Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ

ОБЩИНА  АКСАКОВО                      ВАРНЕНСКА  ОБЛАСТ

Аксаково 9154                               тел. (052) 76 20 40

ул. “Г.Петлешев” №58Б                  факс (052) 76 32 93

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е


ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА  

      

        Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:


               Заповед №ЗД-10/10.02.2012г. на  Зам. Кмета на Община Аксаково за разрешаване  възлагане изработване на ПУП – парцеларен план за изграждане на кабелно ел. захранване на БКТП 20/0.4кV в ПИ 147044  по КВС на землище с. Ген. Кантарджиево, общ. Аксаково,  обл.Варненска. 


             Заповед №ЗД-11/10.02.2012г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПРЗ за УПИ ХІІ-137 и ХІ-142 в кв.6 по действащия план на с. Кичево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел делба на имота и прилагане разпоредбите на §8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ.


            Заповед №ЗД-12/10.02.2012г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПРЗ за УПИ І-общ., ІІ-общ. и ІІІ-25 в кв.21 по действащия план на с. Доброглед, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел промяна на дворищната регулация.    

 

 

Заповедите подлежат на обжалване по реда на чл.215 от 3УТ в 14-дневен срок от обявяването им по реда на АПК пред Административен съд Варна чрез Община Аксаково.

 

 

 

 

                                                                                                   ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.