Докладна записка - Изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред на територията на Община Аксаково

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
АКСАКОВО
           
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от инж. Атанас Костадинов Стоилов – Кмет на Община АксаковоОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред на територията на Община АксаковоУВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

         Необходимостта от внасяне за разглеждане на Общински съвет - Аксаково на предложенията за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред на територията на община Аксаково, посочени в настоящата докладна записка, се обуславят от следните мотиви:

1. Причините, които налагат изменението и допълнението на Наредбата за обществения ред на община Аксаково са актуализирането й съобразно действащото законодателство, настоящата структурата на общината и настъпилите промени във външната среда, както и необходимостта от уреждане на някои незасегнати с наредбата до този момент обществени отношения свързани с опазването на обществения ред.

2. Цели, които се поставят с прилагането на предложените изменения и допълнения на Наредбата за обществения ред на община Аксаково:
•    засилване контрола по опазване на обществения ред;
•    отговорно стопанисване на общинската собственост;
•    привеждане на Наредбата за обществения ред на община Аксаково в съответствие с действащото законодателство;
•    опазване почивката и спокойствието на гражданите.

3. Финансови и други средства не са необходими за прилагане на предложените изменения и допълнения на Наредбата за обществения ред на община Аксаково.

4. Очакваните резултати от прилагането на предложените изменения и допълнения на Наредбата за обществения ред на община Аксаково са осъществяването на по-стриктен контрол при съблюдаване спазването на обществения ред на територията на община Аксаково, опазване на общинската собственост и подобряване условията за отдих на гражданите.

5. Анализ на съответствие с правото на EC.
Предлаганият проект за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред на община Аксаково не противоречи на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство. Същият е изготвен изцяло в съответствия с действащото законодателство. Съответствието на проекта за изменение и допълнение на наредбата с правото на Европейския съюз е предопределено, както от директивите на Европейската общност, свързани с тази материя, така и от съответствието на националното ни законодателство с правото на Европейския съюз.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам на Общински съвет - Аксаково да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

I. Изменя и допълва Наредбата за обществения ред на община Аксаково, както следва:

§ 1. В Раздел ІІ „Опазване и осигуряване на обществения ред, организация и безопасност на движението“ се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл.3 се създават нови т.9а и т.19 със следното съдържание:

„9а. Обработването на сняг по тротоарите със сол или нейни разтвори;
За нарушителите се налага глоба/ имуществена санкция в размер от 50 до 500 лв.“

„19. Поставяне или трайно закрепване на предмети и съоръжения върху тротоари, площади, зелени площи, алеи и други терени общинска собственост, без надлежно разрешение от Кмета на Община Аксаково;
За нарушителите се налага глоба/ имуществена санкция в размер от 50 до 500 лв.“


2. В чл.5 досега съществуващият текст на т.2 със съдържание:

„Поставянето на съоръжения или предмети върху или над пътното платното, без надлежно разрешение от Кмета на Община Аксаково;“

се изменя както следва:
   
„Поставянето на съоръжения или предмети върху или над пътното платно, без надлежно разрешение от Кмета на Община Аксаково;“


§ 2. В Раздел ІV „Опазване на обществения ред в жилищни сгради, урегулирани поземлени имоти и вилните зони /селищни образувания/“ досега съществуващият текст на чл. 11, т.4, със съдържание:

„Провеждането на празненства, битови мероприятия и други събития, създаващи силен шум, смущаващ обитателите на други жилища извън интервала от 08.00 ч. до 14.00 ч. и от 16.00 ч. до 24.00 ч.“

се изменя по следния начин:

„Провеждането на празненства, битови мероприятия и други събития, създаващи силен шум, смущаващ обитателите на други жилища извън интервала от 08.00 ч. до 14.00 ч. и от 16.00 ч. до 23.00 ч.“


§ 3. В Раздел V „Ред и условия за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на община Аксаково“ досега съществуващият текст на чл. 25Б, ал.14, със съдържание:

„Постоянните пчелини задължително имат ограда. В срока по ал. 9 собственикът на пчелина поставя на оградата табелка с името си (наименование на фирмата), адрес (седалище), ЕГН (БУЛСТАТ), брой на пчелните семейства и регистрационен номер на пчелина.“

се допълва по следния начин:

„Постоянните пчелини задължително имат ограда. В срока по ал. 9 собственикът на пчелина поставя на оградата табелка с регистрационен номер на пчелина.“


§ 4. В Раздел VІ „Осигуряване на обществен ред и чистота при извършване
на строителна и ремонтно-строителна дейност“ се правят следните изменения:

1. В чл.32 досега съществуващият текст на ал.1, т.6 със съдържание:

„Изсичане или изкореняване на дървета и друга растителност в зелени площи без необходимите разрешителни документи,
Като крайна мярка служители, упражняващи контрол в строителството на територията на общината  в Дирекция "ОС и УТ" прилагат временно преустановяване на строителната дейност на обекта до отстраняване на допуснатото нарушение.“

се изменя както следва:

„Изсичане или изкореняване на дървета и друга растителност в зелени площи без необходимите разрешителни документи.
Като крайна мярка служители, упражняващи контрол в строителството на територията на общината в Дирекция "СК" прилагат временно преустановяване на строителната дейност на обекта до отстраняване на допуснатото нарушение.“

2. В чл.32 досега съществуващият текст на ал.2, т.2 със съдържание:

„Незабавно представяне на протокола за разглеждане от комисия назначена със Заповед на Кмета на Община Аксаково с участие на служители на Дирекция "ОС и УТ". Комисията в тридневен срок изработва становище и предписание за отстраняване на допуснатото нарушение в определен срок.“

