Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТС Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО

 

Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 058/21.05.2015г. на Общински съвет – Аксаково е прието следното решение:

·   Решение № 58.24./ 21.05.2015г.

1. Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ № 010009 по КВС на з-ще с.Кичево, общ.Аксаково с цел установяване на режим за застрояване в съответствие с начина на трайно ползване.

2. Одобрява представеното от Михаил Парушев Русев и Велика Парушева Илиева задание по чл.125 от ЗУТ обосноваващо необходимостта от изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ № 010009 по КВС на з-ще с.Кичево, общ.Аксаково с цел установяване на режим за застрояване в съответствие с начина на трайно ползване.

 

·          Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

 

 

                                                                              

ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АКСАКОВО

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.