Местност „Над асфалта" - №103.1616

ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.30 от 11.04.2006г. в сила от 12.07.2006г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е издадена заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗРЗСПЗЗ за възстановяване на новообразуван имот по плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за местност „Над асфалта”, КР 103, землище гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна.

Уведомяват се Иван Атанасов Иванов, Марийка Димитрова Неделчева и всички заинтересовани лица, че е издадена заповед № 22/16.03.2015 г. на Кмета на Община Аксаково, на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ, за възстановяване на новообразуван имот 103.1616 по ПНИ на местност „Над асфалта”, землище гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед №РД-10-7706-269/20.09.2010 г. на Областния управител на област Варна, във връзка със заявление с вх. № УТ 55.1-3/05.02.2015 г. подадено от Снежанка Ангелова Камбурова,.

Заповед 22/16.03.2015 г. на Кмета на Община Аксаково подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й пред Районен съд – Варна.

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

Изготвил:

инж.М.Пискалска

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.