Съобщение за промяна на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково

СЪОБЩЕНИЕ

Община Аксаково уведомява всички заинтересовани лица, за изготвен проект на докладна записка на Кмета на Община Аксаково, който предстои да бъде внесен в Общински съвет – Аксаково, относно: изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково, както следва: отмяня на т.10.8 от раздел. „Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение“ от Приложение № 1 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково.

На основание чл.26 ал.2 от ЗНА, във връзка с чл.77 от АПК всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект, в срок от 14 дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, в сградата на Община Аксаково, с адрес: „Георги Петлешев” № 58Б или на e-mail: aksakovo@mail.orbitel.bg.

Мотивите за изменение на наредбата са следните:

І. На основание чл.37о, ал.1 от ЗСПЗЗ общинският съвет определя с решение, прието с мнозинство от общия брой на съветниците, размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално ползване в зависимост от броя и вида на отглежданите и регистрирани пасищни животни на територията на съответното землище, както и правила за ползване на мерите и пасищата.

С оглед предвидената в ЗСПЗЗ правна възможност за определяне на такса за общо ползване на общинските мери и пасища със свое решение ОбС Аксакво бе определил такава, а именно 1.50лв./дка. През времето на действие на тази разпоредбата се установи, че същата не е ефиктивна и не носи ползи на гражданите, респективно на общината. Това обстоятелство ни доведе до заключението да отменим посочената такса и да остане безвъзмездно общото ползване на общинските мери и пасища.

ДАТА:17.03.2015 г.

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.