Докладна записка - Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Аксаково


ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

АКСАКОВО

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А

от инж. Атанас Костадинов Стоилов – Кмет на Община Аксаково

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Аксаково

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Необходимостта от внасяне за приемане от Общински съвет - Аксаково на предложения проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Аксаково се обуславя от следните причини:

1. Причини, налагащи приемането на изменението на нормативния акт:

Функциите, които изпълняват общините и изпълнението на ангажиментите им по нормативните актове се увеличават все повече, а видовете приходи, предоставени им за администриране не търпят никаква промяна. В същото време пред общините стоят редица проблеми и предизвикателства: изоставена или неизползвана собственост, финансиране на инфраструктура, незаконно строителство, енергийна ефективност, поддръжка на сградния фонд, социални услуги, качествено образование, облагородяване и зелени площи и т.н. Критериите и изискванията на населението също се повишават.

Община Аксаково полага непрекъснати усилия за актуализация на предоставяните услуги и за реализацията на общинските цели и приоритети, така че да отговарят на потребностите на обществото. С проектите, финансирани от европейските фондове, Община Аксаково реализира част от инвестиционната си дейност, но за изпълнението им е необходимо да се предвидят средства за съфинансиране и за недопустими, непредвидени разходи. Въведено е прилагането на комплексно административно обслужване (КАО) в общината, като основната му цел е предоставяне на по-качествени и леснодостъпни услуги за гражданите и бизнеса чрез подобряването на обмена на данни между администрациите и по-малко документи и такси при предоставянето на административни услуги.

Предвид настъпилите промени във външната и вътрешна среда, се налага Община Аксаково да откликне на динамиката, съществуваща в развоя на обществените отношения, и да бъде извършено актуализиране на уреждащия тази материя нормативен акт, действащ на местно ниво.

2. Цели, които се поставят:

С предлаганото изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Аксаково се цели актуализиране на същата, в съответствие с настъпилите промени в обществените отношения и нормативните актове

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Не са необходими допълнителни средства, свързани с предлаганите промени.

4. Очаквани резултати от прилагането на уредбата:

Привеждане на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Аксаково в съответствие с външната среда, както и осъществяване на адекватно данъчно облагане на физическите и юридическите лица, което да позволи, Община Аксаково да състави една балансирана финансова рамка, осигуряваща устойчивото й развитие през 2016г.

5. Съответствие с правото на Европейския съюз:

Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Аксаково е подзаконов нормативен акт, от местно значение. Доколкото същият подлежи на приемане на основание чл. 21, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация от Общински съвет, като орган на местното самоуправление, то приложими са разпоредбите на „Европейската харта за местното самоуправление". Проектът на Наредбата е съобразен с чл. 3, т. 1, във връзка с т. 2 и чл. 4 от Европейската харта за местното самоуправление.

Предлаганият проект за изменение и допълнеие на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Аксаково не противоречи на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство и е изготвен изцяло в съответствия със Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/. Съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено, както от разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя, така и от съответствието на националния закон с правото на Европейския съюз.

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, предлагам на Общински съвет – Аксаково, следния проект на

РЕШЕНИЕ:

Изменя и допълва Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Аксаково, както следва:

§1. В Глава втора „Местни данъци”, Раздел І „Данък върху недвижимите имоти”, досега съществуващият текст на чл. 15, ал. 1, със съдържание:

Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер, както следва:

1. За гр. Аксаково, с. Игнатиево и с. Л.Каравелово и селищните образувания към тях - на 1,54 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.

2. За всички останали селищни места, селищни образувания към тях и вилни зони - на 2,0 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.“, се изменя и допълва, както следва:

„Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя, както следва:

1. За гр. Аксаково, гр. Игнатиево, с. Л.Каравелово и с. Кичево, селищни образувания към тях и вилни зони - в размер на 2,00 /две/ на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.”

2. За селата Доброглед, Долище, Орешак, Осеново и Слънчево, селищни образувания към тях и вилни зони – в размер на 3, 5 /три цяло и пет/ на хиляда върху данъчната оценка на невижимия имот.”

3. За всички останали селищни места, селищни образувания към тях и вилни зони - в размер на 3,0 /три/ на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.”

§2. В „Преходни и заключителни разпоредби : /създ. с Решение № 39.1.ХІХ. от Протокол № 39/25.01.2011г./“ се създава нов § 9 със следното съдържание:

§9. Измененията и допълненията на наредбата приети с Решение ……… от Протокол № …………..2015г. на Общински съвет - Аксаково влизат в сила от 01.01.2016г.

Приложения:

1. Калкулация на планираните приходи от Данък върху недвижимите имоти през 2016 г.

инж. АТАНАС СТОИЛОВ

Кмет на Община Аксаково

Съгласували:

Руска Илиева

Ирина Тодорова

Изготвил:

Десислава Стоянова

















Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.