Местност „Ментеше”, №49.600

ОБЯВЛЕНИЕ

 

  Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на всички заинтересувани лица, че със заявление с вх.№УТ55.1-6/28.06.2011г., подадено от Павлина Янева Коларова и Недялка Кирякова Димова започва процедура по издаване заповед на Кмета на община Аксаково на основание §4к, ал.7, от ПЗР на ЗСПЗЗ за имот №49.600 по плана на новообразуваните имоти на местност „Ментеше”, землище гр.Аксаково, одобрен със заповед №РД-10-7706-269/20.09.2010г. на областен управител Варна и изменен със заповед №717/15.09.2011Г. НА Кмета на община Аксаково, издадена на основание §4к, ал.8 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

          На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

        

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

Изготвил:

Г.Йорданова

 
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.