Съобщение по чл.128,ал.1 от ЗУТ


ОБЩИНА  АКСАКОВО                     ВАРНЕНСКА  ОБЛАСТ

Аксаково 9154                               тел. (052) 76 20 40

ул. “Г.Петлешев” №58Б                  факс (052) 76 32 93

 


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

 

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА  

 

        Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:

                     

                                         

              Заповед №ЗД-54/01.04.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ  за  ПИ 072001 по КВС на землище с. Слънчево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  изграждане на складове за промишлени стоки и магазин.                                                

                                              

              Заповед №ЗД-55/08.04.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане  изработване  на  ПУП – ПЗ  за  ПИ 049017  по  КВС  на  землище  на  с. Кичево,  общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  жилищно строителство.                                                     

                       

              Заповед №ЗД-56/08.04.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ  за  ПИ 015037 по КВС на землище с. Слънчево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел жилищно строителство.                                                   

 

              Заповед №ЗД-57/08.04.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПРЗ за УПИ ІІ-87 и ІІІ-87, кв.11 по плана на с. Радево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел прилагане разпоредбите на §8, ал. 2 от ЗУТ и делба на имотите.                                                     

 

             Заповед №ЗД-58/08.04.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 013001 по КВС на землище на с. Доброглед, общ. Аксаково, обл.Варненска с цел жилищно строителство.                                                     

 

             Заповед №ЗД-59/08.04.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПРЗ за УПИ ХV-262, кв.32 по плана на с. Кичево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел прилагане на разпоредбите на §8, ал.2 от ЗУТ и жилищно строителство.                                                     

            

             Заповед №ЗД-60/08.04.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПРЗ за УПИ Х-55, кв.9 по плана на с. Новаково, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел делба на имота.                                                     

 

              Заповед №ЗД-61/08.04.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПРЗ за УПИ ХІ-40 и ХІІ-40, кв.4 по плана на с. Новаково, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел делба на имотите.                                                     

 

                Заповед №ЗД-62/15.04.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане  изработване  на  ПУП – ПЗ  за  ПИ 031008  по  КВС  на  землище  на  гр. Аксаково,  общ. Аксаково, обл.Варненска с цел жилищно строителство.                                                     

                                

              Заповед №ЗД-63/15.04.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 047004 по КВС на землище на гр. Аксаково, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на склаадове за промишлени стоки и офис.                                                                                   

                                

              Заповед №ЗД-64/15.04.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 032035 по КВС на землище гр. Игнатиево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на бензиностанция с търговски комплекс.                                                     

                                

              Заповед №ЗД-65/15.04.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 032034 по КВС на землище на гр. Игнатиево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на складове за промишлени и непромишлени стоки.                                                     

                 

              Заповед №ЗД-66/15.04.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 033022 по КВС на землище на гр. Игнатиево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на складове за промишлени и непромишлени стоки.                                                     

 

              Заповед №ЗД-67/15.04.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 071022 по КВС на землище на гр. Игнатиево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на складове за промишлени и непромишлени стоки.                                                     

            

              Заповед №ЗД-68/15.04.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 075009 по КВС на землище на гр. Игнатиево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на складове за промишлени и непромишлени стоки.                                                     

 

              Заповед №ЗД-69/15.04.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 075001 по КВС на землище на гр. Игнатиево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на складове за промишлени и непромишлени стоки.                                                     

                                                                     

 

              Заповед №ЗД-70/15.04.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 082007 по КВС на землище на гр. Игнатиево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на база за съхранение и складиране.                                                     

 

              Заповед №ЗД-71/15.04.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПРЗ за УПИ VІІ-44, кв.2 по плана на с. Доброглед, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел промяна на улична регулация.                                                     

 

              Заповед №ЗД-72/15.04.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряаване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 048014 по КВС на землище на с. Осеново, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел жилищно строителство.                                                     

 

               Заповед №ЗД-73/15.04.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПРЗ за УПИ І-57, ІІ-59 и ХІІІ-59, кв.3 по плана на с. Доброглед, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел отпадане на неприложена улична регулация, отмяна на озеленяване и обособяване на нови УПИ.                                                     

 

              Заповед №ЗД-74/15.04.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП - парцеларен план за изграждане на пътна връзка за ПИ 051108 по КВС на землище гр. Игнатиево, общ. Аксаково,  обл.Варненска.                                                  

 

              Заповед №ЗД-75/15.04.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП - парцеларен план за изграждане на водопроводно отклонение за ПИ №000157 по КВС на землище гр. Аксаково, общ. Аксаково, обл. Варненска.                                                   

 

               Заповед №ЗД-76/15.04.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП - парцеларен план за изграждане на канализационно отклонение за ПИ №000157 по КВС на землище гр. Аксаково, общ. Аксаково, обл. Варненска.                                                  

            

              Заповед №ЗД-77/20.04.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПРЗ за УПИ ХІ-939, ХІІ-939, ХІІІ-939, ХІV-939, ХV-939, ХVІ-939, ХVІІ-939, ХVІІІ-939, ХІХ-939 и ХХ-939, кв.80 по плана на гр. Аксаково, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел промяна на регулационните граници на имотите.                                                     

 

              Заповед №ЗД-78/20.04.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП - парцеларен план за изграждане на външен водопровод, за водоснабдяване на ПИ №000207 по КВС на землище с. Въглен, общ. Аксаково, обл. Варненска.                                                  

                                                                               

               Заповед №ЗД-79/15.04.2011г. на Зам. Кмета на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП - парцеларен план за изграждане на външно ел. захранване от съществуващ трафопост МТП в ПИ №000207 по КВС на землище с. Въглен, общ. Аксаково, обл. Варненска.                                                  

 

 

Заповедите подлежат на обжалване по реда на чл.215 от 3УТ в 14-дневен срок от обявяването им по реда на АПК пред Административен съд Варна чрез Община Аксаково.

 

 

                                                                                                      ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


Начало


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.