Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА  

 

 

        Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:

                                 

               Заповед №ЗД-98/09.08.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – парцеларен план за транспортен достъп за ПИ №082007 по КВС на землище гр. Игнатиево, общ. Аксаково,  обл.Варненска. 

               Заповед №ЗД-99/09.08.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на задание и  разрешаване възлагане изработване на ПУП-ПЗ за ПИ №501.126 по плана на  с. о. „Лозите” на з-ще с. Кичево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  вилно строителство. 

               Заповед №ЗД-100/09.08.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на задание и  разрешаване възлагане изработване на ПУП-ПЗ за ПИ №501.111  по плана на  с. о. „Лозите” на з-ще с. Кичево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  вилно строителство. 

               Заповед №ЗД-101/09.08.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на задание и  разрешаване възлагане изработване на ПУП-ПЗ за ПИ №501.74 по плана на  с. о. „Лозите” на з-ще с. Кичево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  вилно строителство. 

 

Заповедите подлежат на обжалване по реда на чл.215 от 3УТ в 14-дневен срок от обявяването им по реда на АПК пред Административен съд Варна чрез Община Аксаково.

 

                                                                                                 ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.