, Марин Славов, Кремена Атанасова, Димитър Николов, Добрин Николов, Жечка Георгиева, Юлия Минкова че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване...

23.12.2020
ОБЯВЛЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомявам Нина Стоева, Христо Тодоров, Марийка Тодорова и Йордан Димитров, че във връзка със стартирала процедура за въвод на НИ № 500.601 по ПНИ на местност „Старите лозя“, гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна, че след извърши оглед с цел оценка на направените подобрения в части от имоти с...

16.12.2020
 ОБЯВЛЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомявам Михна Пенева, Елена Йоргакиева, Стойка Петкова, Каля Добрева и Пауна Митева, като наследници на Елена Йоргакиева, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за УПИ III-160, кв. 65, с площ 1160 кв.м, ведно с...

14.12.2020
УВЕДОМЛЕНИЕ     На основание чл. 26 ал. 2 във връзка с чл. 18а от АПК, Община Аксаково, област Варна, Дирекция ОСССК уведомява собствениците на имоти, които попадат в сервитута на обект: „Нова въздушна електропроводна линия 110 kV п/ст „Варна север“ до п/ст „Каварна“, преминаващи през следните населени места на територията на община Аксаково, област Варна – с. Орешак, с. Куманово, с. Кичево и с. Осеново, че е...

02.12.2020
   ОБЯВЛЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал. 2 и чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Дирекция ОСССК при Община Аксаково, област Варна уведомявам лицата: Йорданка Вълчева, Живко Вълчев, Ивелина Вълчева,Милена Вълчева, Василка Маринова, Радка Станева, Димка Маринова и Митко Радев, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена...

02.12.2020
 ОБЯВЛЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал. 2 и чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Дирекция ОСССК при Община Аксаково, област Варна уведомявам лицата: Асен Чаушев, Недка Проданова, Атанас Илиев, Вълкана Костадинова, Елена Григорова, Иванка Стоянова и Васил Василев, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за...

16.02.2021
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯМИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  О Б Я В Л Е Н И Е   Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000118 „Златни пясъци“. Защитената зона е разположена в землищата на  с. Кранево, община...

16.02.2021
  ОБЯВА За инвестиционно предложение     На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че в общинска администрация е входирано под № 3200-44/ 12.02.2021г., уведомление за: „Изграждане на сортировъчен център за дрехи втора употреба“ в поземлен имот № 67489.1.13 по КККР на с. Слънчево, община Аксаково.   С Възложител : „ДТХ“ООД    С адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев“ №54,...

16.02.2021
  СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), Община Аксаково осигурява обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане и оборудване на цех Рендеринг“, в ПИ с идентификатор...

02.02.2021
ОБЯВА За инвестиционно предложение     На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че в общинска администрация е входирано под № 3200-25/2801.2021г., уведомление за инвестиционно предложение: „Извършване на дейности по предварително третиране на (трошене с мобилна трошачка) и рециклиране на строителни отпадъци“ в ПИ с идентификатор 37099.47.85  по КККР на с. Кичево, община Аксаково   С Възложител: „ТАНАТОС“...

18.01.2021
Решение на РИОСВ гр.Варна за изграждане на спортна площадка - гр.Игнатиево

18.01.2021
ОБЯВА За инвестиционно предложение     На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че в общинска администрация е входирано под                            № 3200-450/24.11.2020г., уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на три еднофамилни жилищни сгради“, в ПИ с идентификатор 54145.127.56, м-ст „Голяма река“, по плана на с. Осеново, община Аксаково. Заявеното ИП е за изграждане на три еднофамилни жилищни сгради...

Община Аксаково

Община Аксаково се намира в Североизточна България, област Варна. В състава и влизат 23 населени места на 460,54 кв.км. Има излаз на Черно море – четири километра ивица.

Уникалното разположение на общината благоприятства икономическото, социалното и екологичното и развитие. Намира се в непосредствена близост до природния феномен Побити камъни и защитената местност Батова. Населението на общината е 20426 жители.

