Проект за Дневен ред за IV-та сесия на ОбС - Аксаково - 22.12.2015г.На основание чл.25 т.1 от ЗМСМА свиквам ІV-та сесия на Общински съвет - Аксаково на 22.12.2015г. от 10:00 часа в Общински детски комплекс – гр. Аксаково, при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-633/11.12.2015г., относно: Определяне размер на обезпечение и дължим размер на отчисление по Наредба № 7/19.12.2013 г.за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци за обект „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Варна, Аксаково и Белослав“ в землище на с. Въглен, община Аксаково.

2.Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-631/11.12.2015г., относно: Определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2016 год. на територията на Община Аксаково.

3.Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-630/11.12.2015г., относно: Частично освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци на юридически лица, собственици на недвижими имоти на територията на община Аксаково за 2016 г.

4.Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-629/11.12.2015г., относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Аксаково.

5.Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-636/14.12.2015г., относно: Отпускане на безлихвен заем по проект, Ос 4 „ЛИДЕР“ от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 (ПРСР) на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Девня - Аксаково”, за осъществяване на Стратегия за местно развитие 2010 – 2013 за територията на общините Девня и Аксаково”, финансирана с договор № РД50-148 / 13.10.2011г. между Министерството на земеделието и храните, Държавен фонд „Земеделие“ и сдружение „МИГ Девня – Аксаково“.

6.Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-632/11.12.2015г., относно: Държавен план-прием за учебната 2016/2017 година.

7.Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-619/10.12.2015г., относно: Прекратяване на концесия с предмет „Изпълнение на публична услуга - обществен превоз на пътници с автобуси по транспортната схема на Община Аксаково”.

8.Докладна записка с вх.№ ОБС–9500-612/07.12.2015г., относно: Предоставяне за безвъзмездно ползване на компютърна техника за нуждите на РУ - Аксаково при ОД на МВР – Варна.

9.Докладна записка с вх.№ ОБС–9500-627/11.12.2015г., относно: Разпореждане с имот - общинска собственост, за продажба на поземлен имот с площ 580 кв.м., идентификатор 87518.501.137, начин на трайно ползване - друг вид застрояване, по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Яребична, Община Аксаково.

10.Докладна записка с вх.№ ОБС–9500-628/11.12.2015г., относно: Разпореждане с имот - общинска собственост, за продажба на 324 кв.м. ид.ч., целия с площ 909 кв.м., включени в поземлен имот с идентификатор 31334.501.278, начин на трайно ползване – ниско застрояване, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Зорница, община Аксаково.

11.Докладна записка с вх.№ ОБС–9500-616/10.12.2015г., относно: Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Кабелно ел. захранване” на ПИ №050018 по КВС на з-ще с.Кичево, общ.Аксаково, по Заявление на Иванка Георгиева Чобанова.

12.Докладна записка с вх.№ ОБС–9500-634/11.12.2015г., относно: Промяна на действащия план на с.Кичево в частта му относно улична регулация в участъка пред лицето на УПИ ІХ-308 в кв.40.

13.Докладна записка с вх.№ ОБС–9500-637/15.12.2015г., относно: Възлагане изработване на проект за изменение на действащия застроителен, регулационен и кадастрален план на гр.Аксаково, общ.Аксаково, обл. Варна.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: …………………...

/СВ. ДОБРЕВА/

/вв

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.