Местност „Лозите” - №501.651

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

          Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Лозите”, КР 501, землище с.Кичево, община Аксаково.

          Уведомяват се наследниците на Марийка и Друми Ненчеви и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 55.1-23/29.09.2011 г. подадено от Камен Павлов Каменов, като пълномощник, относно новообразуван имот  №501.651 , включващ:

- имот №108 по помощния план на местност ”Лозите”записан на Тодор Николов Тодоров, с удостоверение за ползване №782/05.04.1990 г.;

- имот №109 по помощния план на местност ”Лозите”записан на Каля Иванова Перева с удостоверение за ползване  №344/11.07.1990 г.;

- имот №110 по помощния план на местност ”Лозите”неидентифициран собственик;

- част от имот №112 по помощния план на местност ”Лозите” - записан на Илчо Тодоров Илиев, съгласно нот.акт;

- имот №328 по помощния план на местност ”Лозите”записан на Звезданка Маринова Савова, с удостоверение за ползване №457/21.07.1989 г.;

 

по ПНИ на част от СО „Лозите”, КР 501, землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед №РД-11-7706-222/20.07.2011 г. на Областния управител на област Варна и ще завърши с издаване заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗРЗСПЗЗ за възстановяване на горецитирания имот.

          На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

        

 

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

 

Изготвил:

Г.Йорданова


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.