Уникално разположение – на територията на Аксаково се намира международното летище Варна, от което през летния сезон има чартърни полети до всички големи летища в Европа и Азия. През територията на общината минава автомагистрала „Хемус”, свързваща Варна със столицата София. В близост се намира пристанища „Варна запад” и „Варна изток”. Чрез добре изградената си транспортна инфраструктура община Аксаково предлага постоянна транспортна връзка с най-големите курортни комплекси по Северното Черноморие – Златни пясъци, Албена, Кранево и Балчик.

Аксаково е сред първите общини, въвело обслужване на едно гише за бизнеса. Има устойчива политика за ниски данъци и такси както за населението, така и за инвеститорите. В общината действат бизнес зони с изградена инфраструктура и комуникации, които предлагат удобство на инвеститорите, техните партньори и служители. Изградена модерна социална инфраструктура, обхващаща всички възрастови и социални групи, включително – газификация, изцяло изградена канализация и водопроводна мрежа и над 70% преасфалтирани улици. Аксаково е средище за съхранение и обогатяване на автентични български обичаи и традиции. Общината подържа и развива читалищата като центрове за изява на самодейни и професионални формации. Културният календар е изкушение за български и чуждестранни гости с неповторимите си традиционни фестивали за автентичен фолклор, а селцата наоколо – пазител на духовни и религиозни ценности с обновените си и приветливи читалища и православни храмове.

Градът подържа активен международен обмен и партньорства с побратимени селища от страни от ЕС и извън него. Землището на Аксаково е предлагало благоприятни условия за живот на много култури, за това е богато на останки от древността. На юг – в местността Побити камъни, праисторически хора от късния палеолит са обитавали пещери и открити селища. Там са намерени кости от риба и черупки от костенурки, културни останки от кремък и глинени съдове. Живописните територии в землището на община Аксаково изобилстват от подходящи места за селски, ловен и спортен туризъм. За любителите на адреналина има разработени маршрути за офроуд и джип сафари.

Аксаково е бизнес сърцето на Варненска област. Младият град за кратко време успя да се превърне в привлекателен център за български и чужди инвеститори. През 2014г. той стана първият носител на наградата „Най-добър малък град”.

За 10 години на територията му бяха вложени над половин милиард лева под формата на модерни екологични производства, логистични бази, съвременни жилищни комплекси от затворен тип. Аксаково е сред българските общини пионери в привличането на европейски средства за подобряване на комуналната, образователната, културната и социалната инфраструктура. Намира се на 7 минути от центъра на гр.Варна, което формира на Аксаково най-атрактивния за бизнес и живот на млади хора район в Североизточна България – едновременно в близост до морския бряг и модерните черноморски курорти и далече от шума на големия град.

Сертификати – Кредитен рейтинг 3В дългосрочен и А1 краткосрочен, Сертификат „Община, готова за бизнес”

Асоциации и членства – Община Аксаково е член на НСОРБ, Асоциация на Българските Черноморски общини, Агенция за икономическо развитие.

От 2008 г. Кметът на Община Аксаково – инж. Атанас Стоилов е Председател на Управителния съвет на Асоциация на Българските Черноморски общини в която са включени 21 общини в близост до Черно море.

Побратимени градове и партньорства – Община Аксаково е побратимена с общините – Сетубал – Португалия, Игуалада – Испания, Кераско – Италия , Тараклия – Република Молдова.

 

Аксаково изкушение за туристите

Освен привлекателно място за живот и бизнес най-добрият малък град за живеене в България за 2014г. – Аксаково, предлага и добри възможности и за туризъм. Градът е на крачка от природния феномен Побити камъни и защитената местност Батова. Живописните територии в землището на община Аксаково изобилстват от подходящи места за селски, ловен и спортен туризъм. За любителите на адреналина има разработени маршрути за офроуд и джип сафари. На територията на общината в близост до селата Любен Каравелово, Ботево, Засмяново, Крумово и Осеново са разположени едни от най-големите и красиви язовири. Неиндустриалната част на община Аксаково граничи с уютна плажна ивица на с.Кранево. Културният календар е изкушение за български и чуждестранни гости с неповторимите си традиционни фестивали за автентичен фолклор, а селцата наоколо – пазител на духовни и религиозни ценности с обновените си и приветливи читалища и православни храмове.