Докладна записка - Определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2016 год. на територията на Община АксаковоДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

АКСАКОВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от инж. Атанас Костадинов Стоилов – Кмет на Община Аксаково

ОТНОСНО: Определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2016 год. на територията на Община Аксаково

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно разпоредбите на чл. 67, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, размерът на таксата се определя в левове според количеството на битовите отпадъци, а с измененията и допълненията в чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ /обн.,ДВ бр. 101 от 22.11.2013 г., в сила от 01.01.2015г./, когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по чл. 67, ал. 1, размерът на таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет, която не може да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена. В тази връзка в същия закон беше предвидено до 30 юни 2014 г. Министерският съвет, съвместно с Националното сдружение на общините в Република България да разработи методика за изготвяне на план-сметката с необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне размера на таксата за битови отпадъци, и да внесе в Народното събрание проект за изменение на чл. 66 и чл. 67. До този момент няма промяна в нормативната уредба.

На 07.12.2015 г. е получено от Националното сдружение на общините в република България /НСОРБ/ писмо с вх. № 63 00-39/07.12.2015 г., в което ни информират, че от НСОРБ са предложили промени в ЗМДТ, позволяващи законосъобразно определяне на такса за битовите отпадъци през 2016 г. по досегашния ред.

Предвид гореизложеното, предлагаме размерът на таксата за битови отпадъци да продължи да се определя за жилищните и нежилищните имоти на гражданите, на база данъчната оценка на имотите, а за предприятията, на база по-високата между отчетната стойност на имота и данъчната оценка на имота.

За по-справедливото облагане на имотите на гражданите и ненатоварване и прехвърляне тежестта от плащането на ТБО върху фирмите, в чл. 17, ал.3 и чл.17 б от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково са предвидени възможности за облекчения, като таксата за битови отпадъци не се заплаща в частта за сметосъбиране и сметоизвозване от предприятията, находящи се в районите на организирано сметосъбиране и сметоизвозване, в случаите когато са сключили договор с лицензирана фирма за извършване на същата по вид услуга и не се събира такава в частта за сметосъбиране и сметоизвозване, за недвижими имоти, които не се използват целогодишно и за които задължените лица (физически и юридически лица) са подали заявление – декларация за освобождаване.

Във връзка с извършения анализ на разходите в дейност „Чистота” по видове дейности, а именно:

1. За осигуряване на съдове, включително за разделно събиране за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други;

2. За събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за третирането им;

3. За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците;

4. Почистване, в това число и от сняг, на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване.,

се установи, че са необходими повече средства за описаните дейности в т. 3 и т.4. Причините са следните:

- Увеличен е размерът на отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, определени с Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина на изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, от 22 на тон отпадък за 2014 г., 28 лв. на тон отпадък за 2015 г. до 36 лв. за 2016 г.;

- Необходими са средства за приемане и третиране на битовите и зелените отпадъци в Регионалната система за неопасни отпадъци за общините Варна, Аксаково и Белослав, както и за обезпечаване на дейностите по разделното събиране и транспортирането на зелените отпадъци до територията на Регионалното депо;

- Следва да се предвидят средства за обезпеченията по чл.60 от Закона за управление на отпадъците, които изчислени по реда на Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина на изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, за Регионалната система за неопасни отпадъци за общините Варна, Аксаково и Белослав възлизат на 6, 99 лв. за тон отпадък.

С оглед на факта, че разходите за дейностите по управление на отпадъците са повишени, предлагаме увеличение на размера на таксата за битови отпадъци за 2016 г., заплащана от физическите лица с 20%, като същевременно ще продължи и ще се завиши дейността по принудителното събиране от некоректните платци, с цел осигуряване на необходимите приходи.

Предвид извършения анализ, необходимите средства са предвидени в предложената план-сметка за разходите по гореописаните дейности за 2016 г.

С оглед на горното, и на основание чл. 21, ал.1, т. 7 от ЗМСМА , във връзка с чл. 66 ал. 1 от ЗМДТ и чл. 16 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на Община Аксаково, предлагам Общински съвет Аксаково да следните проекто-

РЕШЕНИЯ:

Определя размерът на таксата за битови отпадъци за 2016 г., както следва:

І. За застроените жилищни и нежилищни имоти на граждани /физически лица, собственици или ползватели/:

І.1. За районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване, определени със Заповед 868/29.10.2014 г. на Кмета на Община Аксаково, таксата за битови отпадъци се определя:

І.1.1. За гр. Аксаково и селищни образувания - 2,72 на хиляда върху данъчната оценка на имотите, разпределена за следните видове дейности:

А/ събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за третирането им - 0,82 на хиляда

Б/ проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците - 1,45 на хиляда

В/ почистване, в това число и от сняг, на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 0,45 на хиляда

