Проект за Дневен ред за VIII-ма сесия на ОбС - Аксаково - 21.04.2016г.

 

На основание чл.25 т.1 от ЗМСМА свиквам IX-та сесия на Общински съвет - Аксаково на 21.04.2016г. от 10:00 часа в Общински детски комплекс – гр. Аксаково, при следния

 

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-208/11.04.2016г., относно: Получени пари за четвъртото тримесечие на 2015г. от Кмета на Община Аксаково.

2.Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-209/11.04.2016г., относно: Получени пари за четвъртото тримесечие на 2015г. от Председателя ОбС – Аксаково.

 1. Докладна записка с вх.№ ОБС–9500-206/07.04.2016г., относно: Разглеждане и приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Аксаково за 2015г.
 2. Молба заявление с вх.№ ОБС-9500-207/08.04.2016г., относно: Кандидастване на Църковните настоятелства от територията на общината с проектни предложения по подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селските райони от ПРСР 2014-2020г.
 3. Молба заявление с вх.№ ОБС-9500-207/08.04.2016г., относно: Вземане на решение за освобождаване от общински такси и цени за административни и технически услуги на църковните настоятелства.
 4. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-203/06.04.2016г., относно: Изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Аксаково.
 5. Обсъждане на годишните доклади за дейността на читалищата на територията на Община Аксаково за 2015г.
 6. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-204/06.04.2016г., относно: Разкриване на Център за обществена подкрепа (ЦОП) и предоставяне на част от имот – частна общинска собственост за осъществяване на неговата дейност.
 7. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-202/06.04.2016г., Изменение и допълнение на Решение № 62.43, взето с Протокол № 062 от 18.08.2015г. на Общински съвет – Аксаково.
 8. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-211/12.04.2016г., Изменение и допълнение на Решение № 6.9., взето с Протокол № 006 от 25.02.2016г. на Общински съвет – Аксаково.
 9. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-188/05.04.2016г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост от НИ № 10.9 /десет, девет/ целия с площ 565 /петстотин шестдесет и пет/ кв.м., категория на имота – пета, по ПНИ на местност „Припешки тераси”, землище с.Припек, община Аксаково.
 10. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-192/05.04.2016г относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост от НИ № 10.10 /десет, десет/ целия с площ 572 /петстотин седемдесет и два/ кв.м. по ПНИ на местност „Припешки тераси”, землище с.Припек, община Аксаково.
 11. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-198/06.04.2016г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за продажба на 20/двадесет/ кв.м.ид.ч., включени в УПИ XVІІ-89, кв. 14 по действащия план на с.Водица, по Заявление от Елица Христова Лукова.
 12. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-199/06.04.2016г., относно: Прекратяване на съсобственост върху имоти УПИ XXV, кв.56а, целия с площ 1000 кв.м. и УПИ І, кв. 67, 800 кв.м.ид.части по плана на гр.Игнатиево, чрез замяна и доплащане между Община Аксаково и Димитра Панайотова Синтерова, Добринка Стайкова Радева и Павлина Стайкова Борисова наследници на Панайот Павлов Петков .
 13. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-120/10.03.2016г., относно: Учредяване право на ползване върху НИ № 10.228, с площ 2403 кв.м. по ПНИ на местност „Припешки тераси”, землище с.Припек, община Аксаково, по заявление на Емил Димитров Иванов, пълномощник на Дочка Петкова Иванова.
 14. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-137/11.03.2016г., относно: Учредяване право на ползване върху ПИ № 106006, с площ 4.760 кв.м., местност „Франгенска река”, по КВС на землище с.Долище, община Аксаково, по Заявление от Иванка Владева Мирчева.
 15. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-122/10.03.2016г., относно: Учредяване право на ползване върху ПИ №031016, с площ 5.042 кв.м., местност „Вратника”, по КВС на землище с.Въглен, община Аксаково, по Заявление от Николай Илиев Николаев.
 16. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-138/11.03.2016г., относно: Учредяване право на ползване върху ПИ №106013, с площ 10.406 кв.м., местност „Франгенска река”, по КВС на землище с.Долище, община Аксаково, по Заявление от Паруш Иванов Банчев.
 17. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-200/06.04.2016г., относно: Предоставяне на земеделски земи от ОПФ (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от КВС на землищата в Община Аксаково) за обезщетяване на собственици по реда на §27, ал.2 от ПРЗ към ЗИД на ЗСПЗЗ – ДВ бр.62/10.08.2010г.
 18. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-212/12.04.2016г., относно: Предоставяне на земеделски земи от ОПФ (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от КВС на землищата в Община Аксаково) за обезщетяване на собственици по реда на §27, ал.2 от ПРЗ към ЗИД на ЗСПЗЗ – ДВ бр.62/10.08.2010г. в с. Долище на Коста Сребров Сербезов.
 19. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-213/13.04.2016г., относно: Съгласие за строеж на обща граница по заявление на „АКСА-96” ЕООД с управител Николай Чернев Чернев.
 20. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-191/05.04.2016г., относно: Искане за одобряване на задание и разрешение за възлагане изработването на ПУП-ПП за ПИ с индефикатор 87518.44.37 по кадастрална карта на з-ще с.Яребична, общ.Аксаково, по Заявление от Гошо Венчев Якимов, пълномощник на "Ди Ай Джи" ООД.
 21. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-187/04.04.2016г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ 047040 по КВС на землище с. Кичево, общ. Аксаково по заявление на Димитър Желязков Димитров.
 22. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-190/05.04.2016г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ №067025 по КВС в землището на с.Изворско, общ. Аксаково, по заявление на Димитър Кирчев Димитров, пълномощник на „АНИОН-3” ЕООД.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: …………………...

      /СВ. ДОБРЕВА/  
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.