се изменя както следва:

„Незабавно представяне на протокола за разглеждане от комисия назначена със Заповед на Кмета на Община Аксаково с участие на служители на Дирекция "СК". Комисията в тридневен срок изработва становище и предписание за отстраняване на допуснатото нарушение в определен срок.“

§ 5. В Раздел VІІ „Осигуряване на обществения ред в търговското обслужване. Общи изисквания към търговските обекти“ се правят следните изменения:

1. Досега съществуващият текст на чл.34 със съдържание:

„Фирмите, които търгуват, произвеждат и складират хранителни продукти или химически вещества, са длъжни да съгласуват своята дейност с органите на РИОКОС – Варна.“
За нарушители глоба/ имуществена санкция в размер от: 50 - 250 лв.“

се изменя и допълва както следва:

„Фирмите, които търгуват, произвеждат и складират хранителни продукти или химически вещества /допуснати за масова употреба/, са длъжни да съгласуват своята дейност с органите на БАБХ /Българска агенция по безопасност на храните/ или други агенции към министерство на земеделието и храните.
За нарушители глоба/ имуществена санкция в размер от: 50 - 250 лв.“

2. В чл.35, ал.1 се правят следните изменения:

2.1. Точка 1 се отменя.

2.2. Досега съществуващият текст на т.2 със следното съдържание:

„Ефикасни обезшумяващи мерки извън обекта, ако дейността на обекта е свързана със създаване на силен шум и доказана с протокол от РИОКОС – Варна“

се изменя както следва:

„Ефикасни обезшумяващи мерки за обекта, ако дейността на обекта е свързана със създаване на силен шум, доказани с протоколи от замерване  и становище от РИОСВ-Варна или РЗИ-Варна.“

2.3. Досега съществуващият текст на т.3 със следното съдържание:

„Ефикасна вентилационна система в обекта, без да допуска замърсяване на въздуха в други сгради и обществени места.“

се изменя и допълва както следва:

„Ефикасна вентилационна система в обекта, без да допуска замърсяване на въздуха в други сгради и обществени места, ако дейността на обекта е свързана със запрашаване, доказана с протоколи от замерване и становище от РИОСВ-Варна или РЗИ-Варна.“

3. В чл.36а се правят следните изменения:

3.1. Досега съществуващият текст на т.2 със следното съдържание:
„Документ за правомерно ползване на обекта – статут, документ за собственост или договор за наем;“

се изменя и допълва както следва:

„Документ за правомерно ползване на обекта – удостоверение за въвеждане в експлоатация или друг документ удостоверяващ предназначението на обекта, издаден от компетентен орган и документ за собственост или договор за наем;“

3.2. Досега съществуващият текст на т.3 със следното съдържание:

„Удостоверение за категоризация на заведенията за хранене и средствата за подслон;“

се изменя и допълва както следва:

„Удостоверение за категоризиране на заведенията за хранене и средствата за подслон или валидно временно удостоверение за открита процедура по категоризиране;“

3.3. Точка 5 се отменя.

3.4. Досега съществуващият текст на т.6 със следното съдържание:

„Удостоверение за регистрация по Закона за храните издадено от РИОКОЗ.“

се изменя както следва:

„Удостоверение за регистрация по Закона за храните издадено от Областната дирекция по безопасност на храните;“

3.5. Досега съществуващият текст на т.7 със следното съдържание:

„Разрешително от ДВСК / за обектите продаващи стоки от животински или растителен характер в прясно или преработено състояние и сладкарски изделия/“

се изменя както следва:

„Удостоверение, разрешение, становище или друг документ, издаден от компетентен орган, удостоверяващ правото в обекта да се извършва съответната стопанска дейност;“

3.6. Точка 8 се отменя.

3.7. Досега съществуващият текст на т.10 със следното съдържание:

„Становище за продажба на алкохол и тютюневи изделия от РИОКОЗ, разрешително за търговия с тютюн и тютюневи изделия и документ за платени такси за текущата година.“

се изменя както следва:

„Разрешение за търговия с тютюневи изделия за съответния търговски склад или обект, издадено от началника на митница Варна;“


§ 6. В Раздел ІХ „Административно - наказателни разпоредби“ се правят следните изменения и допълнения в чл.57:

1. Досега съществуващият текст на ал.1 със следното съдържание:
 
„Контролът по спазване разпоредбите на настоящата Наредба се възлага на длъжностните лица, определени със Заповед на Кмета на Община Аксаково и на служителите на РПУ - Аксаково.“

се изменя и допълва по следния начин:

„Контролът по спазване разпоредбите на настоящата Наредба се възлага на длъжностните лица, определени със Заповед на Кмета на Община Аксаково, на служителите на РПУ - Аксаково и на служителите на Гранично полицейско управление-летище Варна.“

2. Досега съществуващият текст на ал.2 със следното съдържание:

„Нарушенията на Наредбата се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, определени от Кмета на Община Аксаково  и с актове на служители на РПУ - Аксаково.“

се изменя и допълва по следния начин:

„Нарушенията на Наредбата се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, определени от Кмета на Община Аксаково и с актове на служители на РПУ - Аксаково и Гранично полицейско управление-летище Варна.“.


§ 7. В Преходни и заключителни разпоредби се създава нов § 10 със следното съдържание:

„Измененията и допълненията на наредбата приети с Решение ............. от Протокол № ........./.................. на Общински съвет - Аксаково влизат в сила, считано от датата на влизане в сила на решението на Общински съвет – Аксаково.“


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.