І.1.2. За гр.Игнатиево, с.Любен Каравелово и селищни образувания - 6,04 на хиляда върху данъчната оценка на имотите , разпределена за следните видове дейности:

А/ събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за третирането им - 1,83 на хиляда

Б/ проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците - 3,21 на хиляда

В/ почистване, в това число и от сняг, на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 1,00 на хиляда

І.1.3. За с.Въглен /с изключение на имотите, в които се осъществява стопанска дейност/ – да не се начислява такса за битови отпадъци за следните видове дейности:

А/ събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за третирането им;

Б/ проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците;

В/ почистване, в това число и от сняг, на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване;

І.1.4. За с.Кичево и селищни образувания - 3,19 на хиляда върху данъчната оценка на имотите , разпределена за следните видове дейности:

А/ събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за третирането им - 0,97 на хиляда

Б/ проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците - 1,69 на хиляда

В/ почистване, в това число и от сняг, на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 0,53 на хиляда

І.1.5. За всички останали населени места и селищни образувания, вкл.имотите в с.Въглен, в които се осъществява стопанска дейност - 6,48 на хиляда върху данъчната оценка на имотите, разпределена за следните видове дейности:

А/ събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за третирането им -1,97 на хиляда

Б/ проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците - 3,44 на хиляда

В/ почистване, в това число и от сняг, на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 1,07 на хиляда

І.2. За застроените и незастроените имоти на граждани /физически лица, собственици или ползватели/, непопадащи в районите на организираното сметосъбиране и сметоизвозване, определени със Заповед № 868/29.10.2014 г. на Кмета на Община Аксаково - таксата за битови отпадъци се определя в размер на 1,22 на хиляда върху данъчната оценка на имотите, разпределена само за следните видове дейности:

Б/ проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците- 0,93 на хиляда

В/ почистване, в това число и от сняг, на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 0,29 на хиляда

ІІ. За незастроените имоти на граждани /физически лица, собственици или ползватели/, попадащи в районите на организираното сметосъбиране и сметоизвозване, определени със Заповед № 868/29.10.2014 г. на Кмета на Община Аксаково - таксата за битови отпадъци се определя:

ІІ.1. За всички населени места и селищни образувания на територията на Община Аксаково 1,22 на хиляда върху данъчната оценка на имотите, разпределена за следните видове дейности:

Б/ проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците - 0,93 на хиляда

В/ почистване, в това число и от сняг, на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 0,29 на хиляда

ІІІ. За недвижими имоти, които не се използват целогодишно, и за които на лицата /физически лица, собственици или ползватели/ не се начислява ТБО на основание решение на Общински съвет-Аксаково – таксата за битови отпадъци се определя в размер на 1,22 на хиляда върху данъчната оценка на имотите, разпределена за следните видове дейности:

Б/ проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците - 0,93 на хиляда

В/ почистване, в това число и от сняг, на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 0,29 на хиляда

ІV. За недвижимите нежилищни имоти на фирми /предприятия, търговски дружества, кооперации и еднолични търговци и др./.

ІV.1. За застроените нежилищни имоти на фирми /предприятия, търговски дружества, кооперации, еднолични търговци и др./, попадащи в районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване, определени със Заповед 868/29.10.2014 г. на Кмета на Община Аксаково, таксата за битови отпадъци се определя - 7,5 на хиляда върху по-високата между отчетната стойност на имотите и данъчната им оценка, разпределена за следните видове дейности:

А/ събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за третирането им - 2,24 на хиляда

Б/ проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците- 4,17 на хиляда

В/ почистване, в това число и от сняг, на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване, както и почистване на стари замърсявания – 1,09 на хиляда

ІV.2. За незастроените нежилищни имоти на фирми /предприятия, търговски дружества, кооперации и еднолични търговци и др./, попадащи в районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване, определени със Заповед 868/29.10.2014 г. на Кмета на Община Аксаково- таксата за битови отпадъци се определя в размер на 2,3 на хиляда върху по-високата между отчетната стойност на имотите и данъчната им оценка, разпределена само за следните видове дейности:

Б/ проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците- 1,55 на хиляда

В/ почистване, в това число и от сняг, на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 0,75 на хиляда

ІV.3. За застроените и незастроените нежилищни имоти на фирми /предприятия, търговски дружества, кооперации, еднолични търговци и др./, непопадащи в районите на организираното сметосъбиране и сметоизвозване, определени със Заповед 868/29.10.2014 г. на Кмета на Община Аксаково - таксата за битови отпадъци се определя в размер на 1,5 на хиляда върху по-високата между отчетната стойност на имотите и данъчната им оценка, разпределена само за следните видове дейности:

Б/ проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците- 1,25 на хиляда

В/ почистване, в това число и от сняг, на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 0,25 на хиляда

