Местност „Вълчан чешма” - №509.1693

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

            Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.30 от 11.04.2006г. в сила от 12.07.2006г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е издадена заповед за утвърждаване оценката на придаваеми части към новообразуван имот по плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Вълчан чешма”, КР 509 – земеделска земя, землище гр. Аксаково, община Аксаково.

            Уведомяват се Димитър Ангелов Ангелов, Ирина Ангелова Станкова, Милен Янчев Михайлов, Полина Янчева Иванова и всички заинтересовани лица, че е издадена заповед № 168/20.08.2014 г., на основание §4з, ал.2 от ПЗР ЗСПЗЗ, за утвърждаване оценката на придаваема площ към новообразуван имот 509.1693 по ПНИ на местност „Вълчан чешма”, землище гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед №РД-10-7706-269/20.09.2010 г. на Областния управител на област Варна, във връзка със заявление с вх. № УТ 53-50/26.06.2014 г. подадено от Лиляна Георгиева Йорданова.

Заповед №168/20.08.2014 г.на Кмета на Община Аксаково подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й пред Районен съд – Варна.

 

        

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

 

Изготвил:

инж.М.Пискалска

 


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.