Проект за Дневен ред за III-ра сесия на ОбС - Аксаково - 08.12.2015г.


На основание чл.25 т.1 от ЗМСМА свиквам ІІІ-та сесия на Общински съвет - Аксаково на 08.12.2015г. от 13:00 часа в Общински детски комплекс – гр. Аксаково, при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-596/25.11.2015г., относно: Определяне представител на Общински съвет – Аксаково в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България.

2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-597/25.11.2015г., относно: Определяне представител на Община Аксаково в Общото събрание на Фонд “Общинска солидарност“ към Националното сдружение на общините в Република България.

3. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-585/25.11.2015г., относно: Одобряване структурата на Общинска администрация – Аксаково.

4. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-558/17.11.2015г., относно: Получени командировъчни пари от Председателя на Общински съвет – Аксаково за третото тримесечие на 2015 г.

5. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-570/19.11.2015г., относно: Получени командировъчни пари от Кмета на Община Аксаково за третото тримесечие на 2015 г.

6. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-540/16.10.2015г., относно: Отчета за финансовото състояние на „АМЦСМП – АКСАКОВО” ЕООД към 30.09.2015г. и резултати от финансовото приключване на деветмесечието за 2015г.

7. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-573/19.11.2015г., относно: Информация за изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и промените по бюджета на Община Аксаково към 30.09.2015г.

8. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-571/19.11.2015г., относно: Поемане на дългосрочен общински дълг за непредвидени разходи по проект „Подобряване на градската инфраструктура за питейни и отпадъчни води в гр. Аксаково”.

9. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-572/19.11.2015г., относно: Изменение на бюджета на Община Аксаково за 2015 г.

10. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-589/25.11.2015г., относно: Предложение за годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Аксаково през 2016г.

11.Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-595/25.11.2015г., относно: Определяне на Представител на Община Аксаково в Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна” АД – гр. Варна.

12. Докладна записка с вх.№ ОБС–9500–588/25.11.2015г., относно: Определяне представител на Община Аксаково за участие в комисията по разработване на Областна здравна карта на област Варна.

13. Докладна записка с вх.№ ОБС–9500–590/25.11.2015г., относно: Промяна на Правилника за организацията и дейността на „Общинско социално предприятие за обществено хранене – домашен социален патронаж” /ОСП „ДСП”/.

14. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-594/25.11.2015г., относно: Мерки за гарантиране публичност на информация в Официален вестник на Европейския съюз за откриване на концесия за публична услуга по възлагане на обществен превоз на пътници с автобуси по транспортна схема на Община Аксаково.

15. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-599/26.11.2015г., относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за километър пробег.

16. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-586/25.11.2015г., относно: Изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред на Община Аксаково.

17. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-598/25.11.2015г., относно: Определяне представител на Община Аксаково в Общото събрание на „ВиК” ООД – Варна и в Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособена територия обслужвана от „ Водоснабдяване и канализация-Варна“ООД.

18. Покана от Областен управител на област с административен център – Варна, с вх. № ОБС-9500-584/24.11.2015г., относно: Даване мандат на представителя на Община Аксаково в Общото събрание на асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД, Варна за представяне на позиция и гласуване по обявения дневен ред.

19. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-587/25.11.2015г., относно: Предоставяне на изградената инфраструктура по проект: "Подобрение на водоснабдителната мрежа на с.Кичево, община Аксаково" с Възложител Община Аксаково на оператора "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД - гр.Варна за стопанисване и експлоатация.

20. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-593/25.11.2015г., относно: Одобряване на годишен план за ползване на дървесина през 2016 г. в горите, собственост на община Аксаково.

21. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-567/19.11.2015г., относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот публична общинска собственост, находящ се в УПИ ХХ „за детска градина”, кв. 14 по плана на гр. Аксаково.

22. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-568/19.11.2015г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за продажба на 20 кв.м.ид.ч., включени в УПИ VІІ-591, кв. 52, по действащия план на гр. Игнатиево, по Заявление от Петка Стойкова Манолова, Донка Георгиева Тодорова и Красимира Георгиева Камбурова.

23. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-575/23.11.2015г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за продажба на 30 кв.м.ид.ч., включени в УПИ V-146, кв.6, по действащия план на с. Кичево, по Заявление от Киро Маринов Киров.

24. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-591/25.11.2015г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за продажба на имот № 500.595, по ПНИ на местност „Старите лозя”, гр. Игнатиево, община Аксаково.

25. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-592/25.11.2015г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за продажба на 393 кв.м.ид.ч., включени в имот № 500.390, целия с площ 518 кв.м. по ПНИ на местност „Старите лозя” – земеделска земя, гр. Игнатиево, Община Аксаково.

26. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-582/24.11.2015г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за изграждане на пътна връзка за ПИ № 059033 по КВС в землището на с.Климентово, общ. Аксаково, по Заявление от Димитър Костадинов Митев.

27. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-583/24.11.2015г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за изграждане на пътна връзка за ПИ № 059059 по КВС в землището на гр.Игнатиево, общ. Аксаково, по Заявление от Кирил Ст. Стоянов и Галина Ст. Стоянова.

28. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-581/23.11.2015г., относно: Одобряване ПУП-ПЗ за ПИ № 050012 по КВС на з-ще с.Кичево, общ.Аксаково, по Заявление от Велика Георгиева Илиева.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: …………………...

/СВ. ДОБРЕВА/

/ндТърсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.