Местност „Кум тепе” - №501.1626

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              На основание чл.26, ал.1 от АПК в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява повторно на Добринка Вангелова Димова, че е издадена заповед №177/01.09.2014г. на Кмета на община Аксаково на основание §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване на имот №501.1626 по плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Кум тепе”, землище гр.Аксаково, област Варна.

В 14-дневен срок заповедта може да бъде обжалвана пред Районен съд Варна.

  

 

        

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ УТ

 

 

Изготвил:

Г.Йорданова

 


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.