Съобщение за заседания на П.К. на 03.02.2015г. и на 05.02.2015г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

1. На 03.02.2015г. от 13.00 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Образование, култура, вероизповедание, спорт и младежки дейности” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-38/26.01.2015г., относно: Приемане на Годишен отчет за изпълнение на дейностите по Плана за младежта на Община Аксаково за 2014г. и План за младежта на Община Аксаково за 2015 година.

2. Доклад от комисията, назначена със Заповед № 11/08.01.2015г., относно: Разпределяне на годишната субсидия за 2015г., съгласно Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на  Община Аксаково.


2. На 03.02.2015г. от 14:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

                                                                     ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-39/27.01.2015г., относно: Приемане на "Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2015г.".

2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-20/16.01.2015г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска  собственост, за продажба на 10 кв.м. ид.ч., включени в УПИ І-115 по плана на с.Слънчево, по Заявление от Стоянка Петрова Станчева.

3. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-44/27.01.2015г., относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот - публична общинска собственост на Агенция за социално подпомагане.

4. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-28/23.01.2015г., относно: Разглеждане и приемане на изработен проект за ПУП – ПРЗ за изменение на действащия план на с.Долище, общ.Аксаково, обл.Варна за част от кв.5 и кв.31 .

5. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-36/26.01.2015г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за кабелна линия от ВЕЛ 20кV до ПИ 082007 по КВС на з-ще гр.Игнатиево, общ.Аксаково и предварително съгласие по чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, по Заявления от Слав Дечев Славов.

6. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-37/26.01.2015г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за изграждане на пътна връзка и път за ПИ №№ 046085 и 046091 по КВС в землището на гр.Игнатиево, общ. Аксаково, по Заявление от от „Новел” ООД и „Булминерал” АД.

7. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-15/15.01.2015г., относно: Одобряване на подробният устройствен план - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за обект "Кабелна линия" за захранване на ПИ № 201008 по КВС на  з-ще  с.Долище, общ.Аксаково, по Заявление от Константин Петров Георгиев.

8. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-41/27.01.2015г., относно: Одобряване на подробният устройствен план - план за застрояване за ПИ № 048004 по КВС на  з-ще  с.Кичево, общ.Аксаково, по Заявления от Петър  Жорж Георгиев и Евгени Петков Петков.

9. Съвместно заседание на Постоянната комисия по „Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” с Главен архитект на Община Аксаково, Директор Дирекция „УТ, Директор Дирекция „СК, Ресорният им Заместник кмет, Директор Дирекция ОСС” и Директор Дирекция „ИПЕПП”, във връзка с разглеждането на текстовете на проект за „Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на Община Аксаково”.


3. На 05.02.2015г. от 13:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Здравеопазване, социално подпомагане, трудова заетост и екология” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ ОБС–9500–42/27.01.2015г., относно: Разкриване на Център за обществена подкрепа (ЦОП), като делегирана от държавата дейност.

2. Докладна записка с вх.№ ОБС–9500–46/29.01.2015г., относно: Приемане на Общинска Стратегия за социално включване на етническите малцинства за периода 2015-2020 година и План за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за периода 2015-2017г. и 2014-2020г.


4. На 05.02.2015г. от 14.00 часа  ще се проведе заседание на П.К. по „Установяване конфликт на интереси, обществен ред и законност, транспорт и съобщения” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ ОБС–9500–43/27.01.2015г., относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ към Община Аксаково за изминалата 2014 година.

 

5. На 05.02.2015г. от 15:00 часа  ще се проведе съвместно заседание на П.К. по „Финансии, бюджет и инвестиции” и Председателски съвет в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-30/26.01.2015г., относно: Получени командировъчни пари от Кмета на община Аксаково за четвъртото тримесечие на 2014г.

2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-31/26.01.2015г., относно: Получени командировъчни пари от Председателя на Общински съвет – Аксаково за четвъртото тримесечие на 2014г.

3. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-11/13.01.2015г., относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Аксаково.

4. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-12/13.01.2015г., относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково.

5. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-32/26.01.2015г., относно: Съгласуване на Стратегически план за дейността на ЗВО в Община Аксаково за периода 2015г. - 2017г. и Годишен план за дейността на звено "Вътрешен одит" /ЗВО/ в Община Аксаково за 2015г.

6. Докладна записка с вх.№ ОБС–9500-40/27.01.2015г., относно: Приемане на бюджета на Община Аксаково за 2015г.

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: ………………........

                                                     /СВ. ДОБРЕВА/

 

/нд
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.