Съобщение за заседания на П.К. на 14.08.2014г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

1. На 14.08.2014г. от 13.00 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Образование, култура, вероизповедание, спорт и младежки дейности” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-461/06.08.2014г., относно: Готовност на училищата и детските градини, разположени на територията на Община Аксаково за новата учебна 2014/ 2015 година

 

2. На 14.08.2014г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Здравеопазване, социално подпомагане, трудова заетост и екология” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ ОБС–9500–465/06.08.2014г., относно: Промяна на Правилника за организацията и дейността на „Общинско социално предприятие за обществено хранене– домашен социален патронаж” /ОСП „ДСП”/.

 

 3. На 14.08.2014г. от 14:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и след приватизационен контрол” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

                                                                      ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-463/06.08.2014г., относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за „Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост” от поземлени имоти с №№ 027023, 027024, 027046 и 027060 в землището на с.Новаково, ПИ № 000038 в землището на с.Климентово, №№033001, 033003, 033037, 021006 и 033007 в землището на с.Кичево, с обща площ 263 дка.

2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-457/05.08.2014г., относно: Актуализация на “Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2014 г.”.

3. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-460/05.08.2014г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за продажба на поземлен имот № 010053, представляващ земеделска земя, с начин на трайно ползване - лозе, в местност „Корията”, по КВС на землище с.Въглен, община Аксаково.

4. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-462/06.08.2014г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за аварийно водоснабдяване на ПИ № 000207 и ПИ № 000212 по КВС на землище с.Въглен, общ.Аксаково като част от комплексен проект по чл.150 от ЗУТ,предварително съгласие по чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и по чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ за промяна предназначението на имот публична общинска собственост – пасище, мера.

 

 4. На 14.08.2014г. от 14:45 часа  ще се проведе заседание на П.К. по„Финансии, бюджет и инвестиции” в кабинета на Председателя на ОбС –Аксаково при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-458/05.08.2014г., относно: Издаване на запис на заповед от Община Аксаково в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по Договор № 37/3/3220864 за Проект: „Благоустрояване и озеленяване на детски площадки – основен ремонт в УПИ II за озеленяване  кв.44 по плана на гр.Аксаково”, по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”от „Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”

2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-459/05.08.2014г., относно: Издаване на запис на заповед от Община Аксаково в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по Договор № 37/3/3130837 за Проект:„Изграждане на център за изложения „Произведено на нашата територия”-ЕТАП  2” в с.Климентово, община Аксаково, по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от „Програма за развитие на селските райони2007-2013 г.”.

3. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-453/31.07.2014г., относно: Изменение на бюджета на Община Аксаково за 2014г.

4. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-452/31.07.2014г., относно: Информация за изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и останалите показатели, сделки и операции на Община Аксаково към 30.06.2014г.

5. Докладна записка свх.№ ОБС-9500-447/29.07.2014г., относно: Получените командировъчни  пари  за второто тримесечие на 2014 г.

6. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-466/06.08.2014г., относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: ………………........

                                                     /СВ.ДОБРЕВА/

 

 /нд

 


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.