Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО

Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 065/18.09.2015г. на Общински съвет – Аксаково са приети следните решения:

·Решение № 65.12./ 18.09.2015г.

1. Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ № 056047 по КВС на з-ще с.Крумово, общ. Аксаково с цел определяне предназначението на имота за производствени и складови дейности, при условие, че финансирането е за сметка на възложителя „Агро резерв” ООД.

Проекта за ПУП – ПЗ да се изработи съгласно изискванията на ЗУТ, Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и норми за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба № 8/14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове. Същият да бъде придружен с планове - схеми за водоснабдяване, канализация, електрификация, за комуникационно-транспортната мрежа и др. съгласно изискванията на чл.108, ал.2 от ЗУТ.

Проектът за ПУП - ПЗ за ПИ № 056047 по КВС на з-ще с.Крумово, общ. Аксаково, ведно с изработените към него планове – схеми да бъде окомплектован със становища на основание чл.128, ал.6 от ЗУТ за съгласуване от заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества, по реда на чл.127, ал. 2 от с.з., становище на РИОСВ, Енерго-Про, Здравно заключение съгласно чл.18, ал.1 от Наредба № 36 от 21.07.2009г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол, решение на комисията по чл.17, ал.1 от ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка, скица съгласувана с Енерго-Про и ВиК.

Проектът за ПУП - ПЗ за ПИ № 056047 по КВС на з-ще с.Крумово, общ. Аксаково да се изработи като окончателен проект, който следва да бъде внесен в община Аксаково в срок до една година след влизане в сила на настоящото решение.

2. Одобрява представеното от Неделчо Иванов Недялков в качеството му на пълномощник на „Агро резерв” ООД задание по чл.125 от ЗУТ обосноваващо необходимостта от изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ № 056047 по КВС на з-ще с.Крумово, общ. Аксаково с цел определяне предназначението на имота за производствени и складови дейности.

·Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ настоящото решение не подлежи на оспорване.

·Решение № 65.13./ 18.09.2015г.

1. Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ № 046059 по КВС на з-ще гр.Игнатиево, общ.Аксаково с цел определяне на режим, начин и характер на застрояване на имота с обособяване на предимно производствена зона с преобладаващи складови функции, при условие, че финансирането е за сметка на възложителя „Булминерал” АД.

Проекта за ПУП – ПЗ да се изработи съгласно изискванията на ЗУТ, Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и норми за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба № 8/14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове. Същият да бъде придружен с планове-схеми за водоснабдяване, канализация, електрификация, за комуникационно-транспортната мрежа и др. съгласно изискванията на чл.108, ал.2 от ЗУТ.

Проектът за ПУП - ПЗ за ПИ № 046059 по КВС на з-ще гр.Игнатиево, общ.Аксаково, ведно с изработените към него планове – схеми да бъде окомплектован със становища на основание чл.128, ал.6 от ЗУТ за съгласуване от заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества, по реда на чл.127, ал. 2 от с.з., становище на РИОСВ, Енерго-Про, Здравно заключение съгласно чл.18, ал.1 от Наредба № 36 от 21.07.2009г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол, решение на комисията по чл.17, ал.1 от ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка, скица съгласувана с Енерго-Про и ВиК.

Проектът за ПУП - ПЗ за ПИ № 046059 по КВС на з-ще гр.Игнатиево, общ. Аксаково да се изработи като окончателен проект, който следва да бъде внесен в община Аксаково в срок до една година след влизане в сила на настоящото решение.

2. Одобрява представеното от Алексей Николаевич Родин в качеството му на изпълнителен директор на „Булминерал” АД задание по чл.125 от ЗУТ обосноваващо необходимостта от изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ №046059 по КВС на з-ще гр.Игнатиево, общ. Аксаково с цел определяне на режим, начин и характер на застрояване на имота с обособяване на предимно производствена зона с преобладаващи складови функции.

·Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ настоящото решение не подлежи на оспорване.

ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АКСАКОВО

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.