Местност "Старите лозя” - №32278.500.364

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

          Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Старите лозя”, КР 500, землище гр.Игнатиево, община Аксаково.

          Уведомяват се наследниците на Стефан Георгиев Стефанов и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство за имот №32278.500.364 по ПНИ на местност „Старите лозя”, КР 500, землище гр.Игнатиево, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед №РД-11-7706-113/01.04.2011 г. на Областния управител на област Варна и ще завърши с издаване скица по заявление с вх. № УТ1-738/4/17.01.2012г. подадено от Мартен Йорданов Лъсков, която ще послужи за снабдяване с нотариален акт по обстоятелствена проверка.

          На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

        

 

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

 

Изготвил:

Г.Йорданова


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.