Съобщение за заседания на П.К. на 20.11.2014г.С Ъ О Б Щ Е Н И Е


1. На 20.11.2014г. от 13:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Здравеопазване, социално подпомагане, трудова заетост и екология” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-663/13.11.2014г., относно: Допълване на Решение на Общински съвет за откриване на социалната услуга от резидентен тип "Център за настаняване от семеен тип".

 

 

2. На 20.11.2014г. от 13.15 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Образование, култура, вероизповедание, спорт и младежки дейности” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-664/13.11.2014г., относно: Предложение за годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Аксаково през 2015 г.

 

 

3. На 20.11.2014г. от 13:30 часа  ще се проведе заседание на П.К. по „Установяване конфликт на интереси, обществен ред и законност, транспорт и съобщения” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-670/14.11.2014г., относно: Изменение на Наредбата за обществения ред на територията на Община Аксаково.

 

 

4. На 20.11.2014г. от 14:00 часа  ще се проведе заседание на П.К. по „Финансии, бюджет и инвестиции” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка от д-р Л. Попова–Управител на „АМЦСМП – Аксаково”ЕООД с вх.№ ОБС-9500-604/28.10.2014г., относно: Обяснителена записка за финансовото състояние на дружеството към 30.09.2014г. и резултати от финансовото приключване на деветмесечието на 2014г.

2. Докладна записка от д-р Л. Попова–Управител на „АМЦСМП – Аксаково”ЕООД с вх.№ ОБС-9500-605/28.10.2014г., относно: Вземане на решение за пряко договаряне при отдаването под наем на кабинета с прилежащите й части, ползващ се към момента от общо практикуващия д-р Гергана Петкова.

3. Докладна записка от д-р Л. Попова–Управител на „АМЦСМП – Аксаково”ЕООД с вх.№ ОБС-9500-606/28.10.2014г., относно: Залагане на средства в проекто-бюджета на община Аксаково за 2015г. за саниране сградата на „АМЦСМП – Аксаково” ЕООД.

4. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-639/11.11.2014г., относно: Получени командировъчни пари от Кмета на община Аксаково за третото тримесечие на 2014г.

5. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-640/11.11.2014г., относно: Информация за изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и промените по бюджета на Община Аксаково към 30.09.2014г.

6. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-641/11.11.2014г., относно: Изменение на бюджета на Община Аксаково за 2014г.

7. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-642/11.11.2014г., относно: Компенсирана промяна в одобрената план-сметка на разходите в дейност „Чистота” за всяка дейност за 2014г.

 

5. На 20.11.2014г. от 15:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

                                                                     ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-660/12.11.2014г., относно: Актуализация на “Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2014 г.”.

2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-662/12.11.2014г., относно: Приемане на Наредба за условията и реда за придобиване, стопанисване, ползване, управление и разпореждане със земеделските земи от общинския поземлен фонд на Община Аксаково.

3. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-661/12.11.2014г., относно: Отдаване под наем на имот - публична общинска собственост в с.Генерал Кантарджиево, община Аксаково.

4. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-653/11.11.2014г., относно: Отдаване под наем на имот - публична общинска собственост в с.Любен Каравелово, община Аксаково.

5. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-645/11.11.2014г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска  собственост, представляващ ПИ с идентификатор 87518.28.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Яребична, община Аксаково, област Варна, местност "Авла бою".

6. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-665/13.11.2014г., относно: Разглеждане на проект за изменение на действащия план на гр.Игнатиево в частта му относно УПИ ХХІV-549 в кв.51 и улица с прилежащи пешеходни площи /тротоар/ между ОТ 92-93 в частта й попадаща в обхвата на имот пл.№ 1060.

7. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-668/13.11.2014г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за проектиране на трасе на кабелна линия за захранване на ПИ № 096003 по КВС на з-ще с.Долище, общ. Аксаково, по Заявления от "Алмаз"ЕООД.

8. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-654/12.11.2014г., относно: Одобряване на подробният устройствен план - план за регулация за изменение на действащия план на гр.Аксаково, обл. Варна в частта му относно улична отсечка между ОТ 167/266/ - ОТ 265.

9. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-655/12.11.2014г., относно: Одобряване на подробният устройствен план - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за обект "Кабелна линия 20 kV" за захранване на ПИ № 044010 по КВС на  з-ще  гр.Игнатиево, общ.Аксаково, по Заявления от "Мания Тийм"АД.

10. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-656/12.11.2014г., относно: Одобряване на подробният устройствен план - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за обект "водопровод и канализация" за захранване на ПИ № 044010 по КВС на  з-ще  гр.Игнатиево, общ.Аксаково, по Заявления от "Мания Тийм" АД.

11. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-657/12.11.2014г., относно: Одобряване на подробният устройствен план - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за обект "Кабелна линия" за захранване на ПИ № 129003 по КВС на  з-ще  с.Долище, общ.Аксаково, по Заявления от Даниел Веселинов Янков.

12. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-658/12.11.2014г., относно: Одобряване на подробният устройствен план - план за застрояване за поземлен имот № 201008 по КВС на з-ще с.Долище, общ.Аксаково, по Заявление от Константин Петров Георгиев.

13. Искане от Султанка Петрова Василева – представляващ НЧ „Светлина – 2007” с.Орешак с  вх.№ ОБС-9500-525/08.09.2014г., относно: Оземляване на читалището по реда на §6 от ПЗР на Закона за народните читалища за безплатно предоставяне на общинска земя в размер от 50 дка в землището на с.Орешак, община Аксаково.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: ………………........

                                                        /СВ. ДОБРЕВА/

 

/нд

 

 

 Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.