Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА  

 

        Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:

                     

                                         

              Заповед №ЗД-215/21.09.2011г. на В.И.Д. Кмет на Община Аксаково за удължаване срока на заповед за възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 050018 по КВС на землище на с. Кичево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел жилищно строителство.     

                                                                                                  

              Заповед №ЗД-216/21.09.2011г. на В.И.Д. Кмет на Община Аксаково за удължаване срока на заповед за възлагане изработване на ПУП – парцеларен план за транспортен достъп за ветрогенератори в ПИ №№058017, 055014, 063045, 064038, 020007, 063035, 060028 и 059005 по КВС на землище на с. Изворско, ПИ №025011 по кадастралната карта на землище с. Зорница и ПИ №№001013 и 007025 по КВС на землище с. Доброглед, общ. Аксаково,  обл.Варненска.        

                                             

               Заповед №ЗД-217/21.09.2011г. на В.И.Д. Кмет на Община Аксаково за удължаване срока на заповед за възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 058017 по КВС на землище на с. Изворско, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел монтаж на съоръжение за производство на електрическа енергия – ветрогенератор 1бр.     

                       

               Заповед №ЗД-218/21.09.2011г. на В.И.Д. Кмет на Община Аксаково за удължаване срока на заповед за възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 055014 по КВС на землище на с. Изворско, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел монтаж на съоръжение за производство на електрическа енергия – ветрогенератор 1бр.       

                       

               Заповед №ЗД-219/21.09.2011г. на В.И.Д. Кмет на Община Аксаково за удължаване срока на заповед за възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 063045 по КВС на землище на с. Изворско, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел монтаж на съоръжение за производство на електрическа енергия – ветрогенератор 1бр.     

                                    

               Заповед №ЗД-220/21.09.2011г. на В.И.Д. Кмет на Община Аксаково за удължаване срока на заповед за възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 064038 по КВС на землище на с. Изворско, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел монтаж на съоръжение за производство на електрическа енергия – ветрогенератор 1бр.  

  

               Заповед №ЗД-221/21.09.2011г. на В.И.Д. Кмет на Община Аксаково за удължаване срока на заповед за възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 025011 по кадастралната карта на землище с. Зорница, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел монтаж на съоръжение за производство на електрическа енергия – ветрогенератор 1бр.     

 

              Заповед №ЗД-222/21.09.2011г. на В.И.Д. Кмет на Община Аксаково за удължаване срока на заповед за възлагане изработване на ПУП – парцеларен план за кабелно ел. трасе за ветрогенератори в ПИ №№058017, 055014, 063045, 064038, 020007, 063035, 060028 и 059005 по КВС на землище на с. Изворско, ПИ №025011 по кадастралната карта на землище с. Зорница и ПИ №№001013 и 007025 по КВС на землище с. Доброглед, общ. Аксаково,  обл.Варненска.     

 

               Заповед №ЗД-223/21.09.2011г. на В.И.Д. Кмет на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 027049 по КВС на землище с. Кичево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел жилищно строителство.                                                              

 

              Заповед №ЗД-224/21.09.2011г. на В.И.Д. Кмет на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 027046 по КВС на землище на с. Кичево, общ. Аксаково, обл.Варненска с цел жилищно строителство.  

 

              Заповед №ЗД-225/26.09.2011г. на В.И.Д. Кмет на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 042208 по КВС на землище с. Кичево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на магазин за бяла техника.                                                                                                                          

            

              Заповед №ЗД-226/26.09.2011г. на В.И.Д. Кмет на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 042207 по КВС на землище с. Кичево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на магазин за бяла техника.                                                             

         

              Заповед №ЗД-227/26.09.2011г. на В.И.Д. Кмет на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 061050 по КВС на землище с. Кичево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел жилищно строителство.                                                             

      

              Заповед №ЗД-228/26.09.2011г. на В.И.Д. Кмет на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 032030 по КВС на землище гр. Игнатиево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на складове за промишлени стоки.                                                              

 

              Заповед №ЗД-229/26.09.2011г. на В.И.Д. Кмет на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 089059 по КВС на землище гр. Игнатиево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на навес за съхранение на селскостопанска техника и инвентар.                                                             

 

              Заповед №ЗД-230/26.09.2011г. на В.И.Д.  Кмет на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор 87518.27.122  по кадастралната карта на  с. Яребична, общ. Аксаково,  обл.Варненска.    

                                                                                  

               Заповед №ЗД-231/26.09.2011г. на В.И.Д. Кмет на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ №617 по плана на с. о. “Янчова поляна” на землище гр. Аксаково, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел жилищно строителство.                                                      

 

               Заповед №ЗД-232/26.09.2011г. на В.И.Д. Кмет на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ №614 по плана на с. о. “Янчова поляна” на землище гр. Аксаково, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел жилищно строителство.                                                      

 

               Заповед №ЗД-233/26.09.2011г. на В.И.Д. Кмет на Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПРЗ за УПИ ІV-230 в кв.16 по действащия план на с. Осеново, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел делба на имота.    

 

             Заповед №ЗД-234/26.09.2011г. на В.И.Д. Кмет на Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПРЗ за УПИ VІ-377 в кв.31 по действащия план на с. Ген. Кантарджиево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел прилагане на разпоредбите на §8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ.

   

              Заповед №ЗД-235/26.09.2011г. на В.И.Д. Кмет на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – парцеларен план за “Кабелна линия 20кV от съществуващ ЖР стълб от отклонение ВЕЛ 20кV извод “Единство” до нов трафопост тип БКТП” в ПИ 365013 по КВС на землище с. Осеново, общ. Аксаково,  обл.Варненска.     

                                                        

               Заповед №ЗД-236/26.09.2011г. на  В.И.Д. Кмет на Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за УПИ ХХІV-1778 в кв.112 по действащия план на гр. Аксаково, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел промяна линиите на застрояване.    

 

Заповедите подлежат на обжалване по реда на чл.215 от 3УТ в 14-дневен срок от обявяването им по реда на АПК пред Административен съд Варна чрез Община Аксаково.

 

                                                                                                 ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.