Местност "Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.3154; №510.3196; №510.3148

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

            Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на селищно образувание /СО/ „Черноморска панорама” /„Перчемлията”/, КР 510, землище с. Кичево, община Аксаково.

            Уведомяват се наследниците на Андон Илиев Николов и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 55.1-37/09.06.2014 г. подадено от Саватя Андонова Трендафилова, чрез пълномощник и Николай Станчев Трендафилов, относно новообразувани имоти:

-№510.3154включващ, част от имот №510.733 по помощния план на местност ”Черноморска панорама”записан на Димитър Николов Димитров, с удостоверение №2219/20.12.1989 г.;

-част от НИ №510.3196включващ, имот №510.730 по помощния план на местност ”Черноморска панорама”записан на Божидарка Андреева Йорданова, с удостоверение №335/12.03.1990 г. и

-част от НИ №510.3148включващ, част от имот №510.792 по помощния план на местност ”Черноморска панорама” - записан  на Янко Андреев Димитров, с удостоверение № 299/26.05.1997 г.;

 

по ПНИ на  местност „Черноморска панорама”/”Перчемлията”/, землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед № РД-12-7706-262/11.09.2012 г.  и ще завърши с издаване заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗРЗСПЗЗ за възстановяване на горецитираните имоти.

 

            На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

    

 

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

Изготвил:

Инж.М.Пискалска

 

 

 


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.