Докладна записка - Приемане на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на Община АксаковоДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

АКСАКОВО

 

 

       ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от инж. Атанас Костадинов Стоилов - Кмет на Община Аксаково

 

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на  Община Аксаково

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,           

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

На територията на Община Аксаково има четири спортни клуба, които развиват активна спортна дейност.

Всяка година председателите на спортните клубове подават до Кмета на община Аксаково отчет за дейността през текущата година и план за дейността и проект на бюджет за следващата календарна година.

В бюджета на Община Аксаково за всяка календарна година са предвиждат средства, които се разпределят между спортните клубове съобразно решението на Общинския съвет за приемане на бюджета на общината. След приемането на бюджета се сключва споразумение между председателя на спортния клуб и Кмета на община Аксаково, в което ясно е описано за какво се отпускат целевите средства.

Необходимостта от внасяне за приемане от Общински съвет - Аксаково на предложения проект за приемане на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на  Община Аксаково, се обуславя от следните причини:

 

1. Причини, налагащи приемането на нормативния акт:

Съгласно Закона за физическото възпитание и спорта в чл.4 „а”, общините насърчават развитието на физическото възпитание и спорта, като приемат нормативна уредба, утвърждават и финансират програми  за развитие на местната спортна дейност. Това обуславя необходимостта от приемането на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на  Община Аксаково. Предвид настъпилите промени във външната среда се налага община Аксаково адекватно да откликне на динамиката, съществуваща в развоя на обществените отношения, като навреме се приеме нормативен акт, действащи на местно ниво.

 

2. Очаквани резултати от прилагането на уредбата:

Очакваните резултати от приемането на нормативния акт ще създаде условия за:

- Определяне на условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове.

- Стимулиране и развитие на спортната дейност на територията на Община Аксаково.

- По-голяма прозрачност при разпределение на финансовите средства, което ще доведе до повишаване на целесъобразността на разходваните средства.

 

 

 

3. Цели, които се поставят:

С предлагания нормативен акт община Аксаково ще отговори на законовите изисквания на Закона за физическото възпитание и спорта, като Наредбата  е изготвена  с цел постигане на ефективно  законосъобразно и справедливо  разпределение на средствата по  бюджета  за съответната година за стимулирането на спортната  дейност на територията на Община Аксаково.

 

4. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Необходимо е в бюджета на Община Аксаково за всяка календарна година да се предвиждат средства за развитие на спортната дейност, които ще се разпределят между спортните клубове съобразно решението на Общинския съвет за приемане на бюджета на общината.

За 2014г. в бюджета на общината са предвидени 28 000 лв., които са разпределени между четири спортни клуба: ФК „Аксаково“, ФК „Игнатиево“, СК  по борба „Приморец“, гр.Аксаково и СК „Орка“, гр.Аксаково.

 

5. Съответствие с правото на Европейския съюз:

Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на  Община Аксаково е подзаконов  нормативен  акт от местно значение. Доколкото същият подлежи на приемане на основание чл. 21, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация от Общински съвет, като орган на местното самоуправление, то приложими са разпоредбите на „Европейската харта за местното самоуправление". Проектът на Наредбата е съобразен с чл. 3, т. 1, във връзка с т. 2 и чл. 4 от Европейската харта за местното самоуправление.

Предлаганото приемане на  Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на  Община Аксаково не противоречи на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство и е изготвен изцяло в съответствия със Закона за публичните финанси. Съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено, както от разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя, така и от съответствието на националния закон с правото на Европейския съюз.

 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 8 от Закона за Нормативните актове и чл.4 ”а” т.1 и т.4 и чл.59 ал.1 от Закона за физическото възпитание и спорта, предлагам на Общински съвет – Аксаково за вземе следното:

 

РЕШЕНИЕ:

 

Приема Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на Община Аксаково, съгласно приложението.

 

Приложение:  Съгласно текста

 
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.