Решение № ВА 157-ПР/ 2012

СЪОБЩЕНИЕ

           

            На основание чл. 8, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ (ДВ, бр. 25/2003г., изм. и доп.), Ви информираме, че е постановено Решение № ВА 157-ПР/ 2012 г. на Директора на РИОСВ – Варна „ДА НЕ СЕ ИЗВЪРШВА ОВОС” на инвестиционно предложение за създаване на овощна градина с трайни насаждения от сини сливи и изграждане на система за капково напояване” в ПИ №№ 031036 и 031037, м-ст „Курията” в землище на с. Любен Каравелово, община Аксаково, с възложител Митко Александров, гр. Варна.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

           

07.11.2012 г.                                                                         ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – АКСАКОВО


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.