Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО

Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 055/12.03.2015г. на Общински съвет – Аксаково са приети следните решения:

· РЕШЕНИЕ № 55.22/ 12.03.2015г.

1. Дава предварително съгласие за проектиране на водопровод за ПИ с идентификатори 87518.9.187, 87518.9.191, 87518.9.183, 87518.28.36, 87518.28.37 и 87518.28.26 по кадастралната карта на с.Яребична, общ.Аксаково, което преминава през имоти: ПИ № 87518.9.187 – нива, собственост на Борис Тодоров Груев, ПИ № 87518.9.191 – нива с индивидуално застрояване, собственост на Гергина Стоянова Господинова, ПИ № 87518.9.193 – нива, собственост на Община Аксаково, ПИ № 87518.9.152 – нива, собственост на Станка Николова Георгиева, Таня Костадинова Георгиева и др., ПИ № 87518.9.153 – нива, собственост на н-ци на Величка Жекова Николова, ПИ № 87518.9.183 – нива, собственост на Роза Йорданова Лалова, ПИ № 87518.9.182 – нива, собственост на Вълкана Николова Николова, ПИ № 87518.9.181 – нива, собственост на Даринка Атанасова Йорданова и ПИ № 87518.0.134 – полски път, собственост на Община Аксаково.

Определя срок на валидност на предварителното съгласие две години.

2. Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Водопровод” за ПИ с идентификатори 87518.9.187, 87518.9.191, 87518.9.183, 87518.28.36, 87518.28.37 и 87518.28.26 по кадастралната карта на с.Яребична, общ. Аксаково, с териториален обхват поземлени имоти по кадастралната карта на с.Яребична, както следва: ПИ № 87518.9.187 – нива, собственост на Борис Тодоров Груев, ПИ № 87518.9.191 – индивидуално застрояване, собственост на Гергина Стоянова Господинова, ПИ № 87518.9.193 – нива, собственост на Община Аксаково, ПИ № 87518.9.152 – нива, собственост на Станка Николова Георгиева, Таня Костадинова Георгиева и др., ПИ № 87518.9.153 – нива, собственост на н-ци на Величка Жекова Николова, ПИ № 87518.9.183 – нива, собственост на Роза Йорданова Лалова, ПИ № 87518.9.182 – нива, собственост на Вълкана Николова Николова, ПИ № 87518.9.181 – нива, собственост на Даринка Атанасова Йорданова и ПИ №87518.0.134 – полски път, собственост на Община Аксаково, при условие, че финансирането на: проектът за ПУП-ПП; средствата за обезщетяване на засегнатите собственици; техническия проект за Водопровода са за сметка на възложителите Веселинка Иванова Янева, Кънчо Иванов Жеков, Гергина Стоянова Господинова, Красимир Грудев Шаренков, Татяна Борисова Добрева и Роза Йорданова Лалова.

ПУП-парцеларния план да съдържа регистри на засегнатите от трасето поземлени имоти, с подробно описани НТП, категория, собственост, площ и дължина на трасето. Проектът да се изработи като окончателен проект, който да бъде внесен в община Аксаково в срок от една година след влизане в сила на настоящото решение.

3. Одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ за възлагане изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Водопровод” за ПИ с идентификатори 87518.9.187, 87518.9.191, 87518.9.183, 87518.28.36, 87518.28.37 и 87518.28.26 по кадастралната карта на с.Яребична, общ.Аксаково, придружено от опорен план.

· РЕШЕНИЕ № 55.23/ 12.03.2015г.

1. Дава предварително съгласие за проектиране на кабелната линия до ПИ № 044059 по КВС на з-ще с.Кичево с обща дължина на проектното трасе 129 м. /сто двадесет и девет метра/, което преминава през имоти държавна и публична общинска собственост: № 000008 – път III клас, собственост на Държавата, № 000265 – полски път, собственост на Община Аксаково, № 000288 – полски път, собственост на Община Аксаково и № 000209 – полски път, собственост на Община Аксаково, съгласно представеният единствен вариант на трасе за изграждане на кабелна линия за ПИ № 044059 по КВС на з-ще с.Кичево, общ.Аксаково предложен от Тодор Веков Тодоров в качеството му на управител на „Палома Ком” ЕООД. Определя срок на валидност на предварителното съгласие две години.

2. Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за проектиране на трасе за кабелна линия за захранване на ПИ № 044059 по КВС на з-ще с.Кичево, общ.Аксаково, с териториален обхват поземлени имоти по КВС на з-ще с.Кичево, както следва: № 000008 – път III клас, собственост на Държавата, № 000265 – полски път, собственост на Община Аксаково, № 000288 – полски път, собственост на Община Аксаково и № 000209 – полски път, собственост на Община Аксаково.

ПУП-парцеларния план да съдържа регистри на засегнатите от трасето поземлени имоти, с подробно описани НТП, категория, собственост, площ и дължина на трасето. Проектът да се изработи като окончателен проект, който да бъде внесен в община Аксаково в срок от една година след влизане в сила на настоящото решение.

3. Одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ за възлагане изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за проектиране на кабелна линия за захранване на ПИ № 044059 по КВС на з-ще с.Кичево, общ.Аксаково, придружено от опорен план.

· Решенията по т.2 и 3 не подлежат на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АКСАКОВО
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.