Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ

                                                             С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА  

 

        Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:

               Заповед №ЗД-85/25.07.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и задание за разрешаване възлагане изработване на комплексен проект по чл.150, ал.1 от ЗУТ  за ПИ №000159 по КВС на з-ще с. Слънчево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  делба и изграждане на сгради, пречиствателна станция с изграждане на инсталация за биогаз. 

              Заповед №ЗД-86/25.07.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПРЗ за  УПИ ХХ-18, кв.2 по плана на с. Долище,  общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  делба на имота.

               Заповед №ЗД-87/25.07.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПРЗ за УПИ ІІ-311 и ІІІ-312, кв. 46 по плана на с. Водица, общ. Аксаково,  обл.Варненска с промяна на регулационната граница. 

 

Заповедите подлежат на обжалване по реда на чл.215 от 3УТ в 14-дневен срок от обявяването им по реда на АПК пред Административен съд Варна чрез Община Аксаково.

 

                                                                                                       ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.