З А П О В Е Д № 832/27.10.2011г.

ОБЩИНА  АКСАКОВО            ВАРНЕНСКА  ОБЛАСТ

Аксаково 9154                       тел. (052) 76 20 40

ул. “Г.Петлешев” №58Б           факс (052) 76 32 93

          e-mail: aksakovo@mail.orbitel.bg
З А П О В Е Д

 

832/27.10.2011г.

 

На основание чл. 44 ал.1 т.4 и т.8 от ЗМСМА и в изпълнение на пункт VІ от заповед № РД-11-7706-338/26.10.2011г. на Областния управител на област с административен център Варна, във връзка с осигуряване опазване на обществения ред и спокойствие на гражданите при провеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и избори за кметове на кметства на 30 октомври 2011г.

 

Н А Р Е Ж Д А М

 

1. Началникът на Районно полицейско управление – Аксаково да организира опазване на обществения ред като осигури нормална обстановка по време на предизборната кампания и изборния ден.

2. Управителите и собствениците на магазини, заведения за обществено хранене и други обществени места да преустановят продажбата на спиртни напитки от 20.00 часа на 29 октомври 2011г. до 20.00 часа на 30 октомври 2011г.

3. Длъжностните лица по гражданско състояние да уведомят желаещите да сключат граждански брак за забраната по т.2 от настоящата заповед.

4. Кметовете и кметските наместници по населени места да вземат необходимите мерки в изборния ден да не се провеждат масови прояви, при които съществуват предпоставки за нарушаване на обществения ред.

5.Секретарят на община Аксаково да осигури огласяване на настоящата заповед  като я сведе за информация на лицата посочени по-горе и цялото население на община Аксаково.

 

Копие от тази заповед да се сведе за информация и незабавно изпълнение на началника на РПУ Аксаково, секретаря на община Аксаково, кметовете и кметските наместници, длъжностните лица по гражданско състояние.

 

 

ИНЖ.СТОЯН ВЪЛЧЕВ

В.И.Д.КМЕТ НА ОБЩИНА АКСАКОВО:

 (съгл.Решение № 45.1.1  на ОбС Аксаково от Протокол № 45/19.09.2011г.)

 

Съгласували:

Н.Симеонова

В.Юнакова


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.