Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
                                                     С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

 

        Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:

               Заповед №ЗД-136/17.10.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПРЗ  за  УПИ VІІІ-940,  кв.80 по действащия план на гр. Аксаково,  общ. Аксаково,  обл.Варненска  с цел  делба на имота.

               Заповед №ЗД-137/17.10.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПРЗ  за  ПИ 252,  кв.20 по действащия план на с. Ген. Кантарджиево,  общ. Аксаково,  обл.Варненска  с цел  прилагане разпоредбите на §8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ.

               Заповед №ЗД-138/17.10.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на задание и  разрешаване възлагане изработване на ПУП-ПЗ за ПИ №646  по плана на  с. о. „Янчова поляна”,  з-ще гр. Аксаково, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  вилно строителство. 

 

Заповедите подлежат на обжалване по реда на чл.215 от 3УТ в 14-дневен срок от обявяването им по реда на АПК пред Административен съд Варна чрез Община Аксаково.

 

                                                                                                   ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯТърсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.