Местност "Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.3202; №510.3205; №510.3211

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

            Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на селищно образувание /СО/ „Черноморска панорама” /„Перчемлията”/, КР 510, землище с. Кичево, община Аксаково.

            Уведомяват се наследниците на Вълчо Георгиев Калчев и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявления с вх. №№ УТ 55.1-54/08.08.2014 г. и УТ 55.1-71/07.10.2014 г. подадени от Вълчо Калев Костадинов, относно новообразувани имоти:

- №510.3202включващ:

- част от имот №510.487 по помощния план на местност ”Черноморска панорама”записан на Марин Петков Радославов, с удостоверение № 911/02.05.1990 г.;

- част от имот №510.488 по помощния план на местност ”Черноморска панорама”записан на Радостина Тодорова Василева и Марин Тодоров Върбанов, с н.акт №27 от 21.06.2007 г.;

- част от имот №510.488 по помощния план на местност ”Черноморска панорама”записан на Живко Димитров Жечев, с удостоверение  № 1626/21.09.1994 г.;

- част от имот №510.648 по помощния план на местност ”Черноморска панорама”записан на Стойчо Николов Царев, с удостоверение  № 123/05.02.1990 г.;

- №510.3205 включващ:

 - част от имот №510.490 по помощния план на местност ”Черноморска панорама”записан на Константин Марков Йорданов, с удостоверение  № 1555/20.09.1994 г.

- част от имот №510.491 по помощния план на местност ”Черноморска панорама”записан на Деяна Лазарова Георгиева, с н.акт №87 от 01.08.2003 г.;

- част от имот №510.854 по помощния план на местност ”Черноморска панорама”записан на неидентифициран собственик и

- №510.3211включващ, част от имот №510.738 по помощния план на местност ”Черноморска панорама” - записан  на община Аксаково.

 

по ПНИ на  местност „Черноморска панорама”/”Перчемлията”/, землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед № РД-12-7706-262/11.09.2012 г.  и ще завърши с издаване заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗРЗСПЗЗ за възстановяване на горецитираните имоти.

 

            На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

    

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

Изготвил:

Инж.М.Пискалска

 


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.