Местност „Вълчан чешма” - №509.1693

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр.30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково,област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Вълчан чешма”, КР 509 –земеделска земя, землище гр. Аксаково, община Аксаково.

            Уведомяват се наследниците на наследниците на Ирина Василева Димитрова и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 53-50/26.06.2014 г. подадено от Лиляна Георгиева Йорданова,относно новообразуван имот с №509.1693 по ПНИ на местност „Вълчан чешма”, землище гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед РД-12-7706-235 от15.08.2012 г. на Областния управител на област Варн и ще завърши с издаване заповед по реда на §4з, ал.2 от ПЗРЗСПЗЗ за одобряване оценката на  горецитирания имот.

 

На основание чл.34от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

 

           

    

 

 

ИНЖ.МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

 

Изготвил:

инж.М.Пискалска


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.