Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА  

 

        Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:

                                 

               Заповед №ЗД-75/26.06.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 100099 по КВС на землище с. Осеново, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  отреждане на имота за жилищно строителство. 

           Заповед №ЗД-76/03.07.2012г. на Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – парцеларен план за изграждане на кабелно ел. захранване за ПИ №000121 по КВС на землище гр.Аксаково, общ. Аксаково, обл. Варненска.

               Заповед №ЗД-77/03.07.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – парцеларен план за изграждане на кабелно ел. захранване за ПИ №068010 и 047004 по КВС на землище с. Кичево, общ. Аксаково,  обл.Варненска. 

          Заповед №ЗД-78/03.07.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на проект за изменение на действащ ПУП – ПЗ за ПИ 027037 по КВС на землище с. Куманово, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  делба на имота и вилно строителство. 

               Заповед №ЗД-79/03.07.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – парцеларен план за изграждане на кабелно ел. захранване за ПИ №032072, 032073 и 032074 по КВС на землище с. Куманово, общ. Аксаково,  обл.Варненска. 

 

Заповедите подлежат на обжалване по реда на чл.215 от 3УТ в 14-дневен срок от обявяването им по реда на АПК пред Административен съд Варна чрез Община Аксаково.

 

                                                                                                     ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.