Докладна записка - Приемане на “Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2015г.”
ДО                               

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР. А К С А К О В О

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от

 

инж. Атанас Костадинов Стоилов –  Кмет на Община Аксаково, Област Варна

 

Относно: Приемане на “Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2015г.”


Уважаема Госпожо Председател,

Уважаеми Съветници,

           

С редакцията на Закона за общинската собственост, обнародвана в Държавен вестник бр. 54 от 13.06.2008г., се предвиди общинските съвети да приемат годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост по предложение на кмета на общината.

Представеният проект на годишна програма е съобразен със стратегията за управление на общинската  собственост, приета от Общински съвет Аксаково с решение №4.2/16.12.2011г. и отразява очакваните приходи и разходи по управлението и разпореждането с имотите – общинска собственост през календарната 2015г.

Предвид гореизложеното и на основание чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост и чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет Аксаково следното

 

 

РЕШЕНИЕ

 

1. Приема “Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2015г.”

           

 

 

 

ИНЖ. АТАНАС СТОИЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА АКСАКОВО 

 

 

Съгласували

Н. Иванова

А. Гьошев                                                                                

Р. Илиева 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.