Местност "Старите лозя” -№ 500.348, № 500.304, № 500.206, № 500.308,

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

          Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Старите лозя”, КР 500, землище гр. Игнатиево, община Аксаково.

          Уведомяват се наследниците на Апостол Панайотов Ангелов и всички заинтересувани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 55.1-115/28.05.2012 г. подадено от Бойка Атанасова Панайотова, относно:

новообразуван имот с № 500.348,

- част от имот №6 по помощния план на местност ”Старите лозя”записан на Христо Димитров Христов, с нот.акт №153, том LХХХІХ, рег. 27835, дело 21211 от 23.10.2006 г.,

- част от имот №9 по помощния план на местност ”Старите лозя”записан на Янка Костадинова Стойчева, с нот.акт №179, том VІІІ, дело 3105 от 09.08.1971 г.,

- част от имот №87 по помощния план на местност ”Старите лозя”записан на неидентифициран собственик;

новообразуван имот с № 500.304,

- част от имот №79 по помощния план на местност ”Старите лозя”записан на неидентифициран собственик;

новообразуван имот с № 500.206,

- част от имот №59 по помощния план на местност ”Старите лозя”записан на неидентифициран собственик;

новообразуван имот с № 500.308,

- част от имот №79 по помощния план на местност ”Старите лозя”записан на неидентифициран собственик;

 

по ПНИ на местност „Старите лозя”, землище гр. Игнатиево, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед №РД-11-7706-113/01.04.2011 г. на Областния управител на област Варна и ще завърши с издаване заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗРЗСПЗЗ за възстановяване на горецитираните имоти.

 

          На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

        

 

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

 

Изготвил:

инж.М.Пискалска

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.