ІV.4. За недвижими нежилищни имоти на фирми /предприятия, търговски дружества, кооперации, еднолични търговци и др./, когато са сключили договор с лицензирана фирма за извършване на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване и са освободени с решение на Общински съвет-Аксаково за този вид услуга – таксата за битови отпадъци се определя в размер на 2,3 на хиляда върху по-високата между отчетната стойност на имотите и данъчната им оценка, разпределена само за следните видове дейности:

Б/ проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците- 1,55 на хиляда

В/ почистване, в това число и от сняг, на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 0,75 на хиляда

V. За застроените недвижими жилищни имоти на фирми /предприятия, търговски дружества, кооперации, еднолични търговци и др./

V.1. За районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване, определени със Заповед 868/29.10.2014 г. на Кмета на Община Аксаково, таксата за битови отпадъци се определя:

V.1.1. За гр. Аксаково и селищни образувания - 2,72 на хиляда върху данъчната оценка на имотите , разпределена за следните видове дейности:

А/ събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за третирането им - 0,82 на хиляда

Б/ проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците – 1,45 на хиляда

В/ почистване, в това число и от сняг, на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване, както и почистване на стари замърсявания – 0,45 на хиляда

V.1.2. За гр. Игнатиево, с. Любен Каравелово и селищни образувания - 6,04 на хиляда върху данъчната оценка на имотите , разпределена за следните видове дейности:

А/ събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за третирането им - 1,83 на хиляда

Б/ проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците - 3,21 на хиляда

В/ почистване, в това число и от сняг, на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 1,00 на хиляда

V.1.3. За с.Въглен /с изключение на имотите, в които се осъществява стопанска дейност/ – да не се начислява такса за битови отпадъци за следните видове дейности:

А/ събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за третирането им;

Б/ проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците;

В/ почистване, в това число и от сняг, на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване;

V.1.4. За с.Кичево и селищни образувания - 3,19 на хиляда върху данъчната оценка на имотите , разпределена за следните видове дейности:

А/ събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за третирането им - 0,97 на хиляда

Б/ проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците - 1,69 на хиляда

В/ почистване, в това число и от сняг, на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 0,53 на хиляда

V.1.5. За всички останали населени места и селищни образувания, вкл.имотите в с.Въглен, в които се осъществява стопанска дейност - 6,48 на хиляда върху данъчната оценка на имотите , разпределена за следните видове дейности:

А/ събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за третирането им - 1,97 на хиляда

Б/ проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците- 3,44 на хиляда

В/ почистване, в това число и от сняг, на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване– 1,07 на хиляда

V.2. За застроените и незастроените жилищни имоти на фирми /предприятия, търговски дружества, кооперации, еднолични търговци и др./, непопадащи в районите на организираното сметосъбиране и сметоизвозване, определени със Заповед № 868/29.10.2014 г. на Кмета на Община Аксаково - таксата за битови отпадъци се определя в размер на 1,22 на хиляда върху данъчната оценка на имотите, разпределена само за следните видове дейности:

Б/ проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците-0,93 на хиляда

В/ почистване, в това число и от сняг, на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване– 0,29 на хиляда

VІ. За незастроените жилищни имоти на фирми /предприятия, търговски дружества, кооперации, еднолични търговци и др./, попадащи в районите на организираното сметосъбиране и сметоизвозване, определени със Заповед № 868/29.10.2014 г. на Кмета на Община Аксаково - таксата за битови отпадъци се определя:

VІ.1. За всички населени места и селищни образувания на територията на Община Аксаково 1,22 на хиляда върху данъчната оценка на имотите , разпределена за следните видове дейности:

Б/ проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците- 0,93 на хиляда

В/ почистване, в това число и от сняг, на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 0,29 на хиляда

VІІ. За недвижими жилищни имоти, които не се използват целогодишно и за които задължените лица – фирми /предприятия, търговски дружества, кооперации, еднолични търговци и др./, са освободени с решение на Общински съвет-Аксаково – таксата за битови отпадъци се определя в размер на 1,22 на хиляда върху данъчната оценка на имотите, разпределена за следните видове дейности:

Б/ проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците- 0,93 на хиляда

В/ почистване, в това число и от сняг, на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 0,29 на хиляда

VІІІ. Общински съвет Аксаково приема и одобрява план – сметка на разходите в дейност „Чистота” за всяка дейност за 2016 г., съгласно Приложение № 1.

Приложение:

1. Приложение №1: План – сметка на разходите в дейност „Чистота” за всяка дейност за 2016 г.;

2. Анализ на основание на чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Аксаково;

3. Калкулация на планираните приходи от ТБО през 2016 г.

ИНЖ.АТАНАС СТОИЛОВ

Кмет на Община Аксаково

Съгласували:

Руска Илиева

инж.Кр.Дянкова

Десислава Стоянова

Ирина Тодорова
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.