Местност „Ментеше” - №49.570 и 49.575

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

            Във връзка с разпоредбите на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните, имоти /ПНИ/ на местност ”Ментеше ”, КР 49 , землище гр.Аксаково

 община Аксаково.

            Уведомява се Мария Петкова Поппеткова Гичева, че са издадени заповеди №453 и 454/21.12.2012 г. Кмета на Община Аксаково, по реда на §4к ал.7 върху  новообразувани  имоти №49.570 и 49.575 по плана на новообразуваните имоти на местност ”Ментеше ”, КР 49, землище гр.Аксаково, област Варна, одобрен със заповед №РД-10-7706-269/20.09.2010 г. на Областния управител на област Варна.

Заповеди №453 и 454/21.12.2012 г. на Кмета на Община Аксаково подлежат на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването им  пред Районен съд – Варна.

  

 

        

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

Изготвил:

Ел.Илиева

 

 


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.